Dylunio llofft y plant – gan @hygge_for_home

Fy enw i yw Reena Simon, rwy’n 34 ac yn Fam i dair o ferched, 5, 2 ac 1 oed ac rydw i’n blogio am ddylunio. Wnaethon ni brynnu ein cartref cyntaf yn 2012 tra ro’n i ar gyfnod mamolaeth gyda’r ferch gyntaf. Doeddwn i erioed wedi treulio gymaint o amser yn y tŷ a doeddwn i ddim wedi sylweddoli pa mor bwysig oedd y gofod, ac edrychiad y gofod o fy amgylch i. Es ati i wneud ein cartref yn gynnes a chlud, cartref teuluol ble roedden ni i gyd yn hapus. Roedd y tŷ yn brosiect, ac angen llawer o waith, ac wedi cwlbhau’r gwaith llynnedd, es ati i gofnodi’r cyfan ar Instagram@hygge_for_home. Byddaf yn lansio blog cyn hir hefyd, felly gwyliwch y gofod. Bydd y blog yn helpu teuluoedd sydd eisiau creu cartrefi hapus, heb wario gormod o arian.

Dyma 5 ‘tip’ defnyddiol i’r rhai ohonnoch chi sy’n cynllunio ystafell wely newydd ar gyfer eich plant!

1. Cynllun niwtral

Mae plant yn tyfu mor sydyn ac yn newid eu meddwl o hyd! Sawl gwaith mae’r ferch hynnaf wedi newid ei ‘hoff’ ffilm o Moana i Frozen i Little Memaid, a nol eto? a hynny dros y mis dwytha’! Taswn i wedi glynnu wrth ei ‘hoff’ thema ar y pryd, fyswn i wedi bod yn newid thema’r dillad gwely bob wythnos, ac wedi gwario ffortiwn, a bydde hi ddim yn hapus yn y diwedd!
Os ydech chi eisiau cynnwys thema, gallwch ychwanegu poster o’i hoff gymeriad ar y pryd mewn ffram rhad o’r archfarchnad neu siop elusen.
Mae lliw naturiol ar y waliau bob amser yn well ac yn fwy steulys a bydd yn tyfu gyda’r plentyn. Mae fy merched i yn rhannu llofft, ac wrth gwrs, roedden nhw eisiau llofft pinc, a wnes i gytuno wrth gwrs, oherwydd rydw i eisiau iddyn nhw fynegi barn a gwneud dewisiadau, ond wnes i ddewis y lliw pinc – dyma beth sy’n bwysig!

Dydw i ddim yn gwrthod defnyddio lliw, ond mae’n haws ychwangu’r lliw trwy ‘accessories’ ac ati sy’n gallu cael eu newid yn hawdd ac yn rhad.

2. Ffyrdd clyfar o storio a gwneud y defnydd gorau o’r gofod

Yr allwedd i lwyddiant ystafell wely plentyn, ydy ffyrdd clyfar o storio pethe. Sicrhewch bod y ffyrdd o storio yn syml, ymarferol ac yn hawdd i’w defnyddio, fel bod hi’n hawdd i chi ac i’r plentyn wybod yn union ble mae popeth ‘i fod’! Os oes digon o le gyda chi, defnyddiwch ymylon yr ystafell i storio popeth fel bod gan y plentyn le i chwarae yn y canol. Mae y gofod gwag yma yn caniatau rhyddid i symud, chwarae a defnyddio’r dychymyg.


Mae silff lyfrau yn ffordd effeithiol o storio, a gallwch guddio pethau fel nappies a wipes mewn basgedi tlws. Gallwch chi hefyd gadw’r llyfrau yn daclus ac o fewn gafael y plentyn. Mae’r edrychiad yma hefyd yn ffordd i gyflwyno lliw mewn ystafelloedd gwyn, gyda dodrefn gwyn


Dwi wrth fy modd gyda’r syniad o ddefnyddio ‘crates’ pren a chwpwrdd agored i storio pethau, ‘dwi ddim yn un sy’n hoffi cuddio popeth tu ol i ddrysau, mae angen i’r llofft fod yn hwyl i’r plentyn.

Os ydy’r llofft yn fach, defnyddiwch liw niwtral a pheidiwch a defnyddio gormod o wahanol ddefnyddiau neu bydd yn teimlo fel ‘clutter’ ac yn gwneud i’r llofft deimlo’n llai. Mae defnyddio dulliau storio ar wal yn ffordd da o wneud y mwyaf o’r gofod sydd ar gael.

3. Goleuo

Rydw i’n ymdrin â’r goleuo yn ystafell y plant, fel y goleuo ymhobman arall, hynny yw, rwy’n hoffi buddsoddi mewn cynllun gwreiddiol neu cynllun mawr sy’n denu sylw wrth gerdded i mewn i’r ystafell.


Mae’r llun uchod yn dangos ystafell wely’r ferch ieuengaf. Prynnais i’r llusern bapur origami yma o The Modern Life.

Mae golau meddal yn syniad da ar gyfer llofft y plant, a cofiwch bod y ‘fairy lights’ yn iawn trwyr flwyddyn, nid dim ond adeg y Nadolig! Defnyddiwch gyfuniad da er mwyn creu awyrgylch braf yn ystafell y plentyn.

Mae’r goleuadau Cable and Cotton ar gael o siop Bodlon.

4. Decor

Y ffordd gorau i ddod a’r ystafell yn fyw yw trwy’r ‘décor’, y mwyaf o elfennau y gorau! Mae yna gymaint o ffyrdd fforddadwy o gyflwyno syniadau, heb fynd i drafferth, a bydd yn hawdd diweddaru rhain wrth i’r plentyn fynd yn hŷn. Fy ffefrynnau i yw; posteri a sticeri wall neu’r ‘decals’. Dyma rhai o’r goreuon


Tip! Defnyddiwch ‘command strips’ a thap ‘washi’, mae rhain yn ffordd wych o lynu popeth at y wal yn ddi drafferth.

Rydw i hefyd yn defnyddio nifer o fachau o wahanol faint ar hyd y waliau, er mwyn i‘r plant hongian gwahanol bethau arnynt. Mae silff luniau hefyd yn ffordd wych o arddangos gwaith celf, llyfrau, hetiau, bagiau, tegannau bach ac ategolion. Mae Ikea yn gwerthu nifer o opsiynnau fforddadwy.

5. Cynlluniwch ymlaen

Gallwch chi gynllunio’r ystafell i fod yn fwy o ystafell babi i ddechrau, ac yna ychwanegu steil ac elfennau chwareus wrth i’r plentyn dyfu. Mae hyn yn ffordd wych o arbed arian ac yn golygu bod y llofft yn plesio o’r cychwyn, nes bod y plentyn yn ddigon hen i symud allan! Mae’r ystafell isod yn arddangos hyn, llofft sy’n tyfu gyda’r plentyn.

5 Ffordd syml a rhad o ddiweddaru llofft eich plentyn.

1, Arddangos eu gwaith ar wifren cegin gan Ikea – £10


http://www.ikea.com/gb/en/products/tools-fittings-curtain-rails/curtain-rods-rails/dignitet-curtain-wire-stainless-steel-art-60075295/

2. Prynnwch glustogau i fynd ar y gwely, gallwch brynnu rhai rhad a lliwgar mewn siopau stryd fawr megis Matalan a Primark a hyd yn oed mewn archfarchnadoedd – tua £5 yr un.


3, Prynnwch ddarn o ddodrefn i’w ailgylchu o sel cist car/ Gumtree/ Ebay

Dyma un o fy hoff ystafelloedd, mae’n hawdd darganfod cwpwrdd dillad a’i beintio. Rydw i hefyd yn hoffi’r trays argraffu vintage, gallwch brynnu rhain ar Ebay, rydw i newydd brynnu un ar gyfer arddangos tegannau bach y merched.

4, Defnyddiwch y ‘Spice Racks’ yma o Ikea i arddangos llyfrau. Rhad a ffordd effeithiol o arbed lle. £3.

5. Prynnwch neu gwnewch bynting lliwgar. Rydw i wrth fy modd gyda’r llythrennau DIY yma, £10 o Grey September https://greyseptember.co.uk/collections/kids?page=1.


Gan Reena Simon o @hygge_for_home

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: