Mam Cymru yn cefnogi Ty Hafan

Pan gefais i’r syniad ar gyfer Mam Cymru, un peth oedd yn bwysig i fi, oedd cefnogi plant a theuluoedd yng Nghymru. Pan wnes i holi i Ashleigh ymuno â fi yn y fenter, roedd hi’n cytuno bod angen cyfrannu at elsuen, ac yn cytuno mai  Tŷ Hafan fyddai ein elusen ni; yr hosbis sy’n cynorthwyo plant gyda bywyd byr, a’i teuluoedd yma yng Nghymru.

Pam dewis Tŷ Hafan?

Oherwydd bod y gwaith mae nhw’n ei wneud yn anhygoel. Mae’r gwasanaeth a’r gofal mae nhw’n ei ddarparu, o’r radd flaenaf, ac mae’r dwy ohonom yn adnabod teuluoedd sydd wedi elwa o fod yno. Ryden ni eisiau helpu.

Sut ryden ni’n cefnogi Tŷ Hafan?

Fel man cychwyn, byddwn yn cyfrannu canran o werthiant ein nwyddau yn siop Mam Cymru, i’r elsusen hon. Yn y siop, sydd yn rhan o’n blogzine, mae casgliad o nwyddau gwreiddiol sy’n unigryw i ni, dillad i ddechrau, gyda slogans arnynt neu ddillad y mae modd eu personoli. Fi ac Ashleigh sy’n penderfynnu ar y slogans, mae Ashleigh’n dylunio’r cynllun ac mae Gwennan, Mam i ddau o blant yn Llwyn – y – groes, Ceredigion, yn argraffu’r cyfan! #MamPower

Wnes i ffonio Tŷ Hafan i drafod y syniad gyda Shelley Kirkman, un o’r swyddogion codi arian rhanbarthol, ac roedd hi yr un mor frwdfrydig â ni. Dyma ddechrau’r bartneriaeth a’r ymgyrch i godi arian!

Dydd Gwener, cafodd Ashleigh a fi wahoddiad i ymweld â Tŷ Hafan. Dyma gofnod o’r diwrnod arbennig hwn ….

Mae unrhywun sy’n fy adnabod i, yn gwybod fy mod i’n berson llawer mwy emosiynol, ers i fi gael fy merch fach, Elsi, bron i 5 mlynedd yn ol. ‘Ro’n i wir yn poeni am grio trwy’r dydd yn Tŷ Hafan, ond roedd yn brofiad hollol wahanol i’r disgwyl.

Yn dilyn siwrne tair awr o hyd trwy harddwch canolbarth Cymru, dyma gyraedd y safle ar gyrion Penarth. Roedd yna ymdeimlad heddychlon a phositif iawn o’r cychwyn. Roedd yr hosbis mewn lleoliad hyfryd gyda golygfeydd godidog o’r môr gerllaw. Roedd y staff ymhlith y bobl mwyaf hapus i fi gwrdd â nhw erioed!

Fi, Shelley ac Ashleigh yn Ty Hafan!

Roedd Shelley yr un mor frwdfrydig yn y cnawd ag yr oedd hi ar y ffôn! Wedi cyfarfod â ni ger y dderbynfa, aeth â ni i’r llawr cyntaf, ble roedd 8 ystafell wely fodern ar gyfer y rhieni/ teuluoedd, yn ogystal â chegin a chyfleusterau canolog i ymlacio. Roedd y cyfan yn edrych dros y parc chawarae hyfryd, gyda’r golygfeydd godidog o’r môr yn y pellter – hollol ymlaciol!

Esboniodd Shelley sut roedd pob teulu sy’n cael eu hafnon yma, yn medru aros am hyd at bythefnos bob blwyddyn. Mae modd i’r plant a’r teuluoedd gael y cyfle i ymlacio, a hynny yn rhad ac am ddim, sy’n golygu bod hwn yn wasanaeth y gall pob teulu gyda phlentyn â bywyd byr, elwa ohonno. Gwych.

Hefyd ar y llawr yma, mae ystafell therapi, ble gall plant a theuluoedd dderbyn triniaethau amgen megis tylino, at bwrpas meddygol, neu ar gyfer ymlacio. Unwaith rydech chi’n dod yn rhiant, mae’r cyfle i ymlacio yn brin iawn, ac mae hyn yn fwy prin i’r rhieni plant sydd angen gofal dwys. Mae Tŷ Hafan yn galluogi i’r teulu cyfan gael amser i ymlacio a chyfle i bawb gael amser eu hunain. Gwych a hanfodol.

Mae’r ardaloedd canolog yn annog rhieni i gymdeithasu ac i gwrdd teuluoedd eraill syn mynd trwy brofiadau tebyg, mae hyn yn annog teuluoedd i rannu eu problemau a chefnogi ei gilydd sy’n hollbwysig. Soniodd Shelley bod y Mamau yn trefnu mynd i siopa gyda’i gilydd neu’n cymdeithasu tu allan i’r hosbis a bod y Tadau yn gwneud ‘stwff Dads’ hefyd!

Ar y llawr gwaelod mae ystafelloedd y plant, 10 ystafell wely a’r holl gyfleusterau ymarferol a ‘hudlous’ sydd eu hangen ar y plant yn ystod eu cyfnod yn yr hosbis.  Cyn glanio yma, mae’r plant yn derbyn llythyr sy’n holi beth yw ei hoff thema, fel bod modd addurno’r llofft yn arbennig ar eu cyfer. Mae’r plant yn cael dewis y dillad gwely, llenni a thegannau, ac os nad ydynt ar gael, bydd y staff cyfeillgar yn ceisio eu gorau glas i sicrhau bod modd cael gafael arnynt. Da ynde?!

Yn ystod y daith o amgylch Tŷ Hafan, daeth i’r amlwg nad oedd unrhyw reolau yma. Wedi agor y drysau croesawgar ym 1999, yn dilyn gwariant o £5 miliwn, dyma le ble mae breuddwydion y plant yma gyda bywyd byr, a’i teuluoedd, yn dod yn fyw. Mae pawb yn cael eu trin fel VIP’s, ac roedd hyn yn rhoi gwen fawr ar fy ngwyneb i.

Os nad ydy’r plant a’i rhieni eisiau cysgu mewn ystafelloedd arwahan, does dim rhaid. Os ydy’r plant eisiau gwneud llansat neu bod yn fler a swnllyd, mae hynny’n iawn. Os ydy’r rheini eisiau mynd am noson allan, mae hynny’n iawn hefyd. Mae’r staff yn gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau bod y cyfnod yn yr hosbis yn un arbennig a phleserus, yn sicrhau bod pob aelod o’r teulu yn dychwelyd adref gyda llond trol o atgofion hapus a phawb wedi’i hadnewyddu.

Mae croeso i’r brodyr a’r chwiorydd i ddod i aros hefyd. Mae Tŷ Hafan yn cydnabod bod y plant yma yn gallu teimlo fel eu bod nhw’n cael eu hesgeuluso neu’i anghofio ar brydiau, oherwydd bod gofynion meddygol y plentyn arall yn hoelio sylw’r teulu. Mae Tŷ Hafan yn cynnig cymorth a chefnogaeth i’r brodyr a’r chwiorydd yma yn yr hosbis a hefyd yn y cartref.

Mae’r ardaloedd ‘chawarae’ a chreu yn hollol anhygoel! Os nad ydech chi wedi gweld y fideo (diolch Shelley!!) ohona’i ar y trampolin, ewch i’n tudalen Facebook! Roedd yr ystafell gelf yn gret, yn le i wneud llanast, ac yno, gwelsom ddau fachgen ifanc, gyda’i dwylo wedi’i peintio yn wyrdd, yn rhedeg ar ol un o’r gofalwyr ac yn chwerthin yn uchel – joio!

Cawsom weld yr ystafell gerdd, yr ystafell gyfrifiaduron, yr ardal colur a harddwch, y den a’r ystafell gemau fideo, yr ardd sensori a hefyd yr ystafell sensori ble gall plant fynd i orwedd ar y llawr a gweld cymeriadau o straeon yn dod yn fyw o’i hamgylch nhw – anhygoel!

Mae cyfleusterau Tŷ Hafan wedi’i dylunio’n drwyadl, er mwyn sicrhau y gall pob plentyn gael mynediad iddynt. Mae pawb yn gallu cael hwyl yma a neb yn cael eu gadael allan. Roedd y pwll nofio yn ffefryn, gyda chyfarpar a goleuadau ymlcaiol, sy’n golygu bod modd i bawb fynd i’r dwr. Dyma’r tro cyntaf i sawl teulu gael cyfle i fynd mewn i’r dwr gyda’r plentyn – Pethe ryden ni’n cymryd yn ganiataol.

Soniodd Shelley am y fflat hefyd, llety sydd ar yr un safle, ond ddim yn yr un adeilad â’r hosbis, llety tawel a phoblogaidd gyda theuluoedd sy’n derbyn gofal ar ddiwedd bywyd y plentyn. Roedd teulu yn derbyn y gofal yma, yn y llety yma, yn ystod ein hymweliad. Er na wnes i gwrdd â nhw, ac er nad ydw i’n gwybod pwy ydyn nhw, dydw i ddim wedi stopio meddwl amdanyn nhw o’r eiliad honno.

Soniodd Shelley bod teuluoedd yn defnyddio’r fflat ar gyfer profiad ‘Cold Cot’ hefyd, sef dull o ddod â babanod wedi marw, ‘adref’ o’r ysbyty. Mae’r broses yn helpu’r teuluoedd i ddelio gyda’r golled, wrth alluogi iddynt gael y profiad o ddod a babi ‘adref’ o’r ysbyty. Alla’i ddim dychmygu beth mae’r teuluoedd hyn yn mynd trwyddo, ond galla’i ddeallt bod y cyfle yma, yn help mawr wrth ddelio gyda’r sefyllfa ofnadwy mae nhw’n mynd trwyddo. Ryden ni i gyd yn breuddwydio am ddod a’r babi adref, mae Tŷ Hafan yn gwneud y freuddwyd yma yn realiti o fath i’r rhieni yma.

Cawsom ddysgu am y capel hefyd, lle ble gall bob teulu fynd i feddwl, i gael llonnydd neu i oleuo canwyll i gofio am blentyn. Mae llyfr atgofion yno hefyd, sy’n cael ei agor ar ddiwrnod pen-blwydd, neu ar ddyddiad marwolaeth y plentyn.

Wedi gweld yr holl gyfleusterau gwych sydd ar gael a chlywed am yr holl gymorth mae’r plant a’r teuluoedd yn gallu ei dderbyn yn Tŷ Hafan, roedd Ashleigh a fi yn geg agored pan esboniodd Shelley mai ddim ond 4% o’r £4.3 miliwn sydd ei angen i ddarparu’r cyfan, sydd yn dod gan yr ymddiriedolaeth iechyd! Syfrdannol a dweud y lleiaf.

Dyma fwy o ystadegau syfrdannol:

Mae’n costio £11,787 y dydd i redeg yr hosbis.

Yn ystod y flwyddyn dwethaf, ar gyfartaledd, 3 oed yw oed y plant sy’n debryn gofal yma yn yr hosbis.

Mae 728 o blant a phobl ifanc wedi derbyn gofal gan Tŷ Hafan.

Mae 284 o blant yma wedi marw yn Tŷ Hafan.

Wedi sawl cwtch cynnes gan Shelley a’r staff, roedd hi’n amser i adael yr hosbis. Ar y siwrne adref, roedd Ashleigh a fi hyd yn oed yn fwy penderfynnol i godi arian ac i hybu a chefnogi’r gwaith anhygoel sy’n cael ei ddarparu gan yr hosbis.

Os hoffech chi ein cynorthwyo ni ein ymgyrch i godi arian i Tŷ Hafan, ewch i’n siop arlein heddiw. Gwisgwch ein nwyddau gyda balchder, a gyda gwen fawr, gan wybod eich bod chi wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau plant a theuluoedd yng Nghymru.

Hoffai Mam Cymru ddiolch i Shelley a’r staff yn Tŷ Hafan. Rydech chi’n ysbrydoliaeth, yn anhygoel ac mae Mam Cymru yma i helpu gymaint â phosibl X

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: