Prosecco gyda Nia Parry!

Oes yna unrhywun ar y blaned sy’n gwenu mwy na Nia Parry?! Mae’n gyflwynwraig, yn gynhyrchydd, yn athrawes, yn wraig ac yn Fam i ddau; Hedd sy’n 7 a Tirion sy’n 5, felly sut yn y byd mae’n cael yr amser (a’r egni) i wenu o hyd?! Mewn cyfweliad diweddar, cawsom gyfle i ddod i adnabod y Fam tu ol i’r wen, a dysgu mwy am sut mae’n llwyddo i jyglo gymaint o bethe ac edrych mor lyfli o hyd!

Ti’n gwenu o hyd! Beth ydy’r gyfrinach?!

Mae fy mam yn gwenu o hyd a dw i wedi cael fy magu efo’r mantra bod “gwên yn costio dim a gair ffeind yn medru newid diwrnod rhywun!”.  Dw i’n lwcus iawn a dw i’n ymwybodol iawn o hynny- mae gen i deulu, ffrindiau, plant hyfryd- felly does dim rheswm i beidio â gwenu nag oes?!  Hyd yn oed pan dw i’n teimlo’n drist neu’n flinedig, os dw i’n gwenu- mae’n gwneud i mi deimlo’n well!

Ydy’r plant yn gwenu  o hyd fel ti?!

Hmmmm…..gwell peidio ag ateb hynna!  (Rhwng y swnian a’r strancio…) ydyn maen nhw’n blant bach hapus sy’n gwenu ac mae gan Tirion chwerthiniad direidus sy’n gwneud i bobl eraill wenu!

Sut fath o Fam wyt ti?

Fysa’n well i ti ofyn i fy mhlant!  Cariadus a gofalgar gobeithio.  Teg.  Dw i’n agored a gonest iawn efo fy mhlant.  Dw i ddim yn dda iawn am ddisgyblu!  Y gwir ydy- fel unrhyw fam,  dw i’n bell (iawn iawn) o fod yn berffaith ond dw i’n trio fy ngorau o hyd a chariad gwbl ddiamod a di-ben-draw sydd wrth wraidd y cyfan ynde.

Wyt ti wedi newid ers bod yn Fam?

Yndw mae’n debyg fy mod i.  Dw i’n sicr wedi heneddio ar ôl blynyddoedd heb gwsg a cheisio jyglo gweithio hyd berfeddion nos ac yn gynnar yn y bore – dw i’n codi am 5 bob bore!!

Dw i’n hapusach ac yn fwy bodlon fy myd, yn fwy diolchgar am bob diwrnod yn yr hen fyd ma.

Dw i wedi gwreiddio mewn pentref – rhywbeth nad oedd yn bwysig i mi o’r blaen- ond bellach wrth weld fy mhlant yn ran o’r pentre’ mae o wedi gwneud i mi sylweddoli na allaf adael Rhostryfan rwan! Dw i’n llawer mwy ymwybodol o farwoldeb (mortality) h.y. roeddwn i’n arfer bod yn eitha’ dewr…bosib gwirion…ond rwan mi wna i feddwl eilwaith am wneud unrhyw beth dwl wrth feddwl ‘mae’n rhaid i mi ofalu amdana i fy hun er mwyn fy mhlant’.

Beth wyt ti wedi dysgu ers bod yn Fam?

Llawer iawn.

Gyntaf oll, dw i wedi dysgu ei bod hi’n fraint – yn fraint nad ydy pawb sydd eisiau ei chael, yn gallu ei gwireddu, ac am hynny dw i’n ddiolchgar.  Bues i am flynyddoedd yn cael trafferthion yn beichiogi a chefais 3 ‘miscarriage’ oedd yn dorcalonnus – roedd meddwl na fyddwn i’n aelod o’r ‘clwb breintiedig’ yma’n torri fy nghalon.  Dw i’n dal i drio bod yn sensitif i’r rheina sydd yn y man hwnnw rwan.

Heb os, dw i’n deall llawn ystyr y gair ‘cariad’ ac yn gwerthfawrogi GYMAINT mae fy rhieni wedi, ac yn parhau i wneud i mi.

Dw i wedi dysgu bod pawb yn ‘jyglo’ a phawb yn dysgu.

Dw i wedi dysgu i wrando – mae plantos yn llawer mwy doeth nag yr ydan ni’n ei feddwl..

Dw i hefyd wedi dysgu…ac yn dal i ddysgu….bod ‘euogrwydd’ yn hen emosiwn gwastraffus a niweidiol…serch hynny mae’n dal i fod yn emosiwn amlwg iawn yn fy mywyd i!  Pan dw i’n gorfod gadael y plant i weithio, dw i’n teimlo’n euog.. Os ydw i’n mynd i weld ffrindiau, yn mynd i’r gampfa, yn gwneud unrhyw beth i fi fy hun – dw i’n teimlo’n euog…ac wedyn…dw i’n teimlo’n euog am deimlo’n euog achos bod o’n gwastraffu fy egni i!!!

Beth fyddai’r cyngor gorau alli di gynnig i Famau newydd?

Mwynhewch y pethau bychain…s’dim ots am olchi’r llestri…..rhowch amser i’r plant…..darllenwch efo nhw….gadewch iddyn nhw fynd i ganol y mwd- ac ewch efo nhw!! Peidiwch â gwrando ar gyngor pawb – os ydych chi eisiau gorwedd efo’ch plant nes maen nhw’n cysgu- gwnewch o- buan iawn fyddan nhw ddim eisiau i chi fynd yn agos i’w stafelloedd gwely nhw!!!!!  A pheidiwch â theimlo’n euog- dach chi’n gwneud eich gorau glas!   (hmmm- er mod i byth yn gwrando ar y llais bach yma!)

Beth wyt ti’n gwneud o ran gwaith ar hyn o bryd?

Lot o bethau amrywiol a chyffrous!

Dw i’n cyflwyno cyfres o’r enw ‘Adre‘ lle dw i’n cael busnesa o gwmpas tai pobl enwog Cymru a dw i wrth fy modd!

Dw i’n cynhyrchu cyfres i S4C o’r enw Ar Werth am arwerthwyr tai Cymru.

Dw i’n gweithio’n rhan amser i Gwasg Gomer fel Golygydd Llyfrau Plant a Dysgwyr.

Dw i newydd ddechrau cwmni teledu fy hun o’r enw fflamingo a dw i newydd greu ffilm diddorol am fanteision y Gymraeg yn y gwaith.

Dw i’n gweithio gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ar wahanol brosiectau – mae hwn yn agos iawn at fy nghalon i.

Dw i’n dal i gyfieithu, a chynnal gweithdai, a dysgu ambell ddosbarth, a sgriptio….ac unrhyw beth mae rhywun yn ofyn i mi ei wneud a dweud y gwir!

 

Sut wyt ti’n jyglo’r holl waith a bod yn Fam?

Dw i wrth fy modd yn jyglo…wir rwan, dwi ar fy ngorau pan dw i’n gwneud bob math o wahanol bethau…ond dydy o ddim wastad yn hawdd.  Dw i ddim wastad yn llwyddo!  Be’ sy’n anodd ydy cadw cydbwysedd.  Gan mod i’n hunan-gyflogedig mae na bwysau i wastad dweud ‘ia’…dw i ddim yn dda iawn am ddweud ‘na’.

Dw i’n eitha’ trefnus ac mae hynny’n help.  Dw i’n dechrau bob diwrnod drwy ddiweddaru fy rhestr ‘Pethau i’w Gwneud’ – arno mae pethau dw i am eu gwneud ‘heddiw’…’fory’…a phethau hir dymor dw i eisiau eu cyflawni! Mi faswn i ar goll heb hwn.

Dw i’n dechrau gweithio am 5 bob bore er mwyn cael dwy awr o dawelwch a theimlad mod i wedi ‘cyflawni’ rhywbeth cyn i’r plant (a’r gŵr) godi!  Mae’n deimlad da…ond ddylwn i fynd i’r gwely’n gynt!  Dw i’n gweithio rhwng 9 a 3 tra mae’r plant yn yr ysgol ac wedyn mi fedra i roi fy egni i fod yn fam tan iddyn nhw fynd i’r gwely pan dw i’n troi nôl at y cyfrifiadur!  Yr unig drafferth ydy mod i ddim yn cael llawer o amser i wylio’r teledu ac…ymlacio!

Ers pryd wyt ti wedi bod yn helpu bobl i ddysgu Cymraeg?

Ar ôl graddio yn y Gymraeg o Brifysgol Abertawe ym 1996 es i i deithio a bues i’n gweithio fel tiwtor Saesneg yn Istanbul, Twrci am 9 mis cyn dychwelyd i Brifysgol Caerdydd i astudio PhD yn edrych ar ddulliau dysgu ail iaith.  Dyna pryd gefais fy swydd gyntaf yn dysgu Cymraeg i Oedolion yn y Brifysgol yno.  Ar ôl cyfnod hapus iawn yno cefais gynnig gwaith fel tiwtor ar gyfres deledu o’r enw Welsh in a Week a gwnaethon ni 6 chyfres o hon – 90 rhaglen!!. Ers hynny dw i wedi bod yn rhannu fy amser rhwng y byd dysgu Cymraeg a’r cyfryngau.

Pam bod ti eisiau helpu bobl i ddysgu Cymraeg?

Lle dw i’n dechrau!!……Mae’r iaith yn drysor bregus byw sydd yna i unrhyw un ei chofleidio a’i charu.. Does dim byd gwell na chwrdd â rhywun sy’n teimlo’r un brwdfrydedd ac angerdd a chariad at ein hiaith ac mae’n wefr gweld y person yn datblygu wrth ddysgu’r iaith – mae’n fwy na dysgu dim ond iaith iddyn nhw- yn aml mae tiwtoriaid yn gweld eu dysgwyr yn tyfu fel pobl, yn blodeuo ac yn darganfod byd newydd sbon ac mae hynny’n wirioneddol gyffrous a gwefreiddiol!

Beth ydy mantais magu plant yn ddwyieithog?

Mae manteision di-ri o fagu plant yn ddwyieithog…a thairieithog…a mwy!

Mae manteision emosiynol o fagu plentyn yn iaith gynhenid y wlad – mae’n cryfhau’r ymdeimlad o berthyn.

Manteision ymarferol – mae’n dod â chyfleoedd wrth iddynt chwilio am waith.

Manteision addysgiadol- mae llawer o dystiolaeth i ddangos bod dwyieithrwydd yn mireinio’r meddwl ac yn siapio’r ymennydd mewn ffyrdd positif.  Mae’n ei gwneud hi’n haws iddyn nhw ddysgu ieithoedd eraill.

Manteision diwylliannol – mae eu cydymdeimlad a’u dealltwriaeth o’r byd a diwylliannau ehangach yn llawer dyfnach.  Gymaint gwell ydy cael sawl ffenest wrth edrych allan ar y byd!

Yn y bôn dach chi’n agor drysau iddyn nhw ac ymhen blynyddoedd i ddod fydd ddim rhaid iddyn nhw fynychu dosbarthiadau i ddysgu Cymraeg fel ail iaith- mi fyddan nhw wedi dysgu’r iaith heb ymdrech, fel sbwng megis osmosis!

Pa gyngor sydd gen ti i Famau/rhieni sydd eisiau dysgu Cymraeg?

Ewch amdani….mwynhewch….peidiwch disgwyl tan dach chi’n rhugl cyn dechrau siarad….jyst siaradwch! PLIS peidiwch â phoeni am eich treigladau na’ch camgymeriadau- does dim ots – cyfathrebu sy’n bwysig!

Pa fath o bethau fyddwch chi’n mwynhau gwneud fel teulu?

Pethau syml- mynd am dro, beics, lan môr, cerdded fyny bryn, nofio, mynd i weld nain a taid / mam-gu a tad-cu, chwara’ efo ffrindia, barbeciws, gwneud lego, adeiladu cledrau trenau, paned mewn caffi, chwarae yn y parc, cicio pêl, chwarae monopoly, pobi cacen, bownsio ar y trampolîn. Dyddiau da!

Beth fyddai dy ddiwrnod delfrydol di?

Yn ddychmygol…..tost syrup a chaws ar lan môr yn Barbados i frecwast efo’r teulu.

…nofio yn y môr…..carlamu ar hyd y traeth ar gefn ceffyl….. eistedd efo mam a dad yn cael sgwrsys a phaned…….eistedd ar ben mynydd ar fy mhen fy hun yn dawel i wylio’r haul yn machlud…… dawnsio tango yn Buenos Aires…..bwyta cyri yn India…..gwrando ar gerddorfa lawn….swatio yn gwely efo’r plantos ac Aled! i wylio ffilm a chael cydls

neu fel arall…dw i’n hapus iawn yn mynd i lan môr Llanddwyn neu Dinas Dinlle efo’r plantos a mynd am banad a chacen! Dw i’n hawdd fy mhlesio go iawn!

 

Hoffai Mam Cymru ddiolch o galon i’r hyfryd Nia Parry am sbario amser yng nghanol ei bywyd boncyrs o brysur, i sgwrsio efo ni! Mae wedi bod yn bleser ac yn ysbrydoliaeth!

*Ydy mae hi yr un mor lyfli a thlws yn y cnawd, ac ydy mae hi hefyd yn gwenu bob munud! Dwi am ddechrau gwenu mwy!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

2 comments

  1. er na sgynai ddim telly fy hun a pur amal fyddai n eista i watchad y box. ond pan fyddai yn cymeryd yr amser i eista yn ty mam toes na’m bud gwell na gwatchad rhaglen efo nia parry arno ma hi’n hogan mor anwyl ar gwen bendigedig na oh ma hi mor lovely ffordd ma hi’n siarad efo pobol dynas ddel iawn beutiful.diolch fawr iawn nia ti codi ghalon i pob lwc mawr i ti nia mae angen mwy o pobol fel ti ar y telly xx

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: