Picnic…

PICNICS …

“Claire ydw i, rydw i’n Fam i fachgen 6 oed a merch fach 4 oed, rydw i’n byw gyda fy mhartner yn Abertawe. Rydw i wrth fy modd bod Mam Cymru wedi cysylltu gyda fi i ofyn i fi ysgrifennu erthyglau am fwyd ar gyfer y blogzine newydd yma! Rydw i ar fin ymddeol fel heddwas ar ôl 30 mlynnedd yn y swydd a’r gobaith yw bydd hi’n haws #jyglo y bobl bach, busnes fy mhartner a bywyd bob dydd!

Dwi ddim yn gogydd ond rydw i’n caru bwyd a llyfrau coginio ac yn mwyhau bwydo’r teulu a ffrindiau. Blwyddyn yn ol dechreuais i flogio am fwyd  – A Welsh Mama’s Kitchen. Lle i fi, lle i ymgolli yng nghanol prysurdeb bywyd bob dydd. Lle i fi fwydro am goginio ac esgus da i brynnu mwy o lyfrau coginio!

Picnics yw’r thema y tro hwn, ac mae wedi bod yn gyfle i fi feddwl nol am yr holl bicnics roeddwn i’n eu mwynhau yn ystod fy mhlentyndod. Roedd gan fy Mam focs picnic plastig, un glas gyda chaead coch, ac oherwydd ein bod ni’n ei ddefnyddio mor aml, roedd y caead wedi torri ac oedd rhaid inni rwymo’r bocs at ei gilydd gyda band rwber!

Y bwyd; rolls ham a salad, wyau, Welsh cakes. Weithiau roedd hi’n ychwanegu darnau mawr o bastai corned beef a thatws. Roedd gyda ni amryw o fflasgiau a photel o sudd. Mae gen i atgfion melys iawn o’r dyddiau hynny gyda’r bocs glas. Dyddiau yn y parc, ar y traeth, teithiau bws, dyddiau ble roedden ni i gyd efo’n gilydd, yn rhydd ac yn cael hwyl.

Pan roedden ni’n mynd am daith gyda’r Eglwys, roedd Mam bob amser yn ychwanegu bwydydd posh! Cyw iar a salad ac yn y blaen! Roedd y tripiau gyda’r Eglwys yn dechrau ar fws mawr 52 sedd, ac roedd Anti Madge bob amser yn dechrau bwyta ei phicnic hi cyn i’r bws adael y maes parcio!

Dyma’r math o atgofion hapus rydw i eisiau eu creu ar gyfer fy mhlant. Dyddiau hir o haf a’r teimlad yna o berthyn i’n gilydd ac i’r lleoliad ei hun. Mae ysgrifennu hwn hefyd yn gwneud i fi sylweddoli mai nid y bwyd yw’r peth pwysicaf am bicnic, y peth pwysicaf yw bod gyda’ch gilydd yn creu atgofion a bod yn rhydd i fwynhau cwmni eich gilydd – byddwch chi a’r plant yn mwynhau, ta waeth beth yw cynnwys y bocs!

Ar gyfer ein picnics teuluol arferol ni, rydw i’n mynd am y salami, caws a bara (os nad oes baguette gyda ni mae’r bobl bach yn dechrau torri lawr!)  a digon o ddarnau o ffrwythau a chnau a raisins i gadw’r plantos i fynd trwy’r dydd, a dwr wrth gwrs. Rydw i’n dueddol o hepgor y fflasg oherwydd bod siop goffi ymhob twll a chornel. Mae’r ymweliad ag unrhywle sy’n gwerthu hufen ia hefyd yn ffordd dda o orffen y dydd ac yn gyfle i ddefnyddio’r bygythiad defnyddiol; ‘fydd na ddim hufen ia os…..’

Ar gyfer y picnics posh (h.y pan mae gen i amser i drefnu) rydw i’n hoffi ychwanegu frittata – mae’n ffordd gret o ddefnyddio llysiau sbar, ac mae’n ysgfan. Mae pasta hefyd yn dda a couscous (oni bai fy mod i’n ychwanegu gormod o berlysiau gwyrdd – sydd yn gwneud i’r bobl bach droi eu trwynau!) Rydw i’n rhoi wyau i mewn, fel roedd Mam yn gwneud, ac mae rhain mewn plisgyn felly’n hawdd i’w cludo. Mae’n rhaid i bob picnic gynnwys y Welsh Cakes hefyd, nid dim ond o achos y nostalgia, ond oherwydd mai dyma gacen hawdd i’w gwneud!

Wir yr, os ydw i’n gallu gwneud Welsh Cakes, mae pawb yn gallu! Rydw i wedi prynnu bakestone – wedi ei greu ar safle gwaith dur ym Port Talbot, fel un Mam a Nain (gall unrhyw un sy’n gwneud gwaith haearn greu un i chi). Yn Aberawe, rydym yn lwcus iawn oherwydd mae marchnad y dref yn parhau ac mae yna fenyw yno sy’n gwneud Welsh Cakes bob dydd, ac mae nhw’n rhesymol. Os ydech chi eisiau trio creu rhai, gallwch ddefnyddo padell ffrio arerol, un gyda gwaelod trwm.

WELSH CAKES

125g o fenyn oer plaen

250g o flawd codi

75g o siwgwr (caster sugar)

Pinchaid o allspice

100g syltanas / cwrens

1 wy mawr wedi’u guro

Rhwbiwch y menyn i mewn i’r blawd, ychwanegwch gweddill y cynhwysion a chymysgwch. Os oes amser, rhwymwch y cyfan mewn cling film a’i osod yn yr oergell am awr go dda.

Rholiwch y cyfan allan nes bod y toes tua 1cm o drwch. Torwch nhw i’r maint rydech chi’n ei ddymuno, tua 7cm fel arfer ond mae’r bobl bach acw yn hoffi rhai bach!

Sicrhewch bod y badell yn gynnes cyn rhoi menyn i’w doddi ynddi, yna rhowch y cylchoedd toes ynddi a choginio am tua 3 munud bob ochr. Sicrhewch nad ydy’r badell yn mynd yn rhy boeth neu bydd y cyfan yn llosgi.

Rydw i’n caru pastai – pastai Cernyweg yw fy ffefryn, ond mae’r rhai ar y stryd fawr yn ddiflas. Felly, wrth baratoi am bicnic heddiw, rydw i wedi penderfynnu creu rhai fy hun – hawdd! Wnaeth y plant helpu hefyd! Wnes i hefyd rewi rhai ohonynt – Domestic Goddess neu be?!  Os ydy creu’r pastry yn ormod i chi, defnyddiwch un o’r pecynnau pastry o’r siop.

Pastai Caws a Winiwns

Pastry

500g blawd plaen

250g menyn wedi’i dorri’n sgwariau

Pinchaid o halen

Diferyn o ddwr oer.

1 wy i frwsho dros y cyfan cyn ei bobi.

 

Llenwad

2 winiwn wedi’i dorri

2 daten fawr wedi’i torri i sgwariau maint 1cm

I ffon o selyri wedi’i dorri’n fan

1 moronen fawr wedi’i gratio

Llond llaw golew o gaws wedi’i gratio

Llwy fwrdd o fwstard Dijon

Pinchaid mawr o oregano

Halen a phupur

Dechrewch greu y llenwad: Rhowch olew olewydd yn y badell ffrio a’i gynhesu, ffriwch yr winiwns nes eu bod nhw’n feddal, ychwanegwch y llysiau a choginio nes bod rhain yn dynner. Ychwanegwch y mwstard ac oregano a’r halen a phupur. Ychwanegwch mwy o halen a phupur os oes angen. Gadewch i’r cyfan oeri.

Pastry: Rhwbiwch y menyn i mewn i’r blawd, ychwanegwch yr halen a diferyn o ddwr nes bod y cyfan yn creu toes meddal. Torrwch y toes yn ei hanner, rholiwch y ddau i mewn i bel fflat, fel disg, ac yna rhwymwch mewn cling film a’i osod yn yr oergell am awr go dda.

Trowch y ffwrn ymlaen i 200 gradd /gas mark 6

Unwaith mae’r toes wedi oeri, rholiwch allan a thorri mewn siap cylch, defnyddiwch maint cookie mawr fel rhyw fath o awgrym. Ychwanegwch y gymysgedd i ganol y cylch a’i selio gyda’ch bysedd neu gyda fforc. Defnyddiwch frwsh i wasgaru ychydig o’r wy ar y top ac yna rhowch yn y ffwrn am 20 munud, nes bod y cyfan yn euraidd o ran lliw. Wnes i greu 20 o bastai bach gyda’r union ryseit uchod.

Fy awgrym nesaf yw salad mewn jar – dwi’n gwybod bod hyn yn swnio fel esgus am lun i roi ar Instagram, ond yr hyn rydw i wedi sylweddoli yw bod salad mewn jar gyda ffyn llysiau a hoummous neu skewers cig a llysiau, yn apleio at y bobl bach! Mae’n edrych yn ddifyr ac yn hwyl. Wir i chi, mae’n werth trio hwn! I gwblhau’r cyfan, blanced neu dowel i eistedd arno – I orffen yr edrychiad ‘Mami’ broffesiynnol!

Mwynhewch eich picnics bobl! Cofiwch rannu eich lluniau gyda Mam Cymru ar Trydar a Facebook er mwyn i fi gael gweld eich picnics a gweld eich bobl bach yn mwynhau!

Gan Claire Bruce – Lloyd, Welsh Mamas Kitchen

Leave a Reply

%d bloggers like this: