Dyddiadur Bootcamp Heulwen – Dydd Mercher!

05:30yb

Taro’r botwm ‘snooze’. Dydw i DDIM eisiau codi heddiw! Wnes i gysgu fel twrch neithiwr, y noson ore’ o gwsg erstalwm (diolch i’r Bootcamp!) ond ‘dwi WIR ddim eisiau codi!

05:39yb

Rhaid i fi godi! OMG! Dydy Mr Tywydd DDIM wedi ateb fy ngweddi, mae’n piso bwrw! Newid yn gyflym yn y tywyllwch, bwyta hanner banana a gyrru’r deunaw milltir yna i Aberystwyth ar gyfer y trydydd o bump diwrnod gyda TGIF Bootcamps!

06:20yb

Wnes i gyraedd munud y hwyr ddoe, bore ‘ma rydw i 10 munud yn gynnar (dim lori ar y ffordd bore ma!) OND rwan mae gen i olygfa ddiflas o’r glaw yn dawnsio ar y prom a ‘dwi’n siwr byddai’n syrthio’n fflat ar fy ngwyneb ac yn cael llygad ddu, torri braich…(mae’r rhestr yn mynd yn hirach wrth i’r munudau fynd heibio!) Ddim yr edrychiad o’n i’n mynd amdano ar gyfer fy ngwyliau!

06:30yb

Cwrdd Bridget a’r Lycra ladies. Llai o wynebau heddiw – alla’i ddim beio nhw am ddewis y botwm ‘snooze’, nid yn unig mae cyrff pawb yn brifo rhywfaint ar ol y ‘circuit’s ddoe, ond mae’r blincin glaw yma yn boen tin!

Mae Bridget yr un mor frwfrydig ac yn ysgogi pawb i fwrw ati a rhoi o’n gorau eto heddiw! Mae’n esbonio ein bod ni’n gweithio yr ochr draw i’r prom heddiw, ger Constitution Hill. (Rydw i’n gobeithio i DDUW mai gweithio ar waelod y rhiw fyddwn ni…ac NID ar y copa!)

Cam 1 – Loncian ar y prom, ddim mor llithrig ag o’n i’n meddwl! Bonws! Llai o siawns y bydd y llygad ddu a’r plater cast yna yn ymddangos!

Cam 2 – Mae Bridget yn esbonio mai gweithio ar ein coesau fyddwn ni heddiw a bod hwn yn mynd i  fod yn sesiwn heriol! Mae’r sesiwn c’nesu fyny yn cynnwys rhedeg ac yna camu i fyny ac i lawr o’r wal  – swnio’n hawdd? Dydy o DDIM! Roedd fy nghoesau i yn gwingo! Mae’r coesau wedi gweithio’n galed iawn wythnos yma! (Rhaid cadw’r siwt nofio yna mewn cof, rhaid i fi wisgo hon yn gyhoeddus ac yn yr awyr agored ymhen dyddiau…na dim bikini, mae hwnnw wedi cael fling i’r bin ers y C section…ro’n i’n edrych yn ddigon gwael ynddo cyn hynny a bod yn onest!!)

Cam 3 – Grisiau. Rhedeg i fyny’r grisiau serth cyn rhedeg lawr y bryn. Fel wnes i ddysgu Dydd Llun, dydw i ddim yn dda iawn am redeg fyny’r grisiau, ac mae grisiau gwlyb yn fwy o her! Ro’n i’n gallu teimlo fy nghoesau yn llosgi, er fy mod i eisiau gwthio fy hun gymaint a phosibl, (dwi’n cychwyn siarad fel Bridget!), oherwydd dyna pam ro’n i yma, a ddim yn gorwedd yn fy ngwely clud…o, fy ngwely clud a chynnes..(anghofia am hwnna a meddwl am y siwt nofio Heulwen!)

Cam 4 – Tapio’r Traed. (Ddim byd tebyg i beth welwch chi ar Strictly!). Yn syml, mae’n rhaid ichi roi un troed ar y palmant a’r llall ar y ffordd ac yna neidio nol a mlaen rhwng y ddwy mor gyflym a phosibl am 30 eiliad ac yna rhedeg rownd mewn cylch, dros y wal isel a nol i wneud mwy! Aaaaw! Roedd hwn yn brifo! (siwt nofio, siwt nofio!)

Cam 5 – OMG – Ryden ni YN mynd i fyny Constitution Hill! I’r rhai ohonnoch chi sydd ddim yn adnabod Aberystwyth, mae hwn yn fryn serth sy’n rhedeg i fyny o’r prom, ac mae modd talu i fynd fyny’r bryn mewn rhyw fath o ‘tram’ yn ystod y dydd (os ydy bobl yn talu i fynd i fyny, mae’n profi ei fod yn serth yn dydy?!) Rydw i wedi bod ar y ‘tram’, ond dydw i erioed wedi cerdded i fyny heb son am redeg i fyny!

Yn ffodus, mae Bridget yn berson caredig! Doedden ni ddim ond yn mynd i fyny at yr ail fainc. Wyddwn i ddim pa mor bell yw honno, ond mae’n ddigon pell i fi! Wnaethon ni redeg i fyny gyda Bridget er mwyn darganfod beth oedd ein her nesaf!

Roedden ni’n mynd i fod yn rhedeg/ loncian/ cerdded i lawr i’r gwaelod a nol i fan hyn am y 10 munud nesaf, yng ngeiriau Bridget “Mae merched yn hoffi 10 munud yndyden?!” …Roedd hwn yn lladdfa! Yr ymarfer mwyaf caled hyd yma! Rydw i’n casau rhedeg i lawr, neu hyd yn oed cerdded i lawr unrhyw fryn sydd a cherrig rhydd dan draed, yn enwedig pan mae’n wlyb a pan nad oes neb gyda chi i’ch dal chi. (Holwch i Gareth fy ngwr am yr artaith i lawr Mynydd Moel ar ol inni ddringo i gopa Cadair Idris! O’n i’n siwr fy mod i’n mynd i farw! Yn ffodus mae Gareth yn ddyn amyneddgar IAWN! Mae o hefyd yn aelod o’r criw Achub Mynydd, felly dyna pam fy mod i dal yn fyw ar ol yr hunllef honno)

Wnes i fwynhau rhedeg i fyny ‘Consti’, wel, gadewch i fi fod yn onest, o’n i’n rhedeg hanner ffordd, yn cerdded i’r fainc, yn cerdded nol lawr ac yn rhedeg y darn olaf! Roedd y 10 munud yna yn gyfnod hir. Ro’n i’n gallu clywed fy nghalon yn curo ac ro’ i allan o wynt, ond roedd hyn YN dda i fi! Mae Bootcamps i fod yn heriol, ac roedd heddiw yn her!

Cam 6 – (Oedd, roedd yna fwy!) ‘Squats’ a ‘Pulses’ – i wneud y coesau jeli siglo hyd yn ped yn fwy! Roedd wyneb pawb yn edrych fel y wynebau ar hysbyseb y gyfres ‘One Born Every Minute’, pawb yn chwythu ac yn mynd yn fwy a mwy coch, a’r chwys a’r ochneidio’n ddi baid! Diolch byth mai nid fi oedd yn dioddef!

O’r diwedd, daeth y geiriau hud gan Bridget “Dyna ni wedi bennu, da iawn ferched, byddwch yn browd o’ch hunain!” Haleliwia!

Felly dyna ni, rydw i dros yr hanner ffordd ac rydw i’n teimlo’n fwy egniol bob dydd, er bod codi am 05:30 yn anodd iawn bore ‘ma! Yn anffodus (hwre!) fydda’i ddim yn codi am 05:30 bore fory oherwydd dydw i methu mynd i’r Bootcamp bore (nid esgus mo hyn!) a typical, mae’r Bootcamp bore yn ‘recovery session’ ar ol ein holl waith caled! Rydw i’n gobeithio mynd i’r sesiwn nos yn lle, ond mae hwn yn ‘full on’ Bootcamp eto! Bydd yn rhaid gwneud y mwyaf o’r ‘cysgu mewn’ bore fory….gan obeithio na fydd gan Elsi gynlluniau gwahanol!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: