Brên Amy

Brên Amy

2016. Y flwyddyn wnes i roi genedigaeth i Ivy, fy merch gyntaf, hardd a pherffaith ymhob ystyr. Dyna beth oedd 2016 i fod amdano. Yn hytrach, daeth 2016 yn fwy arwyddocaol fel y flwyddyn pan ddarganfyddwyd bod gen i diwmor ar fy ymennydd.

Dechreuodd y cyfan ychydig wythnosau wedi i fi roi genedigaeth i Ivy. Ges i brofiad rhyfedd, math o rithweledigaeth yn siop Lidl, Aberystwyth. Es i at y meddyg, ro’n i’n poeni fy mod i’n cael seicosis wedi’r genedigaeth; “Dydy o ddim yn swnio fel seicosis” meddai’r meddyg. Mwy o brofiadau tebyg, mwy o brofion gwaed, mwy o aros, mwy o gyfnodau gwael. “Rhywbeth hormonal ydy o” medde fi, “mae nhw’n gwella” medde fi, “rhaid bod yr hormonau’n setlo, fyddai’n iawn…” Roedd y meddyg yn anghytuno. “Well i ti fynd am sgan”.

Sgan ar yr ymennydd. Testun comedi, bydd rhaid i chi ddarllen fy mlog i brofi hynny (www.amysbrain..co.uk) . Un, dau, tri sgan. Roedd y deiagnosis yn dod yn fwy clir. “Mwy na thebyg yn glioma gradd isel” dyna oedd barn y llawfeddyg. Mae’r llawfeddygon yma yn glyfar, mae’n siwr bod o’n gywir. “Dydy hynna ddim yn swnio’n rhy ddrwg!”, meddyliais, “mae gradd isel yn newyddion da”. Wnes i gychwyn archwilio google a sylwi’n reit handi bod hyn ddim yn dda. Doedd hyn ddim yn newyddion da o gwbwl. Mae Dr google yn anghyiwr yn aml, ond y tro hwn yn anioddefol o besimistaidd. Y tri ohonom yn ddagrau yr holl ffordd adref.

Daeth Ivy gyda fi i’r ysbyty yn ystod mis Mawrth eleni, pan wnaeth y meddygon lifio twll yn fy mhenglog i dynnu darn mawr o’r tiwmor allan o ‘mhen. Yn wyrthiol, o fewn ychydig oriau, ro’n i nol gyda Ivy, yn ei bwydo hi o’r fron, ond doedd o ddim yn llawer o hwyl. Ro’n i dal yn teimlo’n sal wedi’r holl anaesthetic. Felly, yn wahanol i’r hyn sy’n digwydd fel arfer, wnes i chwydu dros y babi. Roedd Ivy yn eithaf oce gyda’r holl beth ac yn dal ati i fwydo, wrth inni lanhau y ddwy ohonom. Ychydig mwy o laeth ac roedd hi wedi maddau i fi am bopeth!

Roedd y triniaethau yn mynd a dod ac ro’n i’n gwella yn arbennig o dda, nol yn chwarae ‘squash’ 6 wythnos wedyn. Mae gen i graith 4 modfedd sy’n mynd o flaen fy nghlust i hanner ffordd i fyny fy mhen. Mae gen i graith fach arall ar fy nhalcen, dwi’n casau hwn yn fwy na’r llall. Dyma ble wnaethon nhw ‘sgriwio’r penglog i lawr tra’n gwneud y llawdriniaeth. Mae hynna’n ymddangos fel erchylltra di angen.

Yn dilyn y lawdriniaeth, cafodd y tiwmor ei anfon am brofion i gadarnhau beth yn union oedd gen i. Y canlyniad oedd “astrocytoma” gradd 2, math o glioma gradd isel. Mae ffrind i fi, sydd hefyd yn feddyg, yn dweud “wel mae’n well na sawl canlyniad posibl”. Mae hi’n hollol gywir, os oes gyda chi gancr, dydech chi wir ddim eisiau cancr ar yr ymennydd. Os oes gyda chi gancr ar yr ymennydd, dydech chi ddim eisiau glioma. Ond, os oes gyda chi gancr ar ymennydd a glioma, yr un sydd gen i yw’r un gorau posibl. Felly, ‘dwi’n lwcus mewn ffordd.

Beth rwan? ‘Dwi’n teimlo’n iawn. ‘Dwi ddim yn teimlo’n sal a ‘dwi wir yn teimlo’n well nag ydw i wedi teimlo erstalwm, felly mae bywyd yn cario ‘mlaen mor normal a phoisbl, ond mae angen parhau i asesu tyfiant y cancr. Ar hyn o bryd, does dim ffordd o wella glioma lefel lsel a wneith ddim byd atal i hwn rhag tyfu. Mae modd defnyddio Radiotherapy a chemotherapy i wneud i fi bara’n hirach tua’r diwedd, ond wneith o ddim ei wella. Fel mae’n sefyll rwan, bydd y cancr yma yn fy lladd i.

Mae cancr yr ymennydd yn lladd mwy o oedolion a phlant dan 40 nag unrhyw gancr arall. Mae mwy o ferched dan 35 oed yn cael eu lladd gan gancr yr ymennydd na chancr y fron.

Mae yna chwa o optimistiaeth gen i. Mae astrocytoma gradd 2 yn tyfu’n araf iawn, ac er fy mod i’n debygol o gael bywyd llawer byrach nag y dyliwn i, mae hi yn realistig i feddwl bod modd i ymchwilwyr ddarganfod yr ateb i wella’r math yma o gancr yn ystod fy mywyd i. Galla’i fyw am 5, 10 neu 15 mlynnedd ac mae’n bosibl bydd darganfyddiad yn ystod y cyfnod yma. Felly, mae gen i gynllun.

Rydw i’n ceisio codi arian i geisio canfod yr ateb i wella y math yma o gancr. Mae hyn yn bosibl! Os hoffech chi gefnogi fi, a helpu miloedd o bobl eraill sydd yn yr un cyflwr â fi i fyw yn hirach, gallwch chi gyfrannu at elseun sy’n rhoi 100% o’r arian sy’n cael ei godi i mewn i’r gwaith ymchwil pwysig yma.

https://www.justgiving.com/fundraising/amys-brain

Os hoffech ddarllen fy stori a dilyn popeth ewch i… www.amysbrain.co.uk

Gan Amy Ellen

Mae Amy yn ffrind ysgol i Heulwen, Mam Cymru, a hoffai Heulwen ddiolch o galon i Amy am fod mor barod i rannu ei stori ac am ysgrifennu’r erthygl arbennig hon. Os allwch chi gyfrannu at yr elusen – ewch ati! Diolch Amy x

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: