Llid yr ymennydd oedd o’r tro hwn

Cafodd fy mab, Nisien, ei lusgo i’r byd dri mis a hanner yn ôl gan sawl pâr o ddwylo wedi iddo fynd yn hollol sownd yn ystod yr enedigaeth. Roedd yn brofiad ysgytiol gyda phob math o gymhlethdodau yn ystod ac ar ôl yr enedigaeth, ond does ‘na’m cymhariaeth gyda phrofiadau’r penwythnos.

Yn fabi reit fodlon fel arfer, roedd Nisien wedi bod yn anniddig drwy’r wythnos, ond faswn i ddim wedi ei alw’n fabi sâl.

Nos Wener, aeth fy ngŵr, Derick, a finnau a Nisien a’i chwaer fawr, Tegai, i ffair yr ysgol leol. Roedd ganddo ychydig o wres, ac roedd ei ddwylo a’i draed fymryn yn oer.

Erbyn bore Sadwrn, roedden ni’n meddwl fod Nisien yn hel annwyd, ond doedd ei wres ddim yn ofnadwy o uchel ac yn 38 ar ei uchaf, felly allan a ni am y diwrnod. Roedd yn reit ddagreuol, ond wedi iddo grio’n ddi-baid wythnos ynghynt a finna wedi mynd a fo i’r gwasanaeth y tu allan i oriau yn Ysbyty Gwynedd, dim ond iddo ddod ato’i hun yn llwyr wedi cyrraedd, doeddwn i ddim eisiau teimlo fel mam oedd yn gorboeni eto.

Erbyn 6 y noson honno roeddem yn poeni amdano. Roedd yn griddfan ac yn anadlu’n gynt nag arfer, roedd ganddo wres a doedd o heb fwydo llawer drwy’r dydd. Ffoniais y gwasanaeth y tu allan i oriau a chael cyngor i fynd a fo i Ysbyty Gwynedd er mwyn i ddoctor gael ei weld, ond doedd na ddim apwyntiad ar gael tan 9.15.

Cawsom ein galw i weld y doctor am 9.30. Sylwodd ar frech ar ei goesau ac roedd ganddo wres a dwedodd fod angen iddo fynd i Ward Dewi ar unwaith. Roedd yn amlwg beth oedd yn poeni’r doctor ac roeddwn i’n teimlo’n hollol anghyfrifol. Bu bron i ferch fy nghyfnither farw o lid yr ymennydd, ac fe gollodd ei chlyw bron yn llwyr. Roeddwn i wedi sylwi ar y frech, ond yn siwr ei fod yn diflannu wrth bwyso arno.

Ar y ward, daeth dau bediatrydd a nyrs i’n gweld. Roedd Nisien yn anniddig iawn, roedd ganddo wres, roedd y fontanelle yn llawn ac roedd ganddo frech ar ei goesau – pob un yn arwydd o lid yr ymennydd. Gyrrwyd samplau o’i waed i’r labordy a dechrau cwrs o antibiotigion mewnwythiennol yn syth. Roedd y doctoriaid yn boenus iawn amdano.

Wrth i ganlyniadau’r profion gwaed ddechrau cyrraedd, roeddem yn teimlo’n fwy positif. Roedd lefelau CRP (sy’n uchel fel arfer mewn cleifion yn dioddef o lid yr ymennydd) yn isel – roedd Nisien yn amlwg yn wael iawn, ond oleia nad llid yr ymennydd oedd arno.

Cafodd ei fonitro’n fanwl drwy’r nos, a’r bore wedyn gofynnodd doctor i ni ‘ddal’ sampl o’i bi-pi, a phetai hwnnw’n glir y byddai angen gwneud pigiad yn y lwynau. Wedi eistedd gyda thwmffat a photel am ddwy awr, fe ddaliom digon o bi-pi i’w brofi, ac roedd o’n glir.

Dywedodd y nyrs nad yw rhieni fel arfer yn hebrwng eu plant ar gyfer pigiad yn y lwynau gan nad yw’n beth braf i’w wylio, ond roedd yn gas gen i feddwl amdano ar ei ben ei hun mewn ystafell o ddieithriaid yn cael ei fanhandlo felly mi es i efo fo. Na, doedd o ddim yn beth braf i’w wylio.

Roedd Nisien dipyn gwell erbyn pnawn Sul, felly mi oeddwn i’n reit siŵr y byddai canlyniadau’r pigiad yn y lwynau’n glir, tan i ni gael y newyddion gwaethaf erioed. Roedd mwy nag arfer o gelloedd gwyn y gwaed yn y sampl sy’n arwydd o lid yr ymennydd, ac roedd yn bosib y byddai’r llid yn effeithio ar ei glyw. Roedd Derick adra gyda Tegai felly roeddwn i ar fy mhen fy hun. Fe gydiais yn Nisien a chrio drwy’r nos.

Gwelom Nisien yn troi cornel go iawn brynhawn Llun – roedd o’n llawer gwell a hyd yn oed yn gwenu. Roedd yn mynd o nerth i nerth. Daeth doctor i’n gweld a dweud eu bod yn optimisitig iawn am ddyfodol Nisien, ac awgrymu y byddai modd i ni fynd adref ddydd Mawrth petai o’n dal i wella, a dychwelyd i’r ysbyty’n ddyddiol i orffen y cwrs antibiotigion. Ac mi aethom adref.

Mae o wedi gwella’n rhagorol, ac mae’n hyfryd bod adref eto. Doeddwn i heb weld Tegai ers dydd Sadwrn, ac roedd Nisien yn wen o glust i glust pan welodd ei chwaer fawr.

Fyddwn ni ddim yn gwybod am rai misoedd os fydd y llid wedi effeithio ar glyw Nisien, ond mae’n hogyn bach iach a hapus unwaith eto, ac ry’n ni’n hynod o ddiolchgar i Ysbyty Gwynedd am roi diagnosis a thriniaeth iddo mor sydyn.

Gan Anest Gwyn.

Oes gyda chi stori neu brofiad hoffech chi rannu gyda ni? E bostiwch ni ar mam@mamcymru.wales

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: