Adolygiad Tafwyl 2017

Barn Mam am ….Tafwyl 2017!

Dyw gwneud y penderfyniad o fynd unlle gan orfod pacio plentyn bach a’r holl glyndarddach annatod sydd yn dod â phlentyn bach, ddim yn benderfyniad hawdd.

Bron mae’n rhaid ewyllysio fod yr hyn neu’r lle a fynychir, yw’r man orau neu’r digwyddiad orau fynychwyd erioed, er mwyn gallu dweud ar ddiwedd dydd, wel mi odd hwnna’n werth e!

Doedd dim angen poeni wrth ymweld â Tafwyl yn y brif ddinas ddechrau fis Gorffennaf eleni. Dyma oedd y tro cyntaf erioed i mi fynychu’r ŵyl arbennig hon sydd wedi mynd o nerth i nerth ers ei dechreuadau yn nhafarn y Mochyn Du ychydig dros ddegawd yn ôl. A dyma fi’n colli fy ngwyryfdod Tafwyl yng nghwmni fy mab 21 mis oed, Meredydd.

Wrth gwrs, byddai unrhyw fam brofiadol yn cynghori mynd â basged o fwyd wedi’i pharatoi – yn llawn dop o frechdanau, creision, ffrwythau, diod, bisgedi, dŵr… ond ches i ddim mo’r amser i baratoi hyn i gyd, dim ond amser i wneud yn siwr bod gen i danc petrol llawn a waled lawn! Gydol y daith i lawr yr M4 o Gaerfyrddin i Gaerdydd roeddwn i’n erfyn (yn dawel bach i fy hun) ar fy mab i gysgu fel y gall fwynhau weddill y dydd ar gaeau Llandaf.

Roedd yr annogaeth gan drefnwyr yr wyl i ni ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd, i’w groesawi yn fawr, ond doedd hynny ddim yn opsiwn realistig i mi gyda Meredydd a’i gadair, gan deithio o’r gorllewin, felly fy her gyntaf i wedi cyrraedd Llandaf oedd ffeindio lle i barcio. Bu rhaid i mi ofyn am gyfarwyddiadau pellach i’r caeau ac i’r wyl gan na welwn unrhyw arwydd i’m cyfeirio.

Unwaith ar gaeau Llandaf, roedd y gerddoriaeth uchel a’r baneri lliwgar yn denu. Rhaid oedd ciwio i fynd i fewn gan aethai pobol diogelwch drwy’r bagiau. Ond man a man dod i arfer â’r ciwio, gan mai dyma oedd angen ei wneud er mwyn cael bwyd, diod, hufen iâ… Roedd yr awyrgylch yn hyfryd, gyda phlant yn rhedeg dros y lle a digonedd iddynt wneud rhwng gweithgareddau gyda’r Urdd, a’r Meithrin i’r plantos llai – gwych iawn gweld y Fenter Iaith leol yn cyd-weithio gyda’u partneriaid yn y modd hwn.

Efallai mai prif seren yr ŵyl fu’r tywydd – roedd hi’n fendigedig, olygai bod cyrff blith draphlith ar hyd maes yr ŵyl, a’m rhwystr pennaf i oedd ceisio gwthio cadair Meredydd rhyngddynt! Roedd digonedd o ddewis cerddorol byw ym mhob pen y cae, a digon o stondinau difyr i ymlwybro rhyngddynt. Fe wnes i regi i’m hun pan yn gorfod ciwio am fwyd – mae hi yn anodd ciwio am amser hir gyda plentyn wrth eich cwt, a gorfu i fi dalu £6 am fy mwyd i – a’r un peth i yntau!

Diwrnod bendigedig, a disgwyliaf ymlaen i ddychwelyd eto’r flwyddyn nesaf – gyda basged enfawr llawn bwyd!

Gan Heledd Ap Gwynfor

Os byddwch chi’n mynychu digwyddiad dros yr haf, beth am anfon eich adolygiad atom? Gallwch ei ddanfon yn ddwyieithog, yn y Gymraeg neu’r Saesneg a byddwn ni’n gwneud ein gorau glas i gyfieithu…fel ryden ni eisioes wedi gweud gyda pob erthygl sydd wedi dod i law hyd yma! E bostiwch mam@mamcymru.wales

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: