Dad y Mis – Elfed Williams!

Dad y mis, Awst 2017 yw Elfed Williams o Drefor, tad sydd wedi gosod her arbennig i’w hunan i gerdded Yr Wyddfa 52 o weithiau eleni! Pam? Dyma ei stori.

Ar Ddydd Gwener yr 2il o Awst, 2013 roedd Tomos, mab Elfed yn llwytho pibenni ar ei lorri ym Mlaenau Ffestiniog. Yn anffodus, syrthiodd un o’r pibenni ar ben Tomos. Wrth i ddyn lleol geisio ei achub, llyncodd Tomos ei dafod. Yn ffodus, cyraeddodd Ambiwlans Awyr Cymru mewn pryd i gludo Tomos i’r ysbyty ym Mangor.

Roedd Elfed a’r teulu adref. Daeth cnoc ar y drws, ac yno roedd dau heddwas. Clywodd Elfed y newyddion brawychus am ei fab 21 mlwydd oed a oedd bellach yn yr ysbyty. Gyrrodd Elfed draw i Fangor gyda’i wraig a’i ferch, pawb mewn sioc ac yn ofni beth oedd yn eu disgwyl.
Wrth gerdded i mewn i’r ward gwelodd Elfed ei fab yn gorwedd yno, yn llawn pibenni a’i ben wedi chwyddo.“Geiriau’r doctor oedd – ‘Does dim byd gallwn ni ei wneud iddo’. Ro’n i’n meddwl mai dyma’r diwedd”.

Yn ffodus, daeth doctor ifanc i mewn i’r ward a dweud y geiriau;
“Lets give him a chance” – Wnai fyth anghofo’r dyn yna a’i eiriau”.
Y funud nesaf roedd Tomos yn yr Ambiwlans Awyr unwaith eto ac ar ei ffordd i Ysbyty Prifysgol Stafford yn Stoke.

“Dwi’n cofio gyrru ar yr A55 ger Abergele a gweld yr Ambiwlans Awyr yn hedfan uwchben, roedd hynny’n anodd. Roedd Tomos yn yr ysbyty o fewn hanner awr, ninnau dal awr a hanner i ffwrdd yn y car. Caswom alwad ffon tra’n bod ni ar y ffordd draw, yn holi am ganiatad i roi llawdriniaeth iddo yn syth er mwyn torri’r penglog a gollwng y ‘clots’ allan”.

Pan gyrhaeddodd Elfed a’r teulu yr ysbyty, roedd y driniaeth mwy neu lai ar ben. Doedd neb yn gallu rhagweld sut byddai Tomos yn ymateb, roedd rhai yn goroesi, eraill ddim, rhai yn methu cerdded a siarad…. Roedd y noson gyntaf yn y fflat gerllaw yn noson hir iawn i Elfed a’r teulu.

Am 6 o’r gloch y bore trannoeth roedd Elfed nol yn y ward gyda’i fab;

“Roedd Tomos yn dal i gysgu ac o dan yr anaesthetig cryf. Dwi’n cofio fi’n dweud helo ac o’n i’n methu credu fy llygaid pan gododd ei fys bawd i fyny! Roedd Tomos adref o fewn wythnos! Mae’n wyrthiol ac mae hyn i gyd oherwydd Ambiwlans Awyr Cymru. Hebddo, bydde Tomos ddim wedi cyraedd Bangor na Stoke mor sydyn a does dim amheuaeth na fyddai o yma gyda ni heddiw”

Arwahan i golli ei dwydded yrru am gyfnod a’i dueddiad i anghofio ambell i beth, mae Tomos yn hollol iawn. Mae nol tu ol yr olwyn ac yn gyrru lorri i gwmni Dixons o Iwerddon. Mae’n gweithio ar hyd a lled y byd, ond mae o’n cymryd wythnos i ffwrdd i fynd i’r ‘Steddfod!

Er mwyn diolch i Ambiwlans Awyr Cymru am achub ei fab, roedd Elfed yn benderfynnol o godi pres, ond sut? Tra roedd Elfed a’i ffrind, y canwr Rhys Meirion, yn mwynhau peint yn nhafarn y Black Boy yng Nghaernarfon llynnedd, soniodd Elfed am ei ddyhead;

“Bai Rhys Meirion ydy’r ffaith fy mod i wedi gosod yr ‘Her 52’, sef yr her i gerdded i fyny ac i lawr Yr Wyddfa 52 o weithiau mewn blwyddyn – o’n i’n cerdded Yr Wyddfa bob hyn a hyn ond Rhys ddaeth fyny efo’r syniad i gerdded y mynydd bob wythnos!”

Ar yr 2il o Ionawr eleni, dechreuodd ar yr her, ac mae’n gobeithio cwblhau’r cyfan erbyn canol Rhagfyr! Weithiau mae’n cerdded ar ben ei hun, ond mae ganddo gwmni rhan fwyaf o’r amser;

“Dwi’n gweithio fel warden llety yn Glynllifon, ac yn ddiweddar daeth criw o fyfyrwyr efo fi. Mae yna gerddwyr profiadol, actorion a ffrindiau wedi bod efo fi ac mae pawb mor gefnogol”

Y nod yw codi £5,000 erbyn Rhagfyr ac mae Elfed eisioes wedi codi dros £3,000;

“Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn hollol hanfodol, yn enwedig mewn cymunedau gwledig. Cyn i Tomos gael y ddamwain, o’n i ddim yn gwerthfawrogi’r gwaith mae nhw’n gwneud, ond mae digwyddiad fel hyn yn newid pethau. Rydw i am wneud gymaint ac y gallai i‘w cefnogi nhw, er mwyn diolch iddyn nhw am achub fy mab a rhoi’r un cyfle i deuluoedd eraill”

Os hoffech chi helpu Elfed i gyraedd y £5,000 ewch i’r dudalen Justgiving….http://www.justgiving.com/fundraising/Elfed-Williams1
Dwi’n siwr eich bod chi’n cytuno bod Elfed yn llawn haeddu’r teitl Dad y Mis, Mam Cymru ar gyfer Awst 2017. Diolch i ti Elfed am y sgwrs a pwy a wyr, efallai byddwn ni’n ymuno gyda ti cyn i ti gwblhau’r her!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: