AGOR SIOP GYDA DY FAM?!

AGOR SIOP GYDA DY FAM?!

Ar ddiwrnod oer a diflas ar ddiwedd Mehefin, rydw i’n cael y pleser o ymweld ag un o fy hoff siopau; Her Dandy Wolf, siop annibynnol yn Aberystwyth, sydd dan ofal Mam a merch; Jenny a Laura Harding.

Os nad ydech chi wedi bod yn Her Dandy Wolf – ewch! Dyma fy ‘lle hapus’ a’r lle perffaith i ddianc ar ddiwrnod diflas neu unrhyw ddiwrnod a dweud y gwir! Wrth droedio mewn trwy’r drws glas llachar, mae rhesi o ddillad anhygoel yn eich croesawu! Y math o ddillad rydech chi eisiau eu cyffwrdd a’u gwisgo! Dwi’n caru eu dewis o frandiau, lliwiau a phatrymau yn ogystal â’r sbectols haul funky a’r gemwaith trawiadol.

Mae’r siop hefyd yn gwerthu dillad dynion, nwyddau retro a vintage ar gyfer y cartref ac mae’r cwpwrdd bach sy’n llawn dillad plant organig yn hollol ciwt! Mae meddwl am y lle yn tynnu dwr I’r dannedd! Dwi’n gallu eich gweld chi’n gwneud y routeplanner i Aberystwyth yn syth ar ôl darllen hwn!

Tu ôl y cownter gyda’i gwen groesawgar mae Jenny, ac mae Laura ei merch yn gorffen addurno ffenestr drawiadol arall. Rydw i wastad wedi meddwl sut yn y byd mae Mam a merch yn gallu rhedeg busnes fel hyn? Rydw i’n caru fy Mam, ond allwn i ddim gweithio gyda hi! Cyn mynd mewn i hynny, es i ati i holi’r ddwy am pam y bu iddyn nhw agor y siop yn y lle cyntaf…

“Ro’n i ar fy ngwyliau yn Montreal pan ges i neges destun gan Laura yn dweud bod y siop ble roedd hi’n gweithio ynddi fel prynnwr ffasiwn wedi penderfynnu cau lawr. Efallai mai’r haul poeth wnaeth i fi ateb ei neges gyda’r cwestiwn ‘Eisiau agor siop gyda dy Fam?!’ O fewn munud roedd hi wedi ateb gyda’r gair ‘Ydw’, a dyna inni dechrau’r fenter a siop Her Dandy Wolf!”

Tra roedd Laura yn helpu cwsmer, esboniodd Jenny sut roedd hi wedi symud i Aberystwyth o Essex ym 1974, gan bod ei gwr wedi cael swydd yn y dref. Roedd hi’n gweithio fel llyfrgellydd yn y Brifysgol, ond roedd hi eisiau her newydd, ond doedd hi erioed wedi rhedeg busnes na siop! Er gwaethaf hynny, agorwyd y siop wreiddiol ar Eastgate Street yn Aberystwyth yn 2008.

“Mi ddysgais yn syth bod Mam yn obsessed efo spreadheets a chadw popeth yn drefnus! Ro’n i’n 25 a doedd gen i ddim diddordeb gyda’r ochr yna! Doeddwn i erioed wedi dychmygu gweithio gyda Mam bob dydd chwaith! Y peth yw, ryden ni’n gyfuniad da iawn, rydw i’n greadigol ac yn dda am ddewis stoc a dylunio’r gofod, ac mae angen hyn a sgiliau Mam er mwyn gallu goroesi mewn busnes o’r fath. Dwi bellach yn caru spreadheets!”

Yr hyn sy’n amlwg wrth esitedd ger y cownter yn sgwrsio, yw bod Her Dandy Wolf yn apelio at ystod eang o gwsmeriaid, o 15 – 70. Yn ystod fy ymweliad cwrddais a sawl cwsmer, o Nain glam i ferch yn eu harddegau a Mam gyda babi bach, ac roedd pob un wedi syrthio mewn cariad gyda’r nwyddau ac yn prynnu.

 “Mae gan Laura lygad dda iawn ac mae wedi dysgu fi sut i ddewis ac arddangos y stoc, ryden ni’n cael llawer o hwyl. Mae’r ddwy ferch arall sydd gen i yn byw i ffwrdd felly dwi’n teimlo’n lwcs iawn i gael treulio gymaint o amser efo Laura, mae’n gwneud y ddwy ohonom yn hapus iawn”

Yn 2010, cafodd Laura ei merch gyntaf, Siskin. Esboniodd sut mae’r busnes wedi caniatau iddi gael llawer o amser efo Siskin a’r ail ferch Teal;

“Wnes i ddim cymeryd cyfnod mamolaeth, yn hytrach, ro’n i’n dod a’r plant i’r gwaith gyda fi! Roedd hyn yn berffaith! Ro’n i’n cael defnyddio fy mhen, bod yn greadigol ac yn treulio’r dydd gyda fy mabis!”

Roedd Jenny hefyd wrth ei bodd pan ddaeth y plant yn rhan o fywyd y siop;

“Pan ddaeth y plant i’r byd, roedd hi’n gret ac roedd GWELD fy merch ac fy wyresau mor gyson yn bleser mawr. Pan roedd Laura eisiau addurno’r ffenestr neu cael pum munud o lonydd, ro’n i’n mynd a nhw allan am dro”

Roedd meddwl nol am #jyglo’r babis a’r ffeiriau manwerthu yn Llundain yn dod ag atgofion ychydig yn fwy heriol i Laura!

“Wrth fynd i gyfarfod y brandiau yn y ffeiriau yn Llundain, mae’n rhaid i chi edrych yn steulys a dydy cael babi’n towlu fyny drostoch chi ddim yn edrychiad gret! Dwi’n cofio prynnu llwyth o stoc ar un stondin hefyd ar ôl i’r babi ddwyn fy sylw, anghofiais i gwtogi’r archeb cyn talu amdano! Mae’n rhan o’r hwyl ac ar ddiwedd y dydd ryden ni’n ddwy Fam real sy’n rhedeg busnes real!”

Yn 2011, symudodd y siop i’w safle newydd ar Stryd y Farchnad yn Aberystwyth. Mae’r siop newydd dros ddau lawr ac wedi cynyddu’r pwysau gwaith, ond nid ydy hyn wedi newid blaenoriaethau’r ddwy Fam;

“Mae cael balans rhwng bywyd gwaith a bywyd teulu yn hollbwysig i ni. Ryden ni’n cau ar bob Gŵyl y Banc a rhwng y Nadolig a Ionawr. Mae rhai yn meddwl bod hyn yn hurt, ond ryden ni’n anghytuno! Ryden ni’n caru ein gwaith ond ein bywyd teuluol sy’n dod gyntaf”

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Ewch i’r adran ffasiwn yn Amser Mam i gael tips Laura am beth i wisgo mewn digwyddiadau dros yr haf!

Leave a Reply

%d bloggers like this: