Prosecco gyda…Angharad Gwyn

Prosecco gyda Angharad Gwyn

Gan ein bod ni’n gwneud y blogzine yma yn wirfoddol, ac yn ceisio jyglor’ cyfan o amgylch bywyd teuluol a gwaith, dwi’n credu ein bod ni’n haeddu rhywfaint o ‘perks’! Un o rhain yw cyfuno fy niddordeb mewn pobl gyda fy niddordeb mewn prosecco! Yr wythnos yma, yn ystod fy ymweliad â Tafwyl, es i draw i gwrdd ag Angharad Gwyn, perchennog cwmni Adra, Caernarfon. Y peth cyntaf holais oedd, O ble ddaeth y syniad i sefydlu cwmni ei hun?

O’n i’n gweithio gyda’r BBC yng Nghaerdydd ar y pryd, ond ro’n i a’r gwr wedi penderfynnu symud adref i’r gogledd. Ro’n i awydd gwneud rhywbeth gwahanol a ges i’r ‘light bulb moment’ yma – sefydlu gwefan i werthu nwyddau i’r cartref. Doeddwn i erioed wedi gweithio mewn siop, heb son am redeg siop, ond ro’n i wedi creu nifer o wefannau yn rhinwedd fy swydd

Pam nwyddau i’r cartref?

Roedd gen i ddiddordeb mawr mewn celf a chrefft o Gymru, ac ro’n i’n teimlo fel bod pobl Cymru a thu hwnt, ddim yn gwybod am yr holl grefftwyr a chynhyrchwyr arbennig yma sy’n creu pob math o bethau anhygoel a chyfoes. Ro’n i eisiau hybu’r bobl yma ac eisiau newid y ddelwedd hen ffasiwn yma sydd gan bobl o Gymru; ryden ni’n fwy na defaid, cennin pedr a souvenirs. Roedd yn gyfle hefyd i hybu’r iaith trwy ddod â’r Gymraeg i mewn i’r cartref mewn ffordd gweledol, trwy gydweithio efo’r crefftwyr i gynhyrchu casgliadau gwreddiol, megis nwyddau i’r ystafell ymolchi gyda ‘ystafell ymolchi’ arnyn nhw, yn lle ein bod ni’n gorfod prynnu nwyddau efo pethau fel ‘le bain’ arnyn nhw

Mae Adra yn dathlu pen-blwydd yn 10 oed eleni. Beth yw’r gyfrinach i lwyddo mewn busnes?

Roedd gen i feini prawf llym iawn wrth ddechrau’r busnes, ac rydw i wedi glynnu at rhain. Dydw i ddim ond yn gwerthu nwyddau sy’n dod o Gymru neu gan Gymry, ac mae hyn yn ysgogiad i gwsmeriaid brynnu gennym, er mwyn hybu cynhyrchwyr Cymreig. Mae angen symud efo’r amser hefyd, mae’r siop arlein wedi datblygu llawer oherwydd datblygiadau technoleg a’r cyfynryngau cymdeithasol ac rydw i’n ceisio cadw’r bys ar y pwls a gweld beth sy’n ffasiynnol a gwrando ar beth mae’r cwsmeriaid eisiau

Mae gyda chi siop ‘frics a mortar’ erbyn hyn hefyd..

Oes wir! Yn Medi 2013 wnes i agor siop ym mharc hyfryd Glynllifon. Ges i Maelan y ferch gyntaf yn 2009 ac yna Nyfain yr ail ferch yn 2012. Roedd gen i ddau aelod o staff yn gweithio i fi o’r tŷ hefyd a phawb yn baglu dros y stoc a’r tegannau! Roedd symud i’r siop yn fendith am sawl rheswm; roedd y tŷ yn gartref teuluol unwaith eto ac mae’n haws cadw’r ddau arwahan. Mae hefyd yn gret i gael cwrdd â’r cwsmeriaid wyneb yn wyneb a rhoi cyfle iddyn nhw weld a theimlo’r nwyddau

Ydy’n anodd #jyglo bywyd fel Mam a rhedeg cwmni dy hun?

Mae na dipyn o jyglo. Ar un ochr mae cael busnes fy hun yn fy ngalluogi i gael hyblygrwydd o ran fy oriau gwaith, dydw i erioed wedi colli allan ar unrhywbeth efo’r plant. Yr anfantais ydy bod y plant druan yn gorfod dod i bob digwyddiad efo fi, ac mae nhw’n gorfod hongian o gwmpas tra dwi’n gosod y stondin, a dim byd iddyn nhw i wneud ar y maes bryd hynny. Dwi’n lwcus iawn bod y ddwy yn amyneddgar yn hyn o beth. Anfantais arall wrth gwrs ydy nad oes modd cymryd cyfnod mamolaeth gyda’r plant, mae’n rhaid dal i weithio o hyd.

Beth yw’r gobeithion ar gyfer y dyfodol?

Does gen i ddim cynlluniau pendant. Yn y math yma o fusnes, mae’n rhaid ymateb i’r ffasiwn a’r partwm prynnu ar y pryd, felly mae’n amhosibl cynllunio, pwy a wyr sut fyddwn ni’n siopa ymhen 10 mlynedd. Y gobaith ydy dal i fynd, dal i fwynhau a dal i gynhyrchu nwyddau mae’r cwsmeriaid yn hoffi.

Beth fyddai dy gyngor i Famau eraill sy’n ystyried rhedeg busnes eu hunain?

Mae’n llawer haws i Fam redeg busnes oherwydd mae modd i chi ddatblygu’r syniad tra mae’r babi’n ifanc. Mae busnes yn rhywbeth allwch chi ei ddatblygu dros gyfnod hir ac efallai dechrau gyda’r syniad cychwynnol a’i ddatblygu pan fydd y plentyn yn mynd i’r ysgol yn llawn amser. Pan fyddwch chi’n hyderus bod y busnes yn mynd i weithio, ewch amdani!

Beth fyddai diwrnod delfrydol Angharad Gwyn?

Diwrnod o ddiogi pur! Mynd i Aberdaron yn y garafan efo’r plant a’r gwr. Eistedd yn yr haul yn ymlacio gyda gwydraid o prosecco oer yn fy llaw, a gwylio’r plant yn difyrru eu hunain. Ar ddiwedd y dydd, mi fyswn i’n chwarae jig-so’s digidol ar fy I pad – rydw i wedi datblygu obsesiwn gyda’r jig-so’s yma yn ddiweddar, rydw i’n gwneud un bob sydd, ac mae’n ffordd dda o ymlacio.

Diolch yn fawr i Angharad Gwyn am y sgwrs ac am rannu prosecco gyda fi yn haul cynnes Tafwyl 2017! Mae Mam Cymru yn dymuno pob lwc Angharad a chwmni Adra!

Mae ein crys ‘Prosecco o’r gloch’ ar gael yn ein siop. Mae 10% o holl werthiant y siop yn cael ei gyfrannu i elusen Ty Hafan.

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

 

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: