Syniadau creadigol i wneud efo’r plant!

 

Dydd Llun, diwrnod cyntaf gwyliau’r haf, 9 y bore – ‘Mam, dwi’n bored’ (Mae fy mab yn 6 ac yn caru’r ysgol). Damia.

Dwi’n fam i 3 o blant (1,4 a 6 oed), felly mae’r syniad o ddiddanu nhw am 6 wythnos yn llethol, a dyde ni i gyd o dan bwysedd i neud joben dda ohoni, heb gwyno?! Ond dwi’n credu ar ôl wythnos ein bod ni’n setlo fewn i’r gwylie ‘ma a gallai ddeud yn onest ein bod ni’n mwynhau! Dwi’n credu’n gryf mewn gadael i blant ddiflasu fel bod yr hen ddychymyg na’n cael ei feithrin, ond rhag ofn nad ydy hyn yn bosib bob amser, dyma ychydig o syniadau creadigol i drio os

1 – Ti’n cael diwrnod gwallt/gwep gwael a ddim awydd mynd allan o’r ty heddiw

2 – Mae’n bwrw, mae’r plant yn dringo’r waliau, mae nhw’n cael diwrnod gwallt/gwep gwael, a ti angen tynnu nhw oddi ar y I-pad am funud a teimlo’n smug bo ti’n gneud rhywbeth gret efo nhw (a rhoi’r lluniau ar facebook wedyn, smiley face).

Ac os ar unrhyw bwynt dy fod yn meddwl “Ond ond ond dwi ddim yn greadigol”, cer i slapio dy hun. Dydy “bod yn greadigol” ddim yn golygu bo ti’n gorfod torri clust dy hun i ffwrdd neu torri buwch mewn hanner, mae pawb a’r gallu i fod yn greadigol, coelia hyny.

Dyma 5 syniad creadigol syml i ladd awr neu ddwy efo’r plant, dwi’n gobeithio bod rhein yn ddefnyddiol:

1) LLUNIAU SGWIGLS
Mae angen rol o bapur ar gyfer hwn. Mae leining papur wal yn gweithio, neu cefn hen bapur wal, neu mae Ikea yn gwerthu roliau o bapur gret am £3.

Llenwch y bwrdd bwyd efo’r papur. Gyda felt pen, gofynwch i’r plant (neu gwnewch chi’r darn yma os yn haws) i neud sgwigl anferthol yn gorchuddio’r papur cyfan. Yn syml iawn, lliwiwch y siapiau rhwng y llinellau. Triwch annog y plant i greu patrymau ei hunain tu fewn y llinellau, fel dotiau, zig-zags, trionglau, yn defnyddio lliwiau gwahanol.

2) FFOTOGRAFFU LLYTHRENAU EICH ENW
Gan dybio bod gennych gamera yn y ty (ar y ffon, camera digidol, I-pad); gofynnwch i’ch plentyn ddod o hyd i lythrenau ei enw mewn gwrthrychau o gwmpas y ty. Mae hyn yn cymeryd hirach na de chi’n feddwl!

3) PRINTIAU POLYSTYRENE


Cadwch unrhyw bolystyrene a gewch mewn parseli, neu mae modd prynnu teils polystyrene o rhywle tebyg i http://www.bakerross.co.uk (bydd 25 teil A4 yn costio tua £10 felly mae na gost gyda hwn, ond bydd y plant wrth ei boddau).

Mi fyddwch angen pensil siarp i dynnu llun ar y deilsen. Gofynwch i’ch plentyn dynnu’r llun y bydd am neud ar bapur gyntaf i gael ymarfer. Dechreuwch gyda llun syml iawn, bydd hwn yn neud print mwy effeithiol. Pan fydd y plentyn yn hapus gyda’r llun, rhowch fin ar y bensil a gofynwch iddyn nhw ail neud y llun ar y deilsen, yn ysgafn i gychwyn, ac yna ychydig caletach (dim rhy galed) fel bod marc yn cael ei adael yn y deilsen. Os ydy hyn yn drafferthus, gwasgwch y bensil fewn i neud dotiau ar hyd y linell.

Pan fyddwch yn hapus gyda’r llun, peintiwch y deilsen gyda brwsh. Mae’n syniad da dechrau gyda un lliw i gychwyn a symud ymlaen i neud lliw arall yn hwyrach ymlaen, cadwch o’n syml. Gosodwch darn o bapur dros y deilsen (sydd ar paent yr ochr uchaf.. sori pwyntio hyna allan!) a gwasgwch y papur gyda’r llaw neu llwy bren i bob cornel. Codwch y papur, dyma brint i chi!

 

4) CREU BRWSYS NATURIOL
Ar gyfer hwn bydd rhaid mynd am dro sydyn tu allan i gasglu mathau gwahanol o ddail (y cryfaf/caletaf y gorau). Hefyd bydd angen darn o bren tenau a hir (dydy hi ddim llawer o bwys os ydio’n gam chwaith). Bydd y pren yn gweithio fel ffon i’r brwsh. Pan fyddwch yn hapus efo’ch dail a’ch pren, gosodwch nhw allan o’ch blaen yn y ty neu yn yr ardd os ydy’r haul wedi ymddangos! Rwan bydd angen ychydig o gortyn a siswrn. Clymwch y cortyn i un pen o’r darn pren, ac yna ychwanegwch y dail un ar y tro (gyda’r dail yn sticio allan fel brwsh), gan lapio’r cortyn oamgylch pob deilen. Ar ol ychwanegu tua 10 deilen, mi ddylai iddo edrych rhywbeth yn debyg i frwsh paent! Clymwch y cortyn, cerwch i nol y paent a paentiwch!

5) PRINTIAU SIALC


Mae hwn yn berffaith os oes gennych hen sialciau y casglu llwch! Byddwch angen cynhwysydd bas i ddal tua 2cm o ddŵr, gyda arwynebedd mwy na’ch papur. Rhowch y dwr ynddo, a gyda cyllell sydd ddim rhy finiog, crafwch darnau o’r sialc fel powdr i mewn i’r dŵr. Llenwch arwyneb y dŵr gyda llwch y sialc gan ddefnyddio lliwiau gwahanol. Yna gosodwch y papur (mae papur printio yn gweithio’n gret ond arbrofwch gyda bapurau gwahanol) ar ben y sialc a’i adael yno am tua munud. Codwch y papur unwaith bod pob darn o’r papur wedi cysylltu a’r dwr, a dyma ni, print sialc unigryw! Ar ol iddo sychu, bysech chi yn gallu ei fframio i stafell eich plentyn, ei dorri i mewn i siapiau i greu rhywbeth newydd, neu ei ddefnyddio i neud cerdyn cyfarch hyfryd.

 

Haf hapus i chi gan Elin Crowley!

Mae gwaith celf Elin Crowley ar werth yn Cwt Tatws ac mae wedi paratoi casgliad newydd ac ecscliwsif ar gyfer stondin Cwt Tatws yn yr Eisteddfod wythnos nesaf

www.elinvaughancrowley.com
facebook/elinvaughancrowley

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: