Huw Marshall – Dad y Mis, Hydref 2017!

Fel un sydd wedi bod ar ddeiet ers pan yn 8 oed, ac wedi bod yn brwydro efo fy mhwysau ar hyd fy mywyd, dwi’n llwyr ymwybodol o pa mor anodd ydy mynd ar ddeiet! Mamau neu ferched sy’n trafod deiets gan amlaf, felly dwi’n llawn edmygedd i Huw Marshall, Tad 48 oed o’r de, sydd wedi penderfynnu rhannu ei brofiadau o golli pwysau ar ei flog newydd a hyfryd; Llond Bol

Mae ei onestrwydd a’r frwydr ddyddiol yn agoriad llygad ac yn profi bod hi r un mor anodd i ddynion golli pwysau a magu pwysau. Rydw i’n mwynhau’r blog yn fawr iawn ac oherwydd ei onestrwydd a’i ddewrder, rydym yn enwebu Huw Marshall fel Dad y Mis, Mam Cymru Hydref 2017!

Mewn cyfweliad gyda Mam Cymru, mae Huw yn esbonio mwy am ei frwydr ac yn trafod sut mae ei blant wedi ei ysbrydoli i fynd ati i golli pwysau eleni;

Pryd ddechreuais di golli pwysau?

1987!!!

Beth wnaeth ysgogi ti i fynd ati i golli pwysau bryd hynny?

On i wastad yn hogyn mawr, ag ar ol gadael ysgol nes i golli dipyn o bwysau, ond dros y blynyddoedd nath y pwysau gynyddu. Ond tra o’n i’n actio rhan Tony Evans yn y gyfres Tipyn o Stad ar S4C, nath fy mhwysau godi i 25 ston…. Nes i eistedd yn y car wedi diwrnod o ffilmio, rhoi’r gwregys ymlaen, prin oedd o’n cau, roedd rhaid neud rhywbeth… Es i ati i fwyta llai a symud mwy, nes i golli bron i 10 ston a rhedeg marathon Efrog Newydd. Ond ers hynny mae’r pwysau wedi cropian nol ymlaen, cyfnodau o sefydlogi, ston neu ddwy ymlaen, fel arfer mewn cyfnod byr, gwyliau Haf, y Nadolig ayyb. Ar ol cyrraedd yn ol o Ffrainc diwedd Awst eleni, es i ar y glorian a nes i ddychryn wrth weld fy mod i’n 22 ston. Es ati i ymchwilio ffyrdd o newid hyn.

Pa fath o bethau wyt ti wedi trio yn y gorffennol?

Ges i fy llwyddiant mwayf ar y Cambridge Weight Plan, a ‘swn i’n ei argymell i bobol sydd eisiau colli pwysau heb orfod feddwl gormod am be’ mae nhw‘n neud. Dwi di potchian efo Slimming World a Weight Watchers, ond yn y pen draw beth sydd wedi gweithio orau i fi, ydy bwyta’n iach (a thrwy hynny llai o galoriau) a symud mwy. Y newid mawr tro yma, yw’r ffaith fy mod i’n paratoi fy mhrydau i gyd a dwi’n llawer mwy ymwybodol o be dwi’n ei fwyta, yn enwedig faint o garbs. Dwi hefyd yn cofnodi popeth ar yr ap MyFitnessPal ag yn defnyddio’r Fitbit i fonitro fy symudiadau.

Pryd a pham wnes di benderfynnu blogio am y profiad?

Nes i dechrau yn y flwyddyn newydd eleni, ond o’n i ddim yn y ffram iawn o feddwl er mwyn llwyddo, ond wrth fynd ati eto ar ol yr haf o’n i’n awyddus i rhannu’r profiad, mae rhannu siwrnai yn “cathartic” ac mae neud unrhywbeth yn gyhoeddus yn neud i chi feddwl yn fwy dwys am yr hyn rydech chi’n ‘neud.

Wyt ti’n gobeithio ysbrydoli eraill i newid?

I ddechrau, roedd y blog yn ffordd i gofnodi’r peth a’r broses i fi’n bersonol, ond erbyn hyn, ac ar ol gweld yr ymateb, dwi’n gobeithio bod pobol yn dysgu a cael ei ysbrydoli ganddo.

Sut fath o ymateb wyt ti wedi cael?

Mae’n reit ddoniol, dwi’n cwrdd a phobol ar y stryd sydd wedi ei ddarllen, ond mae’r rhan fwyaf o’r ymatebion yn dod ar Twitter a Facebook, mae pob ymateb yn codi fy nghalon.

Pam bod dynion yn fwy parod i rannu profiadau a tharfod colli pwysau a delwedd erbyn hyn?

Dwi’n credu ein bod ni’n byw mewn oes gwahanol, lle mae dynion yn fwy annibynnol, yn coginio mwy ag yn meddu ar fwy o sgiliau ymarferol o gymharu a chenhedlaeth ein rhieni, a da ni’n byw mewn cymdeithas mwy agored, mae’n teimlo’n fwy naturiol rhywsut…

Pa fath o newidiadau wyt ti wedi gweld ers dechrau ar y siwrne hon yn yr haf?

Un o’r pethau gorau ers dechrau ar y cynllun, yw’r ffaith bod bwyta’n iachus a bwyta’r math o fwyd dwi’n ei fwyta yn gwneud i fi deimlo’n hapusach ac yn fwy hyderus, mae’r bwydydd yn achosi cynydd yn y cemegau naturiol mae’r ymennydd yn creu, a dyma sy’n neud chi’n hapus. Ma gena’i lot fwy o egni hefyd.

Pa effaith mae’r profiad yn cael ar y teulu?

Y genod, sef Megan sy’n 8 oed a Betsi sy’n 4 oed, oedd y prif reswm am y newid, dwi ishio bod o gwmpas i weld nhw’n tyfu, o’n i hefyd yn ymwybodol tra ar wylia, taw fi oedd y tad or dew. Haf nesaf fi fydd yr hync yn y tryncs…Mae Bethan fy ngwraig yn amlwg wrth ei bodd hefyd, mae fy nillad yn ffitio’n well ac felly dwi’n edrych yn fwy taclus yn gyhoeddus

Pa gyngor sydd gen ti i rieni sydd eisiau colli pwysau?

Peidiwch bod ofn gofyn am gymorth a chyngor, a ‘mond dechrau pan da chi yn y ffram iawn o feddwl. Meddyliwch am beth rydech chi’n bwyta rwan a pha newidiadau gallwch chi wneud yn syth i newid pethau, efallai bwyta llai o garbs? Yfed digon o ddwr a symud mwy. A manteisiwch ar y dechnoleg diweddaraf, mae Ap MyFitnessPal yn wych.

Beth arall mae Huw Marshall yn gwneud ar hyn o bryd?

Ers gadael fy swydd fel Rheolwr Digidol yn S4C, ‘dwi wedi bod yn datblygu busnes ymgynghori digidol, i helpu busnesau a sefydliadau i ddatblygu prosiectau digidol newydd a gweithredu’n fwy effeithiol. Dwi hefyd yn datblygu llwyfan gymuned newydd http://www.pobbl.wales ag wrthi’n codi arian gan fuddsoddwyr, yn ogystal â datblygu’r Awr Gymraeg efo cymorth Dewi Eurig.

Hoffai Mam Cymru ddiolch yn fawr iawn i Huw Marshall am y cyfweliad a dwi’n siwr bod pob un o Famau Cymru a thu hwnt yn dymuno pob hwyl i Huw ac yn edrych ymlaen i weld  hunluniau yr hync mewn trycs haf nesaf!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Leave a Reply

%d bloggers like this: