Dyddiadur Bootcamp Heulwen – Dydd Iau!

05:30yb

Cysgu fel babi! Rydw i wedi codi ar yr adeg yma bob dydd wythnos yma er mwyn cyraedd y sesiwn TGIF Bootcamp yn Aberystwyth mewn pryd, ond rydw i’n gwneud y sesiwn nos heno ‘ma oherwydd bod fy ngwr yn gweithio’n gynnar, felly does dim angen codi yn y tywyllwch!

06:15yb

Dyna ddiwedd y ‘cysgu mewn’. Dydy’r gwr heb ddysgu sut i newid yn ‘dawel’, ac unwaith rydw i wedi deffro mae’n amhosibl mynd nol i gysgu!

11:30yb

Ar ol bore tawel gyda Elsi fy merch (er mwyn cadw fy egni at y Bootcamp heno) rydw i’n mynd allan i olchi’r car. Rydw i’n talu rhywun i wneud hyn, efallai bod hyn yn wael ond wir, rydw i wedi trio gwneud o fy hun, mae’n cymryd llawer o amser ac mae o’n dal i edrych yn fudur ar ol yr holl chwysu a straffaglu felly rydw i’n hapus i dalu £6 (£5 heddiw, oherwydd dywedodd y dyn wrth Elsi am gadw’r £1 arall gan ei bod hi’n ciwt! Fydd rhaid i fi gofio mynd a hi efo fi bob tro!)

Es i a fy nith Hana, sy’n 5 oed a fy nai Dylan, sy’n 8 am ginio i Aberdyfi ac yna i sinema’r Magic Lantern, sinema hyfryd a llawn cymeriad yn Nhywyn, i weld Despicable Me 3 – (sydd yn dda iawn gyda llaw).

16:45yh

Gyrru 18 milltir i Aberystwyth ar gyfer y pederwydd o bump sesiwn Bootcamp. Er fy mod i wedi cael diwrnod tawel, ro’n i’n teimlo’n flinedig iawn ar y ffordd draw, a bod yn onest roedd sawl arhosfan yn edrych yn le delfrydol am ‘nap’ bach, ond o’n i’n gwybod y byddai’r Bootcamp yn gwneud i fi deimlo’n well, mae’r tri sesiwn cyntaf yn profi hyn.

Roedd prom Aber yn edrych yn wahanol iawn heddiw, dim glaw ond llawer o bobl! Cyn cael Elsi, ro’n i’n nerfus am wneud ymarfer corff yn llygad y cyhoedd. Dwi’n cofio mynd i redeg tu allan am y tro cyntaf a gwisgo cap pel fas a sbectol haul ‘sporty’, fel rhyw fath o ‘disguise’ fel bod neb yn fy adnabod i! Y realiti ydy, pan rydech chi’n byw yng nghefn gwlad Cymru, does dim modd cuddio! Mae pawb yn eich adnabod chi ac yn gwybod popeth! Roedd pobl yn canu’r corn wrth fynd heibio ac erbyn i fi ddod adref roedd negeseuon ar Facebook yn dweud ‘da iawn am redeg gynne!’. Erbyn hyn dwi’n dweud wrth fy hun ‘Mae gwneud hyn yn well na gwylio neu gyrru heibio rhywun sydd yn gwneud hyn, felly da iawn fi!’

17:30yh

Cwrdd Bridget a’r ‘Lycra Ladies’. Dim ond 9 sydd yma heddiw. Rydw i mor falch ein bod ni’n cerdded i’r cyfeiriad arall heddiw, sy’n golygu (gobeithio) nad yden ni’n mynd i fyny Constitution Hill heddiw!

Cam 1 – C’nesu fyny. Roedd hwn yn reit galed heddiw ond wnes i fwynhau! Rhedeg ar y prom a ger y castell ac yna gwneud ymarferion ger bob yn ail bolyn golau ar y prom. ‘Bar press ups’ a ‘Triceps dips’. Roedd yn eithaf caled erbyn y diwedd ond roedd fy nghalon yn curo’n gyflym, felly roedd o’n gwneud y job ac ro’n i’n chwysu yn barod! Cawson ni ambell sylw digywilydd gan rhai o’r bobl ar y prom – ond wneathon ni anwybyddu rhain gan ein bod ni’n ‘hardcore’!

Cam 2 – Gwaith partner…yn y ‘shelter’ dan y castell! Mae Bridget yn wych am ddefnyddio’r tirlun a’r adnoddau naturiol ar y prom o fel sail i’r gweithgareddau amrywiol, ac roedd hi’n well ‘cuddio’ fan hyn na bod yng nghanol y twristiaid swnllyd ar y prom! (wnaeth un ohonyn nhw dynnu ein llun ni! Roedd hyn yn fy atgoffa i o dynnu llun y ‘Muscle Men’ yn ymarfer ar draeth Miami – ond roedden nhw’n haeddu llun, yn wahanol i fi yn fy lycra tynn a wyneb coch chwyslyd!!)

Gyda’n partner, buon ni’n gwneud cyfuniad o waith HIIT a ‘core work’; eistedd ar y llawr a phlygu nol a chodi’n coesau cyn symud o ochr i ochr gyda phel drom (lladdfa), sgipio a phenegliniau uchel cyflym. Roedd y ‘press ups’ a ‘tricps dips’ yn anodd, roedd fy mreichiau dal yn brifo ar ol y circuits Dydd Mawrth, a doedd dim modd ifi gwblhau’r setiau i gyd, (Roedd hyn yn rhywstredig!)

Roedd yna chwerthin, sgrechfeydd isel a theimlad o banic yn ystod y sesiwn yma, dydy’r ymarferion yma ddim yn ddelfrdyol i rhai Mamau – dydy’r ‘pelvic floor’ ddim fel oedd o, wedi’i i chi roi geni! Dwi ddim am ymhelaethu!

Cam 3 – Bocsio. Yn dilyn damwain car ddifrofol rhai blynyddoedd nol, mae fy llaw dde yn dioddef a ‘dwi ddim yn cael rhoi pwysau na chario pwysau arni erbyn hyn, felly roedd bocsio gyda’r llaw hon, allan ohonni!

Dydw i erioed wedi bocsio, erioed wedi rhoi bonclust i unrhywbeth nag unrhywun (hyd yma!) O’n i am roi cynnig arni gyda fy law chwith a wnes i wneud y symudiadau gyda’r llaw dde, ond heb yr ergyd! Roedd fy mhartner yn hyfryd a chefnogol, ac roedd hi’n deimlad ‘braf’ i focsio gyda’r llaw chwith! Ffordd dda o gael gwared ‘stress’ dwi’n ame! Roedd rhaid cyfuno hyn gyda’r penegliniau uchel – Waw, roedden ni’n gweithio’n galed heno! Ges i gyfle i gamu mewn i esgidiau Bridget am 3 munud, er mwyn i fy mhartner focsio (achos doedd dim modd iddi daro’r pads ar fy llaw dde i) …ond wnes i wneud y penegliniau uchel trwy’r cyfan (am fy mod i’n ferch dda!)

Cam 4 – Breichiau. Ymestyn y breichiau allan i’r ochr ac yna’i cylchdroi nhw – hawdd? Na! Roedd gwneud yr un peth yn y cyfeiriad arall yn syth wedyn yn lladdfa go iawn, heb son am y ‘bar press ups’ i orffen! Dywedodd Bridget wrthai am beidio gwthio fy mhen ol allan! Mae angen tynnu’r pen ol i mewn wrth wneud y ‘press up’ – angen i fi ymarfer hyn! (os byddai’n cerdded yn rhyfedd yn yr Eisteddfod wythnos nesaf, fyddwch chi’n gwybod pam!)

Dyna ni! Rydw i wedi cwblhau 4 allan o 5 sesiwn Bootcamp wythnos yma! O’n i’n teimlo’n well ar ol gorffen? Heb os nac oni bai, ro’n i’n llawn egni, wnes i redeg at y car a chanu yr holl ffordd adref! Ydw i’n teimlo sgil effeithiau’r sesiwn heno ‘ma? Yr un ateb a’r uchod (ond heb y canu!).

Yfory byddai’n gwneud fy sesiwn olaf, ac yn gwneud y sesiwn amser cinio. Mae’r sesiwn tu fewn a wyddwn i ddim beth i’w ddisgwyl, ond dwi’n ame y byddai’n methu’r ymarferion yma ar ol fory ag o’n i BYTH yn meddwl y bydden i’n dweud hynna!

Diolch Bridget!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Leave a Reply

%d bloggers like this: