Cordial Ysgawen @ceginsian

‘Entente Cordiale’ gan @CeginSian

Cordial Ysgawen – Cynhwysion

  • Tua 25 coron blodyn ysgawen – y rhai lliw hufen godidog neu gorau rhai sydd yn eu blagur
  • 1 kg siwgr
  • 1 ½ litr o ddŵr
  • Oren, lemwn, leim – sest a sudd

Ar ddiwrnod hirddydd haf mi wnes i gordial ysgawen. Doeddwn i erioed wedi gwneud cordial o’r blaen a ges i’n synnu pa mor hawdd ydyw. Newydd ymddangos yn ein gardd y mae’r goeden ysgawen  – bu hi yno ers sawl blwyddyn mae’n rhaid, ond dim ond ar ôl tocio brwdfrydig ddiwedd y gwanwyn, sylwais ei bod wedi bod yn cuddio tu ôl i lawryfen reit bowld. Cafodd yr haul oedd ei angen arni, a dyma’r blodau hufen del yn blodeuo ddechrau Mehefin, i gyfeiliant tisian fy ngŵr. Maen nhw’n dweud mai un o’r pethau gorau ar gyfer clefyd y gwair yw yfed cordial ysgawen. ‘Swn i’n rhyw feddwl bod hyn ar yr un trywydd ag egwyddor homeopathi neu frechiad, hynny yw bod y corff yn cael dogn o’r gwenwyn fel petai fel ei fod yn gallu gwrthsefyll effeithiau niweidiol yr union wenwyn hwnnw yn y dyfodol, drwy ryw ryfedd wyrth.

Dydy’r pethau yma ddim yn digwydd o fwriad, dim ond ar ôl pigo’r blodau a’u rhoi mewn bwced lliw leim llachar y gwelais gyfle am insta bach. Roeddwn i wedi edrych i weld nad oedd unrhyw greaduriaid bach anghynnes ar y blodau, wedi plicio’r sest oddi ar oren, lemwn a leim a gwasgu’r sudd ohonynt ac wrth fy mod ar fin tywallt litr a hanner o ddŵr berw drostynt i fwydo dros nos, sylwais ar brydferthwch y plastig a’i leim llachar yn erbyn lliwiau natur, fel rhyw Dutch master o beth o’m blaen.

Gwawriodd hirddydd haf 2017 yn ddiwrnod llawn arwyddocâd ac estynnai y tu hwnt i belydrau’r haul a Chôr y Cewri. Diwrnod araith y frenhines, ond ni fyddai honno’n gwisgo’i choron heddiw. Yn lle hynny gwisgodd het a ymdebygai’n fawr i faner yr Undeb Ewropeaidd a dywedodd un o’i hwyrion nad oedd yr un o’i gefndryd am barhau â’r cyfrifoldeb brenhinol y bu eu nain yn ei wisgo ers degawdau. Soniodd ei haraith am yr hyn a’r llall y byddai ei llywodraeth yn ei gyflawni ond yr hyn nad oedden nhw am ei gyflawni gafodd y sylw fwyaf. Dim ysgolion gramadeg, dim dod â phrydau bwyd am ddim i blant ysgolion Lloegr i ben, a digon dwedwst oedd hi hefyd am ofal i’r henoed. Ta waeth, sut oedd y cordial erbyn hyn?

Cafodd ddeg awr reit dda i fwydo, ac roedd yn amser ei hidlo drwy ridyll. Doedd dim mwslin gen i felly defnyddiais ridyll mân dwi’n ei ddefnyddio ar gyfer gwneud coffi, ac mi weithiodd hwnnw’n iawn. Doedd dim arogl o gwbl ar yr hylif yn ôl be allwn ei glywed, a lliw digon simpil oedd arno hefyd. Ychwanegu’r siwgr a dod â’r cyfan i’r berw am ychydig funudau.

Daeth peth sgym i’r wyneb – fel sy’n digwydd wrth wneud jam neu jeli, a rhaid cael gwared ar hwnnw. Yr unig boteli oedd gen i oedd hen boteli squash plastig, felly golchais y rhain â dŵr berw a fairy liquid a digwyddodd rhywbeth digon rhyfedd. Achosodd gwres y dŵr berw i waelodion y boteli grymu am allan, fel nad oedden nhw’n gallu sefyll, felly rhoddais y boteli mewn bocs dal poteli gwin o’r archfarchnad. Gwnaeth hynny‘r tro.

Hylif euraidd yw’r canlyniad, ac mae’r cordial yn dderbyniol, ond yn hollol wahanol i’r hyn gewch chi o’r archfarchnad. Blas ysgafnach sydd iddo gydag arlliw o ysgawen, ac ryw ôl-flas sydd dipyn bach yn chwerw ond, ew, fel y byddai fy nhad yn ei ddweud, mae o’n dda! Ac ar yr hirddydd haf a oedd yn digwydd bod y diwrnod poethaf ym Mehefin ers 1976 mi dorrodd syched i’r dim a daeth y dywediad ‘entente cordiale’ i’m meddwl wrth feddwl am Brexit a’r araith yn Llundain a’r cyfan y mae’r DU am daflu i ffwrdd. Gosodais fy mhoteli mewn rhes o dri. Llanwodd yr hylif ddwy botel fawr ac un botel fach a gosodais nhw fel sowldiwrs yn eu blwch. Sowldiwrs na all sefyll ar eu pennau eu hunain, sowldiwrs bach melyn sy’n dibynnu ar flwch cardfwrdd i’w sadio. Ond gwnaiff hynny’r tro.

Diolch i @CeginSian am rannu’r ryseit hyfryd yma gyda ni – credu bydde hwn yn neis iawn gyda prosecco hefyd!! Os oes ryseitiau gyda chi – rhannwch nhw gyda ni yn Mam Cymru – e bostiwch ni ar mam@mamcymru.wales

One comment

  1. If you chop off the stalks, you lose the bitterness. I leave mine to “stew” for 4 or 5 days before bottling – it makes for a more flavourful cordial.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: