Brên Babi Mari Lovgreen!

Wrth i fi eistedd yn y lolfa un Dydd Mercher yn ysgrifennu fy llyfr cyntaf i Famau newydd, ges i neges gan y gyflwynwraig Mari Lovegreen yn esbonio ei bod hi hefyd yn ysgrifennu llyfr Cymraeg i Famau newydd – rydw i mor hapus bod y ddwy ohonom yn ceisio ateb y galw oherwydd mae wir angen mwy o ddeunydd Cymraeg i Famau newydd yn does?

Dyma achub y cyfle felly i ddysgu mwy am ei llyfr – Brên Babi (Teitl da ynde?!) ac i ddod i adnabod Mari Lovgreen y Fam!

Gynta’i gyd Mari, beth yw enw ac oedran dy blant?

Betsan – bron yn dair, ac Iwan – 8 mis.

Sut mae bywyd wedi newid i Mari Lovgreen ers i ti gael plant?!

Dod yn fam ydi’r peth gorau a gwaethaf sydd erioed wedi digwydd i fi!  Mae’r darnau gorau yn anhygoel, ac yn amhosib eu cyfleu mewn geiriau.  Mae’r darnau gwaethaf yn gwneud i fi fod eisiau bangio fy mhen yn erbyn wal!  Dwi wrthi’n trio dysgu fy hun i fod yn fwy amyneddgar, ond dio’m yn dod yn hawdd i fi…

Beth yw’r peth gorau a’r peth mwyaf heriol am fod yn Fam felly?

Y peth gorau ydi faint ti’n gwirioni efo nhw – do’n i byth yn meddwl fyswn i’n un o’r mamau yna sy’n Instagramio lluniau o’i phlant, ond dwi jest methu helpu fy hun.  Y peth mwyaf heriol i fi ydi’r diffyg cwsg.  (Cyn cael plant, fyswn i’n gallu cysgu 10 awr y noson yn hawdd.  Dwi’n CARU cysgu).

Fel fi, ti’n magu dy blant yng nghefn gwlad Canolbarth Cymru – Beth ydy’r peth gorau a’r peth mwyaf heriol am fagu plant yng nghefn gwlad?

Y peth gorau ydi fod yna wastad rywbeth i ddiddanu Betsan – o redeg ar ôl defaid i daflu cerrig i’r afon – mae hi wrth ei bodd yma.  Dwi’n caru pa mor ddistaw a heddychlon ydi hi, a’r golygfeydd braf – dwi’n gallu teimlo reit clostroffobig mewn tref erbyn hyn.  Y peth gwaethaf ydi gorfod dreifio hanner awr am takeaway. (Cytuno’n llwyr Mari!)

Pa fath o bethau fyddwch chi’n mwynhau gwneud fel teulu?

I fod yn onest, ar hyn o bryd, dwi hapusaf pan dani gyd adref yn ymlacio efo’n gilydd.  Mae dyddiau allan efo dau dan dair oed yn gallu bod yn eithaf stressful, felly cadw petha’n syml sy’n fy mhlesio i fwya ar y funud!

Sut ti’n jyglo dy yrfa a dy fywyd fel Mam?

Dwi’n mwynhau cael amser i ganolbwyntio ar bethau sydd ddim byd i wneud efo’r plant.  Os gai ddiwrnod neu ddau yr wythnos yn gweithio ar brosiectau creadigol, dwi gymaint hapusach yn fy hun.

Pam a phryd wnes di bendrfynnu mynd ati i ‘sgwennu’r gyfrol i Famau?

Ar ôl cael Betsan yn 2014 es i’n manic.  Roedd o’n brofiad brawychus iawn o edrych nôl ac roedd rhaid i fi gael cyffuriau i ddod a nhraed nôl ar y ddaear.  Dwi erioed wedi profi dim byd tebyg cyn cael plentyn nac ers hynny chwaith.  Ar ôl siarad yn agored efo fy ffrindiau am eu profiadau nhw, nes i weld fod emosiynau a hormonau bob merch dros bob man dipyn bach ar ôl cael babi.  Ro’n i’n teimlo fod yna ddim digon o rannu gonest yn mynd ymlaen.  Dan ni’n byw mewn oes lle ’dan ni’n rhannu’n bywydau drwy filters ar Snapchat, Instagram, Facebook ac yn y blaen a ro’n i’n teimlo fod yna le i rannu heb filter hefyd.

Esbonia rhywfaint am gynnwys y llyfr….

Dwi wastad yn teimlo’n well ar ôl rhannu teimladau a phrofiadau, a dyma gewch chi yn y gyfrol yma: teimladau a phrofiadau real fi a fy ffrindiau ar ôl dod yn fam am y tro cyntaf.  Mae eu lleisiau nhw wedi eu rhannu o fewn penodau gwahanol wedyn – o drio am fabi, i’r beichiogrwydd, y geni, y dyddiau cyntaf ac yn y blaen.  Dwi mor falch o’r genod – mae pob un wedi bod mor onest ac agored wrth rannu y da a’r drwg!  Mae Bethan Mai wedi creu gwaith celf bendigedig i’r gyfrol hefyd, sy’n rhoi teimlad scrap-book-aidd hyfryd i’r llyfr.

Wnes di a dy ffrindiau fwynhau’r profiad o ysgrifennu?

Roedd rhoi’r llyfr yma at ei gilydd yn therapi i fi a fy ffrindiau.  Nes i synnu pa mor barod oedd pob mam i rannu – hyd yn oed y rhai mwyaf preifat.  Ella fod hyn yn dangos fod ’na ddim digon o gyfleoedd i ddeud sut dachi’n teimlo go iawn ar ôl cael babi am y tro cyntaf?  Dwi wir yn gobeithio neith y llyfr yma ddangos i famau newydd fod beth bynnag maen nhw’n ei deimlo yn hollol ok – dydach chi byth ar ben eich hun!

Pryd fydd y llyfr yn cael ei gyhoeddi?

Mewn pryd i chi ei roi yn anrheg Nadolig i rywun!  (Dwi’n meddwl fydd y llyfr o ddiddordeb i’r tadau, neiniau, teidiau, brodyr, chwiorydd a ffrindiau hefyd – nid jest y mamau; mae pawb yn licio busnesu dydyn?!).

Yn olaf, beth fyddai diwrnod delfrydol Mari?!

Ar hyn o bryd?  Aros yn fy ngwely drwy’r dydd yn gwylio trash ar y teledu (efo chef yn dod a prydau a snacs i fi pryd bynnag ’swn i isio).

 

Diolch i Mari Lovgreen am gyfweliad hyfryd ac edrychwn ymlaen i ddarllen y llyfr, sy’n cael ei gyhoeddi gan Gwasg Gomer yn fuan iawn…. ar y nodyn yna, well i fi fynd nol i ysgrifennu fy llyfr i!!!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

 

 

 

 

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: