Babi Cyntaf? Tips!

Babi Cyntaf….

Lowri ydw i, rydw i’n 31 oed, ac wrth eistedd i ysgrifennu am fy mhrofiad i o fod yn Fam am y tro cyntaf, ar gyfer Mam Cymru, mae Ava fy merch yn dechre llefen. Dyma fi am y degfed tro heno yn rhedeg lan y grisiau i’w chysuro, (rhoi’r dummy nol yn ei cheg.)

Cyn cael Ava, o’n i yn un or menywod yna fyddai’n credu na fydda’i hi byth yn rhoi dummy i’w phlentyn, o’n i’n dweud na fydden i’n gwneud sawl pethe arall hefyd; byth yn gadel iddi gysgu yn yr un gwely a fi, boobs dim botel a bwyd ffres dim y busnes jariau ma!!!! Wel, aeth y cwbwl allan drwy’r ffenestr pan ddaeth Ava i’r byd, ar noson oer ym mis Tachwedd 2016.

Roedd yr enedigaeth yn un weddol ”straight forward”, ac er bod y profiad yn hunllefus o boenus, roedd e werth pob munud pan welais i’r ferch fach annwyl yma am y tro cyntaf! Cysgais braidd dim y noson honno, ac i fod yn onest, ‘dwi ddim wedi cysgu yn iawn ers saith mis!!! Mae bod yn Fam mor arbenning ond mae hefyd yn hollol, hollol, hollol anodd!

Yn amlwg, dwi’n caru Ava gyda fy holl nerth, ond dyw e ddim wedi bod yn rhwydd!  Dwi’n cofio y noson gyntaf i ni ddod a hi adre, ‘nath hi lefen trwy’r nos, a fi ac Aled fy ngwr ddim yn gwbod lle i ddechre! O’n i’n credu fy mod i’n mynd i fod yn Fam naturiol, yn gwbod yn union beth i wneud! Ond o’n i ddim, doedd dim clem gyda fi sut i’w chysuro ac roedd e’n torri fy nghalon i.

Wnes i ddechre bwydo hi o’r fron, ond oherwydd ei bod hi’n bwydo trwy’r amser, 24 awr y dydd, roedd y blinder, y poen ar ol geni a’r poen o fwydo (Mastitis) yn dechre mynd yn ormod.  Wnes i wir gwympo yn ddarnau, yn feddyliol ac yn gorfforol, roedd fy nghorff yn rhoi lan, ymhob ystyr! Roedd bwyd yn troi arna’i, un llwnc ac ro’n i yn y tŷ bach yn taflu lan! O’n i ishe bod yn deulu bach perffaith, yn croesawu ffrindiau a theulu i gyfarfod Ava fach, ond yn lle hynny, o’n i’n troi pobl i ffwrdd!

Roedd yn rhaid i rhywbeth newid, ac wedi chwech wythnos o lefen a theimlo fel Mam hollol “crap”, daeth trobwynt! Dechreuais i dderbyn help wrth fy nheulu ac wrth yr ymwelydd iechyd, ac mi wnes i’r penderfyniad anodd o rhoi lan y bwydo o’r fron a rhoi botel iddi. Wnes i wir dorri fy ghalon dros y penderfyniad yma, a ‘dwi dal yn teimlo’n euog hyd heddi, er mai dyna’r penderfyniad gorau i ni fel teulu ar y pryd.

Saith mis yn ddiweddarach, a mae’n rhaid i fi ddweud fy mod i yn mwynhau pob munud, er ‘dwi #WediBlino o hyd! Mae pob diwrnod yn sialens, yn antur newydd a ‘dwi wir yn ei fwynhau ac yn gyffrous am y dyfodol.

TIPS LOWRI I FAMAU NEWYDD!

1 – Gofyn am help – mae pawb angen help!

2 – Mwynhewch y pethau bach

3 – Ewch i gysgu pan mae’r babi’n cysgu

4 – Dilyn dy reddf, ti sy’n gwybod orau

5 – Ceisio sicrhau bod gyda chi awr bob dydd i chi eich hunan, yn enwedig ar y dechrau.

6 – Peidiwch a bod yn galed ar eich hun

7 – Cadwch gofnod o pwy ddaeth i weld y babi, bydd yn rhywbeth neis iddynt ddarllen.

8 – Cofiwch fwyta (beth bynnag chi moyn! Mae angen yr egni!)

9 – Cymdeithasu gyda Mamau eraill – mae’n bwysig i siarad a rhannu profiadau.

10 – Tynnu digon o luniau – mae babis yn newid bob dydd!

Gan Lowri Sion.

One comment

  1. Hwn yn swnio mor debyg i mhrofiad i Lowri!

    Oedd y bwydo yn gymaint o minefield – do’n i jyst ddim yn gallu cynhyrchu digon i fwydo mabi cyntaf, na’r ail, ac mi gollon nhw lwyth o bwysau. Mae’r ‘breastfeeding consultants’ yn gallu bod mwy o broblem na help, wrth roi ni ar regime pwmpio bob 2 awr trwy’r dydd a nos – hunllef wnaeth wir fy ngyrru’n sâl.

    Wrth benderfynu rhoi’r gorau i fwydo o’r fron y ddau dro, oni’n teimlo’n ofnadwy. Wedi inni gael tunelli o daflenni, dvds a phropaganda bwydo o’r fron, oeddwn i’n teimlo’n uffernol yn crackio’r Cow and Gate na ar agor.

    Oedd hi’n anodd gweld ffrindiau da yn hwylio trwy’r bwydo fel mamau ffrwythlon ‘go iawn’ hefyd, oni’n eiddigeddus o’u ‘cysylltiad’ mythic nhw gyda’i babis. Ond wir? Dwi’n credu mai ffordd arall mae cymdeithas yn rhoi pwysau ar famau/merched yn gyffredinol i fod yn ‘berffaith’ ydy hyn. ‘Doedd y bychs ddim tamed gwaeth o gael llond bol o laeth potel a thyfu’n braf!

    Wnes di’r penderfyniad gorau i chi fel teulu, dim jyst ar y pryd, ond ar gyfer eich dyfodol ‘fyd. Paid byth teimlo’n ddrwg am hynna – guaranteed bydd Ava’n tyfu a ffynnu a dy garu di, bŵbs ai peidio! xxx

Gadael Ymateb i Sioned Mills (@llef) Diddymu ymateb

%d bloggers like this: