Dr Laura – Cadw’r plant yn ddiogel yn yr haul

Rydw i wedi mwynhau’r tywydd poeth diweddar, ond dydy Will, fy mab tri mis oed a Steffan y ‘twonager’ ddim mor hoff o’r haul. Mae meddwl am ffyrdd o gadw’r plant bach yn hapus yn y tywydd poeth yn gallu bod yn straen, ac mae gennym ni Famau ddigon o weithgareddau anodd i jyglo fel y mae hi! Felly, os oes gyda chi blant bach sydd hefyd yn mynd ychydig yn wninllyd yn y gwres yma, gobeithio bydd y syniadau isod yn eich helpu chi.

  1. Arhoswch yn ddiogel yn y gwres

Dylai babanod dan 6 mis oed gael eu cadw allan o’r haul. Cadwch y babi’n ddiogel mewn cysgod neu prynnwch barasol ar gyfer y goets. Dylid hefyd ymdrechu i gadw plant ifanc allan o’r haul poeth rhwng 11 a 3 o’r gloch hefyd. Os oes angen iddynt fod allan yn yr haul yn ystod y cyfnod yma, sicrhewch bod eu croen wedi’i orchuddio gymaint a phosibl a sicrhewch eu bod nhw’n gwisgo het. ‘Dwi’n gwybod bod cael plentyn i wisgo het yn dipyn o frwydr, ond mae werth o!

Rhowch eli haul gyda SPF 15+ (yn ddelfrydol SPF 50) er mwyn gwarchod y plant rhag pelydrau’r haul, a sicrhewch eich bod yn ychwanegu’r eli yn rheolaidd trwy gydol y dydd, yn enwedig os ydynt yn chwarae yn y pwll nofio neu ar y traeth.

Mae Cymdeithas Dermatolegwyr Prydain (neu ‘BAD’ fel mae nhw’n cae eu galw – ie doniol!) wedi creu rhestr wybodaeth ddefnyddiol iawn am sut i ddewis yr eli haul gorau, mae’r rhestr yn help mawr oherwydd mae yna gymaint o opsiynnau ar gael y dyddiau yma.

http://www.bad.org.uk/for-the-public/skin-cancer/sunscreen-fact-sheet

Roedd hi’n agoriad llygad pan roedd yn rhaid i fi chwilio am eli haul addas ar gyfer fy mhlentyn i yn ddiweddar, mae’r system graddio yn gymleth. Ro’n i’n meddwl bod prynnu brand drytach fel Ambre Solaire yn cynnig amddiffyniad gwell, ond dydy hyn ddim bob amser yn wir ac yn ol BAD mae’n well osgoi y brand yma. Mae brand Soltan – Boots yn well http://www.boots.com/soltan/soltan-kids-sun-protection mae hefyd yn rhatach ac mae digon o ddewis ar gyfer babanod a phlant.

2.       Osgoi mynd yn rhy boeth, yn enwedig yn y nos

Mae plant, yn enwedig babanod, yn gallu mynd yn boeth iawn yn gyflym iawn. Ffordd dda o asesu hyn yw cyffwrdd cefn y gwddf. Os ydy’r croen yn llaeth, mae nhw’n rhy boeth. Y peth gorau i wneud yw dadwisgo’r plentyn a rhoi ffan ymlaen. Mae’n syniad da i roi y babi neu blentyn bach yn y gwely mewn clwt, ac heb byjamas, gallwch ychwanegu fest gotwm dennau os oes angen.

Mae thermomedr ystafell (yr un ‘dwi’n defnyddio yw  Gro-egg sydd hefyd yn dod a golau mewn i’r ystafell yn y nos) yn ddefnyddiol iawn. Yn ol yr arbenigwyr, dylai ystafell y plentyn fod rhwng 16ºc a 20ºc (er, dydy agor yr holl ffenestri a rhoi tri ffan yn yr ystafell heb ostwng y tymheredd i llai na 26ºc yn ddiweddar, felly gwnewch beth bynnag sy’n bosibl)

Syniad da arall yw gosod bowlen gyda rhew, neu poteli o ddwr wedi’i rhewi yn yr ystafell, er mwyn gostwng y tymheredd.

3.        Sicrhau bod y plentyn yn cael digon o ddwr

Os ydech chi’n bron fwydo’r babi, mae’n gyffredin i’r babi fod yn fwy llwglyd yn y tywydd poeth, mae hyn yn hollol normal ac yn osgoi I’r babi fynd yn sychedig. Mae babanod sy’n cael eu bwydo gyda photel angen mwy o ddwr yn y gwres, felly mae cynnig dwr berw wedi’i oeri yn syniad da, i sicrhau nad yden nhw’n mynd yn syched.

Mae angen atgoffa plant bach a phlant hŷn i yfed mwy yn ystod y tywydd poeth (byddwch chi’n siwr o holi’r cwestiwn ‘Beth hoffet ti gael i yfed?’ oleiaf 100 gwaith y dydd!) Ryden ni’n dueddol o adael cwpan ‘sippy cup’ ymhob ystafell, mewn man ble gall Steffan estyn amdano’n hawdd, er mwyn ei annog i yfed yn gyson ac nid dim ond gyda bwyd.

Mwynhewch yr haul a’r gwyliau haf ac arhoswch yn ddiogel!

Gan Dr Laura

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: