Mam Smyg Iawn!

Tua 6 wythnos yn ol ges i’r pleser o gyfweld a @mam_smyg about am ei bywyd teuluol perffaith, ac erbyn hyn, mae ei bywyd hi’n fwy perffaith nag erioed, oherwydd mae’n feichiog gyda’i ail blentyn! Yn ein cyfweliad diweddaraf, mae’n trafod ei beichiogrwydd hyd yma, a’i chynlluniau ar gyfer ei theulu ‘perffaith’.

Llongyfarchiadau, sut ti’n teimlo?

Diolch! Dwi, Idris y gŵr a Llewelyn Rhys bach wedi gwirioni’n llwyr efo’r newyddion cyffrous!  Dwi wrth fy modd bod yn feichiog – yn caru teimlo’r ffitws bach yn tyfu tu mewn i mi.  Mae o mor anhygoel be mae’r corff yn gallu ei wneud ac mae fy nghorff i yn fy rhyfeddu i bob dydd!!

Pryd mae’r ‘due date’?

Mawrth 15, 2018. Fedrai ddim aros!

Llew ydy canolbwynt dy fywyd ar hyn o bryd, ydy o’n poeni bod ti’n mynd i’w anwybyddu o rhywfaint pan fydd y babi newydd yn cyraedd?

Mae Llew bach yn 83 wythnos a thri diwrnod oed rwan a fydd o byth yn cael ei anwybyddu siŵr!!  Mae o, fel fi, wrth ei fodd yn dilyn datblygiad ei frawd/chwaer fach ar yr app sydd gen i ar fy ffôn!  Mae o hefyd yn rhoi mwythau i fy mol gan ddweud “Caru ti mwy na’r byd” drosodd a throsodd, ngwash bach clyfar i!

Mi fydd hi yn amhosibl i ti roi dy holl sylw i Llew pan ddaw y babi, sut fyddwch chi’n delio efo hyn?

Dydi Llew ddim yn blentyn sydd yn mynnu sylw o hyd gan fy mod i wedi gwneud y penderfyniad o’r cychwyn i’w fagu i fod yn annibynnol, a ‘dwi wedi gwneud jobyn gwych o hynny, mae’n rhaid cyfaddau.  Mae o wrth ei fodd yn chwarae gyda’i deganau ar ben ei hun, ac arbrofi gyda chelf a chrefft ac yn y blaen.  Mae o hyd yn oed yn gallu darllen ambell air felly mae ganddo ddigon o ffyrdd o ddiddanu ei hun pan fydda i’n brysur efo’r babi.  Dwi hefyd yn gwybod pa mor dda fydd o am fy helpu – fydd o wrth ei fodd!

Wyt ti wedi newid dy ddeiet hollol iach ers bod yn feichiog?

Rydw i’n berson hynod o iach a ffit, felly heb newid fawr o ddim, mond mod i’n bwyta ychydig bach yn fwy ac yn osgoi’r pethau peryglus i gyd wrth gwrs, fel y caws meddal.

Oes gen ti ‘cravings’ o gwbwl?

Dwi o’r farn mai ‘myth’ ydi ‘cravings’.  Eto yr esgus yma gan ferched i fwyta beth bynnag maen nhw eisiau gan eu bod nhw’n feichiog.  Mae yna ‘cravings’ ac awydd yna o hyd, os ydych chi’n ddigon gwan i wrando arnyn nhw, dwi’n ddigon cryf i’w anwybyddu nhw wrth gwrs.  Mae dewis bod yn iach yn ffordd o fyw, rhywbeth sydd ddim yn newid dan unrhyw amgylchiadau – yn cynnwys bod yn feichiog.

Wyt ti wedi rhoi’r gorau i’r ymarfer corff?

Na – mwy os rywbeth!!  Jyst addasu’r ymarfer corff rhywfaint.  Roedd y ffaith ‘mod i mor ffit y tro diwethaf wedi helpu gymaint efo’r ‘labour’.  Fyswn i wedi gallu cario mlaen am 24 awr arall!! Mae cael cryfder a stamina yn hanfodol wrth fagu plant dwi’n teimlo – mae’n gwneud i chi deimlo mor dda am eich hun ac yn gwneud bywyd gymaint yn haws.

Ydy’n anoddach bod yn feichiog pan mae gen ti Llew i’w warchod hefyd?

Dim o gwbl – os rywbeth mae’r ffaith fod Llew bach yn ran o’r daith tro hwn yn gwneud y profiad gymaint a hynny’n fwy hudolus.  Dwi’n berson mor actif a phrysur- ddim y math o berson fysa’n rhoi eu traed fyny a bwyta llwyth o sothach gan ei bod hi’n disgwyl!! Mae cymaint o ferched yn euog o ddefnyddio bod yn feichiog fel esgus i wneud dim byd – a chwyno bob dydd!  Get a grip ladies!  Meddwl iach, corff iach.  Byddwch yn bositif a diolchgar.

Pa gyngor sydd gen ti i Famau beichiog?

Mwynhewch bob eiliad o’r profiad gwefreiddiol.  Mae cael app ar y ffôn yn rhoi gymaint o wybodaeth dyddiol i chi am eich ffitws sydd hefyd yn werthfawr.  Byddwch yn iach a heini a thynnwch luniau o’ch bol wrth iddo dyfu!  Gwyrth.

Sut wyt ti’n paratoi ar gyfer y babi newydd?

Rydan ni’n drefnus iawn, iawn yn amlwg. Rydan ni wedi bod yn hynod o drefnus a chadw holl ddillad babi organig Llew bach yn saff – aethon ni am bethau niwtral, o safon uchel, fel eu bod yn para i’r ail blentyn.  Rydan ni am symud Llew i ystafell arall mewn rhyw fis neu ddau iddo gael arfer a setlo ar ben ei hun cyn i’r babi gyraedd, ac mae ei ystafell o fwy neu lai yn barod ar gyfer y babi newydd rwan.

Wyt ti wedi bod yn siopa am ddillad ‘maternity’?

Dwi’n gweld prinder dewis ffasiynol i ferched bach fel fi (maint 6 i 8) – mae’r dillad maternity dwi’n eu prynu fel arfer yn fy moddi!!  Fyddai’n dueddol o wisgo ‘active wear’ fel arfer yn ystod y dydd beth bynnag – a dwi’n mwynhau gwisgo crysau-t a festiau tyn i ddangos y bwmp i’r byd!

Wyt ti wedi dechrau meddwl am yr enedigaeth?

Wrth gwrs! 100% naturiol heb os.  Does gen i ddim byd i’w ddweud wrth gyffuriau o unrhyw fath.  Os wnewch chi wrando ar y corff, a dilyn eich greddf yn hyderus – mae’r enedigaeth yn gallu bod yn hawdd. Ai mor bell a dweud fy mod i’n edrych ymlaen at hwn hefyd!

Hoffai Mam Cymru ddiolch i Mam_Smyg am gyfweliad diddorol arall. Pob lwc i ti yn ystod gweddill y beichiogrwydd, dim bod angen hynny yn amlwg, ac edrychwn ymlaen i gael sgwrs arall cyn hir!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: