Ffermio, Happy Pills a Flapjack?


Croeso i fy mywyd gwyllt a bendigedig, eisteddwch nol a byddwch yn barod i gael eich swyno gan wylltineb bywyd gwraig fferm hollol ‘frazzled’!
Rwy’n Fam i dri plentyn hyfryd, clyfar ond prysur iawn, sydd, ar adegau mor wyllt â hebogiaid, ond ar y cyfan, yn blantos gwych gyda moesau da a chalonnau aur.
Mae’r hynnaf yn ferch 10 oed sy’n meddwl ei bod GO IAWN yn ei harddegau. Y canol yn fachgen 7 oed a’r mwyaf sensitif a thawel o’r tri, ac wastad yn destun sbort i’r ddau arall. Mae’r olaf, yn dair oed ac yn fwy gwyllt na’r gweddill…daeth i’r byd tri mis yn gynnar, yn brysur ac yn ddramatig i gyd ac yn benderfynnol tu hwnt…mae wedi parhau i fyw ei fywyd yn yr un steil bob dydd!
Rydw i’n 30 rhywbeth ac yn byw ym mhrydferthwch canolbarth Cymru. Mae’r plant yn ddwyieithog ac yn mynychu’r uned Gymraeg yn yr ysgol gynradd leol, ac rydw i’n ceisio fy ngore’ i gofio’r gwersi TGAU Cymraeg er mwyn gallu siarad a darllen Cynraeg gyda nhw! Ryden ni’n byw ar fferm fechan ac mae bywyd yn brysur tu hwnt, does dim eiliad diflas yn ein tŷ ni!
Mae fy ngwr yn gwiethio’n andros o galed, yn galetach nag unrhywun arall ‘dwi’n adnabod, dyden nhw ddim yn creu rhai ‘run fath a hwn y dyddie yma! Mae’n ymddangos yn hŷn na’r tridegau ond mae ganddo sgiliau anhygel pan mae’n dod i waith mecanyddol, ffermio neu ‘bodgo’! Mae’n ymddangos fel dyn mawr caled, typical ffarmwr, ond mae’n ddyn galluog, tynner a llawn gofal ac yn un sy’n gallu pobi’r dorth orau erioed!
Er mwyn dianc o’r bywyd gwyllt, ac er mwyn bwydo fy mhlant sydd wastad yn ‘llwgu’, rydw i’n rhedeg busnes glanhau. Rwy’n glanhau 4 cartref hyfryd yn ogystal â ‘Abernanat House’, tŷ mawr gwledig sy’n cael ei osod fel llety gwyliau hunan ddarpar, wrth lanhu’r tŷ crand rydw i’n ymgolli yn y lleoliad ac yn dychmygu fy hun fel ‘lady’ y tŷ!
Mae’n siwr bod hyn yn ymddangos yn hen ddigon o waith i’r mwyafrif, ond nid i fi, ‘dwi’n hoffi gwthio fy hun i’r eithaf felly rydw i newydd gychwyn dilyn fy mreuddwyd a datblygu fy angerdd am fwyd wrth sefydlu busnes arall fel cogydd preifat sy’n arbenigo mewn bwyd fegan, heb gynnyrch glwten na llaeth. Dyma fy nghyfle i wneud rhywbeth i fi fy hun, fy lle hapus. Wrth goginio dydw i ddim yn meddwl am unrhywun nag unrhywbeth arall, arwahan i fwyd, fy iechyd personol a’r alergedd sydd wedi arwain at y syniad yma a‘r ffordd yma o goginio.
Mae gen i ardd lysiau organig, y mwyfarif yn cael eu tyfu o hadau, felly llawer o waith caled….wel, hanner cae i fod yn gwbwl onest, felly llawer iawn o waith – ond dyna fi ynde?!
Rydw i wedi profi problemau a ‘set backs’ fel pawb, problameu iechyd, problemau ymarferol a meddyliol. Gorfod i fi gymryd meddiginiaeth amrywiol ac roedd yn rhaid i fi dreulio cyfnod yn y gwely pan roeddwn i ar fy ngwaethaf sawl blwyddyn nol. Casau fy hun, cymharu fy hunan i bobl eraill a teimlo’n sori dros fy hun – roedd hyn wedi dod yn ‘normal’. Ro’n i’n chwerw ac yn ‘styc’ mewn rhyw fath o dwll du. Pam ein bod ni ferched yn gwneud hyn i’n hunain? Pam ei bod hi wedi cymryd nes nawr i fi deimlo’n gyfforddus yn fy nghroen fy hun ac i deimlo fel Mam dda sy’n gallu cael gyrfa hefyd? Rydw i’n aml iawn yn gorfod cymryd dos o’r ‘happy pills’ a choffi a dygymod gyda’r llais bach yna yn fy mhen sy’n dweud wrtha’i nad ydw i’n ddigon da ….a gin, blas hyfryd gin OND fi ydy fi! Rydw i yn hapus yn fy nghroen gyda fy C section, er gwaethaf y problemau iechyd a phopeth arall!
Does dim y fath beth a bywyd perffaith na bod yn rieni perffaith! Yr unig beth gallwch chi wneud yw ceisio darganfod beth sy’n gweithio i CHI a’ch teulu hyfryd CHI. Ydech chi eisiau clywed gwirionedd, un fyddai wedi bod o gymorth mawr i fi sawl blwyddyn nol? Barn pobl eraill ydy… barn pobl eraill, does gan hwn ddim byd i wneud efo chi! Yn gyfriachol, mae pawb yn amau eu hunain, yn ofni methu ac yn ofni colli ar eu hunain, ond ryden ni’n cuddio hyn er mwyn ymddangos yn ‘normal’ ac ymddangos fel teulu ‘perffaith’.
Rhai dyddiau, rydw i fel y Fam orau yn y byd ac yn ‘domestic goddess’, gyda phlant a chartref glan a thaclus, y ci wedi bod am dro, bwyd cartref wedi’i baratoi a chacennau hefyd, rydw i wedi cwblhau fy holl dasgau am y dydd ac wedi gwneud y siopa a’r plant yn helpu ar hyd y ffordd.
Dyddiau eraill rydw i’n llanast llwyr! Mae fy hormonau a fy ngofidiau wedi chwythu trwy’r to. Mae’r plant wedi colli’r bws i’r ysgol ac er gwaethaf noson dda o gwsg, rydw i’n teimlo’n hanner marw. Mae’r ci yn rhedeg yn wyllt o amgylch yr iard ac mae’r plant yn flin, yn ymladd ac yn goroesi ar fish fingers, chips a ffa pob a’r cwpwrdd melysion…mae’r plentyn ieuengaf, yr un gwyllt, wedi darganfod y sach 10kg o uwd yn y cwpwrdd ac wedi penderfynnu bod hwn yn berffaith ar gyfer y tegan ‘bulldozer’ ac mae’r tŷ yn llanast llwyr!
Rydw i eisiau crio – Ond mae’n iawn, rho frec i ti dy hun Mam! Mae bywyd yn digwydd, does dim rhaid i bopeth fod yn berffaith, mae bobl yn deallt mwy nag ryden ni’n ei feddwl oherwydd yn aml iawn mae nhw wedi profi’r un pethau! Byddwch yn garedig i chi eich hunain, treuliwch amser gyda’r plant a bydd pethau’n gwella, mae nhw’n tyfu mor gyflym, pan fyddan nhw’n edrych nol ar eu plentyndod, fyddan nhw ddim yn coifo’r llansat yn y tŷ, neu pa mor aml rydech chi’n coginio bara cartref, pa mor daclus roedden nhw’n edrych …ond mi fyddan nhw yn cofio ni, ein ‘moods’, ein amser gyda’n gilydd ayyb.
Dyna ddigon o ‘wafflo’. Dyma fi’n eich gadael chi gyda fy hoff ryseit ar gyfer flapjacks! Ryseit cyflym a syml sy’n gallu cael ei addasu’n rhwydd. Os hoffech chi brofi mwy o fy hanesion gwyllt a ryseitiau blasus ewch i fy nhudalen Instagram @cariad374 a cofiwch ddweud helo!
Flapjacks teuluol hyfryd a hyblyg!
Cynhwysion:
100g maple syrup/mêl
200g spread (heb gynnyrch llaeth)
100g siwgwr brown meddal neu siwgwr o gneuen goco
250g uwd, heb glwten
100g blawd plaen, heb glwten
Tin pobi 23cm sgwar gyda phapur gwrth saim
Sosban fawr
Dull
Cynheswch y ffwrn i 160°c neu gas mark 3. Rhowch y papur yn y tin pobi.
Rhowch y syrup, spread a siwgwr yn y sosban fawr a’i gynhesu nes bydd wedi toddi.
Cymysgwch y cynhwysion sych a’i harllwys i’r sosban. Cymysgwch y cyfan a’i osod yn y tin pobi.
Sicrhewch bod y cyfan yn lefel cyn ei osod yn y ffwrn am 25 – 30 mund, nes bod y cyfan yn euraidd.
Gadewch y cyfan i oeri cyn torri’r cyfan yn sgwariau.
Syniadau:
Byddwch yn greadigol! Beth am ddefnyddio blawd kinkao yn lle blawd plaen? Neu beth am ychwanegu 200g o ffrwythau sych, cnau, hadau neu siocled? Pan yn defnyddio’r ffrwythau sych, rhowch rhain mewn sudd oren ffres wedi’i gynhesu mewn padell er mwyn chwyddo’r cyfan ac ychwanegu blas. Mae sudd lemwn neu leim yn syniad da ac mae toddi siolced ar y top yn flasus iawn!

 

Gan Samantha Hughes ar gyfer Mam Cymru

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: