Road -trip Teuluol Trwy Ewrop yn Mabel y Campervan!

Hi de hi! Rydw i nol yn Mam Cymru HQ, ar ol pythefnos anhygoel yn teithio o amgylch Ewrop yn y campervan, efo Gareth y gwr ac Elsi, ein merch fach 5 oed! Rydw i wedi ymlacio’n llwyr a mwynhau (a magu hanner ston!) a cyn i’r rwtin prysur ail gychwyn, rydw i’n awyddus i rannu rhai o’n uchafbwyntiau a rhannu ‘tips’ gyda’r rhai ohonnoch chi sy’n meddwl gwersylla dramor yn y dyfodol!

Cynllunio!

Rydw i’n Fam ‘eithaf’ trefnus ac yn ‘control freak’ llwyr! Dyna pam es i ati i gychwyn cynllunio’r gwyliau yma blwyddyn yn ol, wedi inni ddychwelyd o wyliau gwersylla gwych yn Llydaw! Roeddwn i a Gareth yn awyddus i ymweld â mwy nag un gwlad eleni, er mwyn cael blas o’r diwylliant a’r tirlun a’r bwydydd gwahanol, ac yn bwysicach na dim, er mwyn rhoi profiadau da a chofiadwy i Elsi. Ro’n i’n awyddus i fynd i Venice a Gareth eisiau mynd i Chamonix, felly dyma fi’n prynnu atlas a mynd ati i gynllunio’r daith!

Taith a Gwersylloedd!

1 – Hwylio o Harwich i Hook of Holland.

Roedd y ‘jyngl’ yn Calais yn destun pryder haf dwetha’, felly wedi gweld digon o luniau erchyll ar y teledu, wnes i benderfynnu osgoi y lle. Wnes i archebu taith nos ar y llong er mwyn peidio a gwastraffu amser yn hwylio yn ystod y dydd.

2 – Gyrru o Harwich i Eclaron.

Mae Eclaron yn Ffrainc, a mwy neu lai hanner ffordd rhwng Hook of Holland a Chamonix. Roedd Eclaron hefyd yn ardal y siampen! Roedd hi hefyd yn ardal oedd yn enwog am y dwr a’r llynoedd ac yn apelio at feicwyr. Beicio 40km o amgylch y llyn a dychwelyd i yfed siampen – dechrau delfrydol i’r gwyliau!

Wnaethon ni aros yn y Yelloh! Village en Champagne am 2 noson. Roedden ni wedi aros mewn 5 gwersyll Yelloh! Village yn Llydaw, ac roedd pob un ohonynt yn wych. Mae rhain yn wersylloedd sy’n arbenigo mewn darparu adloniant ac adnoddau i deuluoedd. Doedd y gwersyll yma ddim mor newydd a ddim mor gyfoes a’r rhai yn Llydaw, ond roedd hi dal yn gret. Roedd Elsi wedi gwneud ffrind newydd yn syth, (un o’r pethau gwych am wersylla gyda phlant) Moses oedd ei enw a bu’r ddau yn chwilota am bryfaid ac yn gwneud gwestai pryfaid ar y gwersyll am oriau! Gwych – Mae Moses a’r teulu, syn byw yn Llundain, am ddod draw i’n gweld ni cyn hir gan bod ei rieni wedi priodi ym Mhennal! 3 millti’r o’n cartref ni!3 – Gyrru o Eclaron i Chamonix

Roedd y golygfeydd yn anhygoel! Roedd eira ar ben y mynyddoedd yn yr alpau, roedd yn gwbwl hudlous! Os ydech chi’n bwriadu gwersylla yn Chamonix, does dim modd i chi archebu lle o flaen llaw – roedd hyn yn rhwystredig i ‘control freak’ fel fi, ond mae pawb yn yr un sefyllfa! Wnes i restr o’r 3 gwersyll oedd ar gael ac yn ffodus, gawson ni le yn ein dewis cyntaf, sef Camping de la Mer de Glace– ble buon ni’n aros am ddwy noson.

Roedd modd cerdded neu feicio o’r gwersyll i’r dref, heibio i’r dwr oer o’r rhewlif a thrwy’r coedwigoedd hardd a gwastad. Mae’r lle yn hudlous, yn leoliad poblogaidd i sgio yn y gaeaf, a byddai’n sicir yn dychwelyd i weld y lleoliad hardd yma, dan flanced o eira gwyn un diwrnod! Tip i chi – paciwch y lycra, dyma beth mae pawb yn gwisgo yn Chamonix!

Tip arall hefyd, os ydech chi’n mynd fyny’r mynydd mewn cable car – (ac mae’n rhaid i chi fynd oherwydd roedd hwn yn un o uhafbwyntiau’r gwyliau i fi!) Peidiwch a mynd a phlant dan 7 ar yr Aiguille de Midi, sef y cable car i fyny Mont Blanc, yr uchaf yn Ewrop yn 3.842m! Pam?  Oherwydd yn ol y bobl leol, nid yw ysgyfaint plant wedi datblygu’n ddigonol i ddelio gyda’r uchder. Wnaethon ni ddilyn y cyngor a mynd i fyny Le Brevent sy’n 2,525m – o ystyried mai 1,085m yw’r wyddfa, ydy mae hwn yn ddigon uchel! Roedd y bwyty ar y copa yn nefoedd ar y ddaear, yn gwneud i chi sylwi pa mor fach yden ni yng nghanol y byd emfawr yma! Lle i’r enaid gael llonydd go iawn!

4 – Gyrru o Chamonix i Lake Garda Drive

Aethon ni trwy twnnel Mont Blanc – £50! Ond roedd yn lleihau y siwrne o rhyw 2 awr. Wnes i archebu lle yn y Weekend Camping Village am 3 noson, gwersyll anhygoel sy’n edrych dros y llyn i gyd, a gydag adnoddau gwych i deuluoedd; clwb gweithgareddau i’r plant, disgos plant, pwll nofio gwych gyda jacuzzis i’r Mamau, bwyty heb ei ail a llithren ddwr fawr a chyflym – roedd hon yn caniatau ifi gael ymlacio arhoi ‘nhraed fyny am y tro cyntaf! Gorfodwyd fi i fynd arni unwaith hefyd, oherwydd bod Elsi’n cael y ‘meltdown’ mwyaf yn ei hanes hi! Mae’n haws ildio weithiau! Hwn oedd hoff wersyll Elsi a Gareth, ac er mai hwn oedd y mwyaf drud; £70 y noson, roedd o werth y pres!

Roedd modd cerdded lawr at y llyn trwy’r goedwig fach, ac roedd dwr y llyn yn glir a chynnes! Buon ni’n nofio a chwarae yn y dwr, a bu Elsi a Gareth ar y ‘paddle board’ hefyd. Roedd y dref yn le braf a hardd hefyd, gyda’r caffis, bwytai a siopau bach hardd yn amgylchynnu’r llyn.

5 – Gyrru o Lake Garda i Venice

Wnaethon ni fynd i Verona ar y ffordd i Venice, er mwyn inni weld y balcony a’r lleoliadau wnaeth ysbrydoli Shakespeare i ysgrifennu Romeo a Juliette. Roedd Verona yn hardd, ond dyma’r lle mwyaf prysur inni fynd yn ystod y gwyliau! Roedd y strydoedd cul a’r lloriau marmor crand yn llawn pobl, yn enwedig yng nghanol y siopau, oedd yn gyfuniad difyr o siopau drud yn llawn nwyddau gan gynllunwyr byd enwog a siopau trwistaidd ‘tacky’!

Wnaethon ni aros yng ngwersyll Camping Rialto yn Venice. Roedd y cyfleusterau yn lan ac yn daclus, yn eithaf sylfaenol o gymharu a’r gweddill ond y prif atyniad oedd y pris – £27 y noson yn lle £300 am westy cyfagos, a hefyd y lleoliad, dim ond 10 munud ar fws, oedd yn costio £3 yr un, i deithio o’r gwersyll i ganol Venice! Roedd y bws yn dod bob 20 munud!

Roedd sawl un wedi fy rhybuddio am Venice – Drud, drewllyd, gormod o bobl ac yn llawn gwybed! Mewn gwirionedd, fel gyda phopeth, gall y profiad fod mor ddrud neu mor rhad ag yr ydech chi’n ei ddymuno. Gallwch chi gerdded ar hyd y lle am ddim neu gwario ffortiwn yn talu am gwch preifat i’ch cludo chi i bobman – sy’n costio £60 – £100 am 5 i 20 munud. Neu, gallwch chi wneud beth wnaethon ni, sef defnyddio’r taxis dwr sy’n £15 am y dydd ac am ddim i blant, ac sy’n cludo chi i bobman posibl ac yn dod yn rheolaidd iawn.

Gormod o bobl? Dim o’i gymharu a Verona…a’r Sioe Frenhinol! Oedd, mi roedd yna llawer iawn o bobl, ond heblaw am aros i dynnu llun ar Bont Rialto, doedd dim angen ciwio am unrhywbeth arall. Drewllyd? Dim ond yn y bwytai gerllaw’r Rialto, a hynny oherwydd y gwres, ond doedd o ddim mor ddrwg a hynny. Gwybed? Roedd mosquitos ymhobman a doedden nhw ddim gwaeth fan hyn nag yn unman arall fuon ni.

Hardd? Rhamatus? Hudlous? Oedd! Ro’n i mewn carad gyda’r lle; yr adeiladau crand, y lliwiau moethus, y cerflunwaith a’r pensaerniaeth anhygoel a’r cymeriad unigryw, roedd hyd y oed y damprwydd ar yr adeiladau yn dlws! Roedd Elsi’n hoffi’r siopau lliwgar, yr adeiladau hardd a’r hufen ia wrth gwrs! Roedd Gareth yn meddwl ei fod o’n oce – ond roedd o’n methu’r mynyddoedd! Rydw i’n cynghori pawb i fynd, does unman tebyg, mae’n wledd i’r llygaid!

6 – Gyrru o Venice i St Moritz

Nol yn y mynyddoedd a dyma brofi rhai o’r golygfeydd mwyaf dramatig a hardd rydw i wedi eu gweld erioed! Wnaethon ni aros yng ngwersyll TCS yn St Moritz am 2 noson, y gwersyll agosaf i’r dref. Wnaethon ni feicio i mewn i’r dref ar hyd y llwybr o’r gwersyll, ac roedd y golygfeydd yn fendigedig unwaith eto. Roedd y cyfleusterau’n dda a’r gawod orau eto! Mae pawb mor iach a heini yn y Swistir, mae’n eich ysbrydoli i godi’n gynnar i redeg a loncian, ond rhybudd – peidiwch a beico o amgylch y llyn yn St Moritz fel wnaethon ni – gawson ni ffrae gan ddyn lleol oedd yn esbonio mai’r llwybr uchel trwy’r coed oedd y llwybr i feicwyr! Wps!

Mae’r dref yn hardd a glan ofnadwy, ond does dim llawer i wneud. Mae’n werth mynd am dro ar hyd y stryd fawr – y siop gyntaf welwch chi ar ben y bryn yw Louis Vuitton – mae’n gosod y safon ar gyfer popeth arall sydd i ddod, ond rhybudd – mae’r bobl yn gyfoethog ond hefyd yn sych iawn!

 

7 – Gyrru o St Moritz i Davos

Golygfeydd anhygoel unwaith eto wrth inni barhau’r siwrne trwy’r alpau. Wnes i glywed clychau ymhobman, y gwartheg wrth gwrs! Fel yn yr hysbyseb Milka ac Alpen! Mae’r ffyrdd yn hynnod o ddramatig, fel gyrru fyny chwyrligwgan droellog a di ben draw! Roeddwn i wedi trefnu ein bod ni’n aros mewn gwesty am ddwy noson yn Davos, er mwyn cael ‘treat’ bach a rhoi brec i Mabel y van! Roedd yr Intercontinental yr un mor hardd ag yr oeddwn i’n disgwyl ac roedd cael yr holl le a gwely mawr yn hyfryd ar ol 11 noson yn ein fan fach gwtshlyd!

Roedd Davos yn dref hardd, yn le poblogaidd ar gyfer sgio a’r ‘toboggan’ enwog. Roedd Gareth yn hoff iawn o’r lle, ac roedd gwestion y gwesty yn cael tocyn am ddim i fynd ar yr holl cable cars a trafnidiaeth gyhoddus ac roedd bws mini am ddim i fynd a ni i unrhywle yn y dref – gwasanaeth gwych!

Wnaethon ni fanteisio ar y tocyn a mynd ar y cable car i fyny mynyydd y Jakobshorn  oedd yn 2,590m (byddai hwn wedi costio £120 inni os nad oedd y tocyn am ddim gyda ni gan y gwesty!)  – Wnes i sylwi ar fanner Cymru ar y copa, a sylwi’n sydyn bod pawb yn y bwyty ar ben y mynydd yn dod o Dde Cymru! Roedden nhw wedi hedfan i mewn i weld Dreigiau Caerdydd yn herio Davos mewn gem o Hoci Ia heno ma! Roedd tocynnau ar gael felly dyma ni’n tri yn dilyn y mor coch i mewn i’r stadiwm i wylio’r gem! Roedd yn gyffrous a chyflym ac Elsi wrth ei bodd ac yn gweiddi ‘Lets go Devils’ ar dop ei llais! Collodd y Dreigiau o 10 – 1!

Yn anffous, roedd siom arall yn ein disgwyl y bore wedyn! Ar ol dwy noson yn y gwesty moethus a ninnau’n barod i barhau a’n siwrne i’r Almaen ac yna nol i’r Iseldiroedd cyn hwylio adref, roedd Mabel wedi penderfynnu ei bod hi wedi cael digon! Roedd hi’n gwrthod newid ger! Yn dilyn galwad i’r AA a 6 awr hir iawn yn y garej Mercedes Benz, penderfynnodd yr AA bod yn rhaid i Mabel gael ei chludo adref, achos roedd hi’n edrych fel bod angen iddi gael clutch newydd! Roedd yr alpau wedi bod yn ormod iddi druan! Mae Mabel dal ar ei gwyliau yn Davos a gobeithio bydd hi adref wythnos nesaf!

Allwn ni ddim cwyno! Ryden ni wedi cael gwyliau anhygoel ac wedi gweld a gwneud gymaint o fewn pythefnos! Doedd dim byd wedi’i gynllunio o hyn ymlaen ac roedd y ddau wersyll olaf yn fodlon ein ad dalu ni, a chawsom ad daliad am y llong hefyd! Roedd yr AA wedi trefnu a thalu am ein gwesty yn Zurich, wedi’n hedfan ni adref i Birmingham ac roedd car yn aros amdanom ni yn maes awyr Birminghom er mwyn inni yrru adref! Roedd talu £180 am y ‘Premium European Braekdown Cover’ wedi arbed tua £2,000 inni!

Uchafbwyntiau!

Digital Detox – Wnes i ddiffdd y ffon o’r funud wnaethon ni adael y tŷ nes i ni ddychwelyd. Nefoedd! Ro’n i’n gallu ymlacio’n llwyr, yn gallu arafu a chanolbwyntio’n llwyr ar Elsi a Gareth.

Mynyddoedd Gwyn Chamonix – Roedd bod ar ben y mynydd yn nefoedd. Y lleoliad cyntaf i wneud i fi grio!

Paragliding’ yn Chamonix – Nid fi! Roedd gwylio’r gwr yn rhedeg oddiar y mynydd ac yn hedfan tuag at Mont Blanc yn wych. Roedd Elsi wedi cyffroi ac yn methu aros i gael tro!

Cartrefi Chamonix – Roeddwn i wrth fy modd gyda’r tai pren a gwydr hardd, chalets enfawr i bob pwrpas gyda delweddau wedi’i paentio gyda llaw ar rhai o’r ffenestri! Dwi eisiau un!

Y Gondola yn Fenis – Wnes i fwynhau’r daith hon, er gwaetha’r gost o £100 am 40 munud!

Alpau – Swistir – Y golygfeydd mwyaf dramatig i mi eu gweld hyd yma – er y byddai Mabel yn dadlau bod y cyfan yn ormod iddi!

Taith gyntaf Elsi ar awyren! – Na, doedd hwn ddim wedi’i gynllunio ond diolch i’r AA, wnai fyth anghofio ei gwyneb bach cyffrous wrth iddi gamu ar yr awyren a’r cyffro a’r coesau bach yn cicio wrth inni hedfan i’r awyr!

Negyddol

Cost! Roedd popeth yn ddrytach na’r disgwyl oherwydd bod gradd y bunt yn erbyn yr ewro mor isel; 1.04. Roedd noson mewn gwersyll yn £30 – £35 ar gyfartaledd a pryd bwyd sylfaenol rhwng £40 – £50 am un cwrs heb alcohol. Roedd yr archfarchnadoedd yn ddrud hefyd – tua £1 am bob sleisen o ham! Y Swistir oedd y mwyaf drud wrth gwrs, 3 pizza, 1 coke, 1 prosecco a sudd afal yn £97! Y sioc mwyaf oedd y tacsi o Davos i Zurich, taith 2 awr o hyd – £500!  Diolch byth bod modd inni hawlio hwn nol gan yr AA!

Mosquitos! Roedd rhai Ffrainc yn hoff o nghoesau a’r rhai Eidalaidd yn hoffi fy llygaid a mreichiau…a phen ol Gareth! Yn ffodus, doedden nhw ddim yn hoffi Elsi!

Tolls – Gan ein bod ni yn Mabel, roedden ni eisiau teithio ar y ffyrdd mwyaf hawdd gan ei bod hi’n gerbyd bach sychedig ac eithaf araf. O ganlyniad, roedd rhaid glynnu at y tolls, a gorfodwyd ni i wario tua £200 am y pleser! Byddai wedi costio llawer ac wedi cymryd llawer mwy inni fynd ar hyd y ffyrdd cefn, ond os gallwch chi, peidiwch a defnyddio nhw!

Tips ychwanegol!

1 – Ewch ati i gynllunio eich taith RWAN!

2 – Trefnwch ‘Breakdown cover’!

3 – Rhannwch y gost wrth fwcio un peth bob mis o rwan nes haf nesaf, bydd yn gwneud y profiad o drefnu yn fwy cyffrous hefyd!

4 – Ymchwiliwch y gweithgareddu a’r atyniadau gorau a gwneud rhestr dymuniadau o’r hyn hoffech chi wneud bob dydd, er mwyn gwneud y mwyaf o’ch amser ymhobman.

5 – Ewch a bwyd a diod gyda chi oherwydd bydd yn rhatach ac mae angen digon o  fyrbrydau sych a defnyddiol i gadw’r plant a’r gwr yn hapus ar siwrne hir!

6 – Tŷ Bach – Os ydech chi mewn van heb dŷ bach, mae’n werth buddsoddi mewn un symudol, mae’n costio tua £30 ac mae’n fendith ar gyfer siwrne hir ac yn yng nghanol nos os ydech chi’n bell o’r tŷ bach – ac nid dim ond ar gyfer y plant!

7 – Mae chwaraewr DVD yn fendith ar siwrne hir – cofiwch y clustffonau!

8 – Rheol un bag! Mae gan fy bgwr reol, sef mai ddim ond un bag yr un fyddwn ni’n mynd gyda ni ar wyliau gwersylla ac yna un bag ar gyfer y dillad nofio, fel bod hwn bob amser yn barod i fynd! Mae’n werth glynnu at hyn oherwydd mae gormod o bethau, mewn lle cyfyng, yn gwneud pawb yn ‘stressed’! (Fi sy’n berchen ar y bag mwyaf wrth gwrs!)

9 – Sat Nav – Buddsoddiad gwerth chweil sy’n atal sawl dadl!

10 – Gweler pwynt 1! Jyst gwnewch o! Yn fy marn i, gwersylla yw’r ffordd orau o weld y byd yn eich ffordd chi a gyda’r bobl rydech chi’n eu caru fwyaf. Ryden ni eisioes yn cychwyn trafod syniadau ar gyfer 2018! Pob lwc!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

One comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: