Cyfweliad gyda Mam Smyg!

Mae’n rhaid i fi gyfaddau fy mod i yn rhannu llawer am fy mywyd i ac Elsi, fy merch (sy’n troi’n 5 oed wythos yma bw hw hw!) arlein, ond rydw i hefyd yn rhannu pob math o bethau eraill am fy mywyd. Mae y Fam sy’n rhedeg y cyfrif Trydar @mam_smyg yn hollol wahanol! Y cyfan mae’n trafod ac yn ei rannu ar ei chyfrif yw ei bywyd dyddiol fel Mam. Mae’n ymddangos fel bod ei bywyd yn berffaith a’i bod hi’n Fam ‘berffaith’…felly roeddwn i’n awyddus i gyfweld â hi i wybod beth yw’r gyfrinach!

Yn anffodus doedd dim modd inni gwrdd na sgwrsio dros y ffon, oherwydd ei bod hi’n brysur yn bod yn Fam yn ardal Caernarfon, ond roedd hi’n fodlon ateb fy nghwestiynnau ar e bost…

Beth yw enw ac oedran dy fab?

Llewelyn Rhys ac mae’n 78 wythnos a 3 diwrnod oed a’n gariad i gyd.

Pam dy fod mor smyg?!

Dwi’n mwynhau dathlu’r profiad arbennig o fod yn Fam i blentyn mor anhygoel â Llew bach.  Wrth rannu fy nheimladau, dwi’n gobeithio mod i’n annog mamau eraill i fwynhau eu babis a’u plant, a rhoi’r gorau iddynt bob amser.

Ti’n amlwg yn gwirioni go iawn ar bod yn Fam – Pam?!

Does yna ddim yn cymharu â’r bond rhwng Mam a’i phlentyn. Mae’r cariad dwi’n ei deimlo tuag at Llew bach yn fy llorio’n ddyddiol.  Mae gweld y gwyrth mae fy nghorff wedi ei gyflawni- o’r beichiogrwydd i’r geni a’r bwydo o’r fron yn fy llenwi â balchder.  Dwi’n edrych ymlaen bob bore am ddiwrnod arall llawn antur efo fy angel bach.  Swydd orau’r byd!

Mae’n amlwg bod ti’n addoli Llew – Ydy o mor berffaith a hynny trwy’r amser?!

‘Dwi’n credu’n gryf mewn disgyblaeth a rŵtin pendant o’r cychwyn.  Mae plant yn crefu arweiniaeth a rheolau.  Gan fy mod i wedi bod mor drylwyr, does yna ddim problem ymddygiad.  Mae patrymau cysgu, yr hyn mae plant yn bwyta, a faint o awyr iach ac ymarfer corff mae nhw’n ei gael yn hollbwysig i’w cadw nhw’n hapus.  Hynny a llwyth o gariad wrth gwrs!!

Mae amser gwely’r plant yn gyfnod mae’r rhan fwyaf o Famau yn croesawu – ond nid ti?!

‘Dwi’n casau ffarwelio â Llew pan mae’n amser gwely!! Erbyn hyn dwi wedi rhoi gwely sengl yn ei lofft fel fy mod yn gallu bod yn agos ato drwy’r nos. Does dim yn fy ngwneud yn hapusach na gwrando arno’n anadlu’n hollol fodlon ei fyd.

Wyt ti wedi newid fel person ers i ti ddod yn Fam?

Yn bendant.  Dwi’n well person heb os.  Ers cael Llew dwi’n benderfynol o roi fy ngorau iddo bob dydd.  Mae popeth dwi’n ei wneud er ei fwyn o mewn gwirionedd, ac mae o’n haeddu’r gorau sydd gen i i’w roi (ac mae fy ngorau i’n reit arbennig!!).

Beth fyddai dy gyngor i Famau sy’n cael diwrnod gwael efo’r plant?

Yn aml iawn, mŵd y Fam sydd yn effeithio ar hwyliau’r diwrnod.  Mae nhw’n gallu dweud yn syth os ydych chi’n flin neu wedi blino.  Gwnewch yn siwr eich bod yn bwyta’n iach, yn ymarfer corff ac yn cysgu’n dda, mae’n gwneud byd o wahaniaeth.  Gwthiwch eich hunain, dim esgusodion!

Oes gen ti ddiddordebau, arwahan i Llew?!

Llwyth.  Pobi, celf a chrefft, rhedeg, darllen, coginio, canu a chyfansoddi, Cristnogaeth a gweu i enwi mond rhai!!

Beth fyddai dy ddiwrnod delfrydol?

Deffro awr cyn Llew bach i redeg ryw 5k cyn dod adref i baratoi brecwast maethlon organig iddo erbyn iddo godi.  Yna awr fach o gelf a chrefft yn creu cerdyn i ffrind neu aelod o’r teulu efallai.  Mynd allan i chwarae wedyn tan amser cinio – mae gen i sawl ardal dysgu trwy chwarae yn yr ardd ac mae Llew bach wrth ei fodd yno!  Cinio haeddianol llawn maeth wedyn cyn i Llew fynd i gysgu am awr neu ddwy.  ‘Dwi wrth fy modd yn ymgolli’n hun yn llwyr mewn tasgau buddiol o amgylch y tŷ yn yr amser hwn – a pharatoi swper iachus.  Ar ôl i Llew ddeffro, mynd i nofio yn y ganolfan hamdden wedyn am dro bach rownd ambell i siop yn prynnu cynhwysion ffresh, lleol.  Adref erbyn te a wedyn ambell i gêm fwrdd neu stori i Llew bach ymlacio’n barod am ei wely.  Bath hir llawn cariad a lot lot o cwtches cyn dweud nos da!

Hoffai Mam Cymru ddiolch yn fawr iawn i @mam_smyg am roi hanner awr inni, ynghanol ei phrysurdeb fel Mam berffaith, i ateb ein cwestiynnau. Dal ati i fod yn Fam berffaith, a diolch am ein ysbrydoli ac addysgu ni i gyd!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

Leave a Reply

%d bloggers like this: