Bywyd Mam Newydd – gyda Alex Jones

Mae 2017 wedi bod yn flwyddyn fawr i’r gyflwynwraig adnabyddus Alex Jones o Rhydaman. Ar yr 22ain o Ionawr eleni, ganwyd ei mab a’i babi cyntaf ‘Teddy’, ac yn Mawrth, dathlodd ei phen-blwydd yn 40 oed, (na, dydy hi ddim yn edrych yn 40!). Mae Alex wedi cyfaddau eisioes nad ydy bod yn Fam yn ‘jobyn rhwydd’, ond roedd Mam Cymru yn awyddus i gael sgwrs gyda hi i ddysgu mwy am sut mae’n llwyddo i jyglo ei gyrfa gyhoeddus gyda’i bywyd fel Mam newydd, a sut mae’n llwyddo i edrych mor anhygoel trwy’r cyfan!

Daeth i’r amlwg yn syth bod Alex yn aruthrol o brysur. Roedd ceisio cael ugain munud o slot yn ei dyddiadur prysur yn dipyn o gamp! Wrth sgwrsio gyda hi ar ei ffon symudol yn ystod ei siwrne rhwng ei chartref a’r stiwdio, daeth i’r amlwg yn syth bod Alex yr un mor hyfryd oddi ar y sgrin, a’i bod hi’n agored iawn i drafod ei phrofiadau fel Mam newydd. Heb wastraffu eiliad, es i ati’n syth i holi am ei phrofiadau yn ystod ei beichiogrwydd…

Roedd y beichiogrwydd yn ffantastig. O’n i’n teimlon flinedig iawn yn y misoedd cyntaf, ond wnes i rili fwynhau bod yn feichiog.

Sut oeddet ti’n llwyddo i edrych mor ffres ac egniol trwy’r cyfan?!

ROedd hi’n galed iawn yn y dyddie cynnar, cyn i fi ‘weud wrth neb bod fi’n feichiog. Fi’n cofio mynd i  gael sawl ‘nap bach’ cyn mynd mewn i’r gadair colur, ac roedd pawb yn meddwl ‘beth ddiawl sy’n bod ar hon?!’ O ran y dillad, wnes i ddim prynnu dim dillad maternity o gwbwl, arwahan i jins, jyst addasu beth oedd gyda fi.

Beth yw dy gyngor i Famau beichiog?

Beth weithiodd i fi oedd i gadw mor heini a phosibl. Wnes i stopio rhedeg tua 4 mis a hanner mewn i’r beichiogrwydd ond ‘o’n i’n cerdded reit lan nes yr enedigaeth, wnes i gerdded tair milltir diwrnod cyn i’r babi gyraedd! Mae ‘na lot o ferched yn gorwedd a’i traed lan, ond dwi’n ffili eistedd yn llonydd ta beth, felly doedd hynny ddim yn opsiwn i fi. Roedd cael awyr iach a mynd am dro yn cadw fi ar ddihun ac yn helpu i gael y galon i guro, fi’n siwr mai’r ymarfer corff wnaeth stopio popeth rhag chwyddo hefyd.

Wnes i stopio yfed alcohol hefyd, ond os oedd rhywun yn dathlu achlysur arbennig bydden i yn cael un glased fach o siampen, mae hyn lan i bawb i benderfynnu yn amlwg, ond i fi, roedd gallu dal i fyw bywyd ac ymuno mewn yn golygu bod y beichiogrwydd ei hun yn mynd yn rili gyflym a ddim yn straen mewn unrhyw ffordd.

Sut brofiad oedd y genedigaeth?

Roedd Charlie fy ngwr gyda fi ac aeth popeth yn fine. Oedd e mor gefnogol, fi ddim yn un sy’n lico nac angen lot o fuss, ond oedd cael e gyda fi a’i gefnogaeth e yn golygu lot. Gethon ni cwpwl o broblemau ond ar y cyfan aeth popeth yn iawn. Ges i enedigaeth naturiol yn y birthing center, dim cyffuriau, ac er bod hynna’n anodd ac yn uffernol o boenus, fi’n falch bod fi wedi llwyddo i wneud e achos dwi’n gallu cofio popeth, ac hefyd o’n i’n teimlo’n well yn fuan iawn ar ol yr enedigaeth.

Beth ydy’r ‘sioc’ mwyaf wyt ti wedi cael ar ol dod yn Fam?

Rydw i a Charlie yn caru’r babi bach ma ‘shwt gymaint, ond weithie mae’n anodd credu bod y profiad ma ddim yn mynd i ddod i ben, bod y plentyn yma gyda ni am byth a bod bywyd wedi newid am byth! Mae ‘Teds’ bron yn 6 mis oed nawr ac felly ni dal yn y cyfnod ‘na ble mae’n rhaid inni gario fe i bobman a weithie mae jyst trio gwneud pethe eraill, tra’n dala fe yn anodd, fi’n gweud wrtho fe ‘sain gwybod ble i roi ti!” Ond wedi dweud hyn i gyd, ma fe wedi dod a gymaint o gariad mewn i’n bywydau ni, mae popeth yn fwy aeddfed, mwy ‘settled’, ni’n joio bywyd yn lot mwy, fi’n credu o’n ni’n dau wir yn barod i fod yn deulu ac er o’n ni’n joio cymdeithasu lodas gyda ffrindie, mae’r ddau ohonon ni wir yn joio bod adref ac yn joio cael bywyd symlach.

Sut wnaethoch chi benderfynnu ar yr enw Teddy?

Odd y ddau ohonan ni’n hopless a bod yn onest! O’n ni ddim wedi ffindo mas os o’n ni’n cael merch neu bachgen, ag oedd y ddau ohonon ni’n meddwl y bydden ni’n gwybod yn syth beth fyddai’r enw, ond o’n ni ddim, achos oedd e jyst yn edrych fel babi bach newydd! Doedd dim rhestr gyda ni achos o’n ni’n dau mor fishi. Mae Charllie’n dod o deulu traddodiadol, ac o’n i eisiau enw sy’n gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg. Wnes i ddarllen llyfr am fachgen bach o’r enw Teddy, ag o’n i’n dwli ar yr enw, felly dyna ni – ond fuodd e heb enw reit nes y diwrnod cyn o’n ni’n gorfod cofrestru fe!

Oedd hi’n anodd dychwelyd i’r gwaith pan roedd Teddy’n dri mis oed?

Oedd e’n sioc mawr, oedd pawb yn gweud cymer dy amser, ond wnes i benderfynnu mynd nol yn rhan amser, fi dal yn rhan amser, ond mae’n hen stori, mae cyflogwyr yn sydyn reit yn anghofio bod babi gyda chi ac yn newid amser yr alwad neu mae nhw wedi trefnu diwrnod llawn o ffilmio. Yn hwyr neithiwr, ges i wybod bod y galwad wedi newid i 9 o’r gloch bore ma, yn lle dechre yn y  prynhawn fel ‘dwi fod i wneud, felly fi’n gorfod jyglo a newid y trefniadau gyda Teddy o hyd. Yn y fath o job dwi’n gwneud, alla’i wir ddim bod oddi ar y sgrin am sbel fawr achos mae bobl yn anghofio chi ac mae’n fyd cystadleuol, ac wrth gwrs chi ddim yn cael cyfod na thal mamolaeth pan chi’n llaw – rydd, felly os chi yn cael cyfnod mamolaeth a chyflog, pediwch a mynd nol i’r gwaith nes bod rhaid! Tasen i’n neud e eto, bydden i’n ail feddwl pethe ac yn ffeindio ffordd o gael mwy o amser bant.

Pa fath o bethe fyddwch chi’n hoffi gwneud fel teulu?

Ni’n mynd mas i gerdded lot, weithie mae fi a Charlie yn anghofio pa mor fach yw Teds, a ni’n mynd a fe i’r sŵ ac ati, ond mae e bron fel esgus i ni fynd! Prin iawn yw’r amser pan ni’n tri’n cael amser gyda’n gilydd, felly a bod yn onest ni ‘di gorfod bod yn eitha’ strict, a dweud bod ni’n ffaelu cael ffrindie draw ar y penwythnos, achos gewn ni byth ‘mor amser yma nol. Mae’n wahanol gyda’r teulu, mae’n rhieni i’n dod draw yn aml a mae hynna’n gret, ond mae cael yr amser yna gyda’n gilydd yn bwysig iawn i fi a Charlie, a ni’n joio’r amser tawel yna.

Sut Dad ydy Charlie? (Rhybudd – falle byddwch chi’n crio fel fi wrth glwed yr ateb!)

Ma fe wedi dwli ar y crwt! Wnaeth rhywun holi iddo fe diwrnod o’r blaen a oedd e’n Dad ‘hands on’, a ‘nath hynna ‘rili’ wylltio fe, achos mae pobl fel tase nhw’n meddwl bod gan Dadau ddewis, ble fydden nhw byth yn meddwl gofyn y fath beth i ni fel Mamau! O’r funud nethon ni ffeindio mas bod ni’n feichiog, mae e di bod mor dda a mor gefnogol a ni’n rhannu popeth hanner – hanner. O’n i’n meddwl bod e’n ddyn fantastic cyn inni gael Teddy, ond mae gweld e fel Tad jyst wedi mynd a’r holl beth i lefel arall.

Wyt ti wedi newid ers dod yn Fam?

O’n i’n 39 pan ges i Teddy, a dwi’n falch bod fi wedi aros nes yn hwyrach, achos bydde dim gymaint o amynedd gyda fi pan o’n i’n iau. Dwi’n teimlo’n lot mwy ‘grounded’, lot hapusach, mwy blinedig wrth gwrs ond fi dal yn codi yn y bore ac yn gweld ei wyneb bach e a sdim ots da fi bod e heb gysgu trwy’r nos. Y mwyaf fi’n dod i nabod e, y mwyaf dwi’n ei garu fe, mae’n deimlad hollol rhyfedd ond yn anhygoel.

Ti yn y broses o ysgrifennu llyfr i Famau, sut mae’n mynd?

Mae’r syniadau gyda fi ac mae popeth gen i mewn dyddiadur, ond y gwirionedd ydy nad ydw i wedi cychwyn ysgrfennu fe eto achos mae’n fywyd i mor ofnadwy o brysur! ‘Dwi dal yn cofio popeth sydd yn gret, felly ‘dwi ddim yn poeni. ‘Dwi’n awyddus iawn i glywed am brofiadau pobl eraill hefyd.  Os oes rhywun moyn cyslltu, plis gwnewch hynny trwy’r ddolen ar fy nhudalen Instagram i, fi moyn straeon Cymraeg gan Famau a Tadau.

Rhieni Alex yn mwynhau diwrnod gyda Teddy!

Ti’n amlwg yn ddynes brysur! Beth fydde dy ddiwrnod delfrydol di?

Diwrnod tawel, adref. Mynd allan am dro gyda’r pram ac eistedd ar y gwair yn dod i adnabod ‘Teds’, dyna beth fi’n colli gyda’r bywyd prysur ma sydd gyda fi. Ges i blentyndod hapus iawn, fi a’n chawer a Mam a Dad, teulu agos yn byw mewn cymuned agos iawn yn Rhydaman. Fel Mam, fi moyn efelychu y plentyndod hapus yna ges i gyda Mam a Dad. Fi’n dwli ar yn jobyn i, fi ‘di cael cyfleoedd fantastic, ond dyw gyrfa ond yn gallu ‘ticio’ hyn a hyn o focsys a ‘sdim byd yn cymharu a bod gytre gyda Teds a Charlie – tasen i’n gorfod dewis rhwng y ddau, bydde’r penderfyniad yn un rhywdd iawn.

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Hoffai Mam Cymru ddiolch o galon i Alex Jones am y sgwrs, am fod mor agored ac am fod mor lyfli!  Pob lwc gyda popeth Alex X

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: