Diwrnod agored y Brifysgol

Mae nifer ohonom newydd anfon ein annwyliaid nol i’r dosbarth, ac yn dawel bach, yn falch iawn ein bod ni wedi llwyddo i oroesi gwyliau’r haf. Mae nifer ohonom hefyd yn gorfod edrych ymlaen a chynllunio ar gyfer blwyddyn nesaf, oherwydd ydy, mae tymor ‘diwrnodau agored’ yn ein prifysgolion ar droed.

Dyma’r trydydd tro i fi fynd trwy hyn, felly byddech chi’n disgwyl i fi fod yn ‘pro’, ond dydw i ddim, yn bell ohonni a dweud y gwir. Mae’n brofiad gwahanol iawn y tro hwn hefyd gan mai merch sy’n gadael y nyth blwyddyn nesaf. Er ei bod hi’n anodd ffarwelio gyda’r ddau frawd hŷn, roedd hi’n teimlo fel y peth iawn, roedden nhw angen y rhyddid a’r posibiliadau roedd y brifysgol yn mynd i’w gynnig iddyn nhw.

Dydw i ddim yn teimlo’r un peth wrth feddwl am ffarwelio gyda Martha, fy merch gyntaf anedig. Yn fy meddwl i, mae hi dal yn dwten fach gyda bob ffrengig ac yn gwisgo ffrogiau blodeuog hardd ac yn glynnu wrth fy nghoes i, fel bod dim modd i fi ei gadael hi yn y feithrinfa. Mae’r realiti yn dra gwahanol, mae hi yn fwy o fenyw yn edrych i lawr arna’i gyda’i eiliau anhygoel a’r coesau gwych yna sy’n cyraedd fy ngheiseiliau i ac yn DESPERATE i gael fy ngwared i!

Ryden ni’n dwy newydd ddychwelyd adref ar ol penwythnos gwych yn aros gyda’r teulu yn Newcastle upon Tyne, ble mae Martha yn ystyried mynd i’r brifysgol. Es i gyda hi, ond nid i’r brifysgol. Hi sy’n mynd i’r brifysgol ac nid fi, a ‘dwi’n credu ein bod ni’n dwy yn gwybod petawn i wedi mynd, yna bydden i wedi holi’r cwestiynnau O’N I EISIAU GOFYN a byddai dim gobaith iddi! Aeth ei chyfneither gyda hi, ag o’n i’n gwybod bydde Martha’n iawn, mae’n glyfar, yn focused, yn gryf ac yn benderfynnol, a gan mai hi fydd yn treulio tair mlynnedd yn y lle, hi ddylai wneud y penderfyniadau, nid fi.

Efallai bod rhai ohonnoch chi ar fin syrthio oddi ar eich cadair wrth feddwl am beidio a mynd gyda’ch plentyn, ond mae’n gweithio i ni. Y gwirionedd ydy bod yna gymaint o wybodaeth ar gael arlein a gallwch chi ffonio’r brifysgol hefyd wrth gwrs, heb i’r plentyn wybod, er mwyn lleihau’r cywilydd.

Ta waeth, mae’r erthygl hon am y diwrnodau agored a sut i sicrhau eich bod chi a’r plentyn yn goroesi’r cyfnod, ac os ydech chi’n mynd trwy hyn yn y dyfodol agos, dyma fy nghyngor i;

1. Paratowch am nifer o ymweliadau gan y prifysgolion cyn y diwrnod agored ei hun. Mae hyn fel arfer yn digwydd yn / trwy yr ysgol. Bydd eich plentyn yn gwrando ar gyflwyniadau gan y brifysgolion ac yn dod adref gyda llwyth – a dwi’n golygu LLWYTH o brochures. Mae rhain yn ddefnyddiol iawn, er mwyn gweld pa fath o gyrsiau sydd ar gael – mae pethau wedi newid llawer ers ein dyddiau ni!

2. Byddwch yn barod ar gyfer y dyddiau hynny pan fydd eich plentyn chi yn dychlweyd o’r ysgol ar ol cael eu gorlwytho gyda gwybodaeth am brifysgolion, byddan nhw unai eisiau aros yn agos i adref neu eisiau mynd mor bell a phosibl o adref – does dim man canol!

3. Mae’n debygol y bydd angen i chi fuddosddi llawer o amser (ac arian) yn teithio o amgylch prifysgolion ‘posibl’. Mae yna bosibilrwydd bod Aberdeen a Sussex ar frig y rhestr.

4. Yn cyfeirio nol at yr hyn ysgrifennais yn gynharach, penderfyniad y plentyn yw hyn yn fy marn i, ond mae’n hollol dderbynniol i drafod (dylanwadu) ar y pethau ddylien nhw holi/ edrych allan amdanynt/ ystried wrth edrych o amgylch y campws a sgwrsio gyda’r staff neu myfyrwyr presennol.

5. Byddwch yn barod i gymdeithasu/ rhannu paned/ gwydraid o prosecco (chi’n haeddu hwn) gyda rhieni eraill sydd hefyd yn teimlo ar goll/ wedi drysu/ cyffrous/ fed – up neu’n genfigennus.

6. Bagiau siopa cotwm. Dydw i erioed wedi cael gymaint o rhain. Mae fel petai pob prifysgol yn rhoi rhain i chi a lanyards hefyd, neu keychains a coasteri. Efallai allai gadw nhw ar gyfer secret Santa neu anrheg i un o’m cydweithwyr???

7. Rydech chi’n mynd i dreulio lot fawr o amser yn meddwl sut ddiawl mae eich plentyn chi yn ddigon hen i fynd i brifysgol – a sut ydech CHI yn ddigon hen i gael plentyn sy’n ddigon hen i fynd i’r brifysgol.

8. Balchder, cyffro a hapusrwydd. Mae hwn yn banllanw llawer iawn o waith caled. Mae nhw wedi rhoi’r ymdrech i mewn i gael y canlyniadau fydd yn eu galluogi nhw i fyw eu breuddwyd. Byddwch yn falch ohonnoch chi eich hunan hefyd, mae’r holl flynyddoedd o olchi dillad, nosweithiau rhieni a chyngherddau ‘dolig, helpu gyda prosiectau munud olaf, a gwneud panediaiau a thost di bendraw tra bod nhw’n adolygu, wedi talu fordd. Rydech chi wedi bod yn rhan o’r daith ac mae hon yn garreg filltir y dyliech chi’ch dau fod yn falch o’i chyrraedd.

9. Yn olaf, paratowch am y ffaith bod amser yn hedfan yn gynt nag erioed. Yn gynt na’r parti neu’r gwyliau gorau erioed. Mae’r dyddiau’n diflannu a chyn hir bydd eich babi yn gadael y nyth. Dechreuwch brynnu single sheets a mygiau, deodorant a body wash. Prynnwch y setiau llestri pan mae nhw ar special offer, a phrynnwch lot fawr o dissues i chi eich hunain. Lot fawr iawn o dissues. Fyddwch chi angen rhain.

Gan Ashleigh Edwards, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: