Blocyn o Gaws…

Mae cyfnod yr Hydref yn gyfnod o ail afael, o ail gydio go iawn mewn byd gwaith wedi gwyliau’r haf, o ail ddarganfod y cês o ddillad hydrefol er mwyn gallu wynebu’r dyddiau oerach a’r nosweithiau byrrach gydag agwedd bositif. Gwelwn y cylchgronau a’r cyfryngau cymdeithasol i gyd yn hyrwyddo hud a chysur cawl poeth a sgidiau cadarn mewn marŵn er mwyn cerdded drwy barc euraid…

Wrth gwrs mae hwn yn amser o ffarwelio hefyd, yn gyfnod o ollwng gafael, boed hynny wrth giât yr ysgol neu pan mae’r uned deuluol yn chwalu i’r pedwar gwynt wrth i blant fentro oddi cartref am y tro cyntaf am fyd gwaith neu Goleg. Yn sydyn, mae pethau bach yn magu rhyw arwyddocâd mawr. Mae hosan unig ar lawr llofft yn troi’n wrthrych sy’n llawn ing a hiraeth, paced o greision hanner gwag o dan y gwely yn achosi mwy na rhwystredigaeth blin!

Fe aeth yr ail fab oddi cartre am y coleg ddoe, gan adael y gŵr a finnau i wynebu’n gilydd dros y bwrdd bwyd sy’n edrych yn enfawr. Nid hyn yw’r tro cynta’, ac mae’n haws nag oedd o’r tro cyntaf un, er dal yn anodd. Ro’n i wedi bod yn disgwyl teimlo’r gwacter pan aeth y mab cyntaf i ffwrdd, ond erioed wedi dychmygu teimlo mor ofnadwy o isel, yn deimlad oedd yn ymylu ar fod yn alaru. Wnes i ddim mentro i mewn i stafell y mab am tua pythefnos, a hyd yn oed wedyn ro’n i’n gyndyn o roi ei ddillad gwely yn y golch rhag ofn mod i’n colli ei oglau arbennig. (wnaiff o byth ddarllen hwn, felly fydd ‘na ddim embaras!) Fe ddaeth pethau’n haws yn raddol, wrth gwrs. Wnes i ddim treulio’r misoedd tan Dolig yn eistedd mewn cadair yn gweiddi crio, cofiwch!  Roedd gen i fab arall o gwmpas y tŷ oedd yn gwneud llawn digon o stŵr i ddau. Ac roedd gen i fywyd i ail afael ynddo, yn doedd?

Gan mai dim ond dwy flwyddyn ysgol sydd rhwng y ddau, buan iawn y daeth yr amser pan oedd yn bryd i’r mab fenga hefyd hel ei bac. Ac roedd hynny’n newid llawer mwy sylweddol. Dechreuais feddwl sut fyddai pethau fisoedd cyn y digwyddiad go iawn. Dyna felltith bod yn rhywun sy’n byw ar ei dychymyg am eich bywoliaeth, am wn i!

Yr hel meddyliau yma wnaeth arwain ar fy nofel ddiweddara’, ‘’Fi a Mr Huws”, rhyw ymgais i drio gwneud synnwyr o un o’r amseroedd tyngedfennol pan mae rhywun yn gorfod rhoi darnau jisgô bywyd yn ôl yn ei le i greu llun a phatrwm gwahanol.

Pam mae unig fab Lena yn gadael am y Coleg, mae hithau yn dechrau cwestiynu ei pherthynas efo’i gŵr Ben. Ydy hi’n ei nabod o gwbl erbyn hyn? A be ydy’r celwyddau mae hi’n dechrau eu darganfod amdano? Mewn ymgais i lenwi ei bywyd, ac i osgoi gorfod wynebu Dwynwen y gath yn ormodol, mae hi’n taflu ei hun i sefyllfaoedd reit newydd. Daw ar draws nifer o gymeriadau gwahanol sy’n lledu gorwelion ei byd. Dyma ddechrau ar gyfres o anturiaethau a helyntion sy’n cadw bywyd Lena yn brysur ac yn llenwi ei dyddiau gyda llawn digon o strach!

Yn nofel sydd wedi ei hanelu at Ddysgwyr o lefel Uwch i fyny, (gyda geirfa fer ar waelod pob tudalen), mae hi hefyd yn nofel sydd gobeithio yn mynd i apelio at bawb fel nofel ysgafn, hwyliog,  sydd hefyd yn cynnig digon o gyfle i gnoi cil ar gyfnod y nyth gwag.

Ryda ni i lawr i ddau yn tŷ ni am gyfnod bach eto, felly.  Mi fydda i’n dal i brynu gormod o fwyd am sbel, mi fydda i’n dal i osod y bwrdd i bedwar, yn dal i goginio gormod o datws, yn dal i alw arnyn nhw i ddŵad lawr i swper,  cyn cofio. Ond mae hi’n haws. Ac yn hwyl hefyd. Mae’n gyfnod o fedru gwneud pethau newydd efo’ch partner, o ail ddarganfod y sbort o fynd i ffwrdd am benwythnos efo’n ffrindiau fel pâr heb orfod poeni am neb arall. Ac mi fydd blocyn mawr o gaws yn y ffrij yn para mwy na deuddydd, am y tro!

Mae’r llyfr ‘Fi a Mr Huws’ gan Mared Lewis ar gael gan Y Lolfa am £7.95.

Gan Mared Lewis

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: