Busnes Mam

Si – Lwli

Bore ma mi ddeffrais am 05.46 -14 munud yn gynt nag arfer, ond roedd hi’nteimlo fel 3yb! Mae’na rhywbeth reit anghyfforddus am godi cyn 6! Mae cloc Cari y ferch (2 flwydd oed) yn dangos llun haul am 7yb, arwydd ei bod hi’n amser codi, ond nid oedd yr un haul i’w weld o gwbwl, yn hytrach, y seren las – amser cysgu!!! Eglurais hyn wrth Cari am y pedwerydd tro yr wythnos hon, ond dim ond chwerthin ddaru hi! Dwi dal i ddisgwyl am y bore pan fydd Cari yn deffro ar ôl yr haul – mi WNEITH hyn ddigwydd… un diwrnod!!

Ta waeth, roedd Cari hanner ffordd lawr y grisiau erbyn i fi ddilyn hi allan o’r drws. Felly lawr a fi i ddisgwyl am raglenni Cyw i ddechrau am 6yb – diolch byth am yr amserlen newydd, roedd o wastad yn galed disgwyl tan 7yb, tra bod Cari’n dringo drostai a finna’n pendwmpian ar y sofa. Am 8yb deffrodd Mabon y mab, sydd bellach yn 5 mis oed. Mae o i weld yn lecio cysgu mewn ar hyn o bryd – er ei fod o dal yn codi dwy waith y noson…oleiaf!

Diolch i’r drefn, mi ddoth Mam draw i warchod y ddau am 08.30, er mwyn i fi baratoi ar gyfer fy nghyfweliad radio cyntaf, cyfweliad am fy nhegan Cymraeg newydd, Y Seren Swynol, gyda Aled Hughes ar BBC Radio Cymru, ond ffwrdd a fi i Waitrose gyntaf am goffi – fedrai’m pasio 9 y bore heb goffi bellach (na phasio 3yh heb gacan!)

Profiad digon rhyfedd oedd siarad yn fyw ar y radio – ddim amser i feddwl am atebion, dweud y peth cyntaf ddoth i’m mhen, heb amser i wyrio’r iaith ar gyfer cynelleidfa sydd ar adegau, yn medru bod yn eithaf milwrol tuag at y defnydd o Gymraeg “cywir”! Ond ddoth y cyfweliad i ben yn sydyn, a sawl archeb am y Seren Swynol wedi glanio erbyn i mi gyrraedd yn ôl i’r car!  Mae’n rhaid bod rhywun wedi deallt be’ o’n i’n ei ddweud wedi’r cwbl!

Rydw i dal i ffeindio hi’n anodd iawn i gredu bod Y Seren Swynol wedi bod mor boblogaidd, gan mai’r bwriad gwreiddiol oedd creu un i ni yn unig!

Dechreuodd y cyfan dwy flynedd yn ôl pan roedd Cari’n 4 mis oed. Roedden ni’n gweld bechod drosti, oherwydd doedd yna ddim llawer o degannau Cymraeg, a ‘run tegan oedd yn canu yn y Gymraeg. Ffrindiau wnaeth ein perswadio ni i edrych mewn i gynhyrchu’r seren ar raddfa fwy, gan  eu bod nhw hefyd eisiau un!

Ar ôl gwario ein holl arian (ac arian y banc) ar ddatblygu’r Seren Swynol, a threulio bob nos am ddwy flynnedd yn gweithio ar ddatblygu’r tegan (wedi’r plant fynd i’r gwely), roedden ni wedi mynd yn rhy bell i droi nol, Oedd o’n risg mawr yn ariannol, ond roedden ni’n fodlon cymryd y risg, er mwyn ceisio gwella’r adnoddau Cymraeg oedd ar gael i’n plant, ac i gefnogi’r iaith yn gyffredinol. Nid yw’n fusnes sydd am wneud llawer o elw (neu unrhyw elw o gwbwl), oherwydd mae’r tegan mor ddrud i’w gynhyrchu, a’r farchnad mor fychan o’i gymharu a’r farchnad Saesneg, ond nid gwneud elw yw ein bwriad, mae cwmni Si-lwli Cymru wedi’i greu gyda chariad. Cariad at ein plant ni a phlantos Cymraeg, a’r rhai sy’n dysgu Cymraeg ymhobman, a chariad at yr iaith.

Wedi lansio Y Seren Swynol yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn, nol yn Awst, roedd ein stoc wedi gwerthu allan erbyn canol Medi! Chafodd neb mwy o sioc na ni! Roedden ni’n meddwl bod ganddon ni ddigon o stoc nes 2018 oleiaf! Mae’n deimlad cynnes iawn i dderbyn negeseuon caredig o bob cwr o’r byd yn diolch i ni am greu’r fath degan i’w plant. Mae derbyn y fath negeseuon yn gwneud yr holl waith yn werth chweil.

Mae’n dipyn o gamp i jyglo gweithio’n rhan-amser, rhedeg busnes a hefyd magu dau o blant bach, ond ein plant yw petrol y busnes, mae nhw’n ein ysbrydoli ni bob dydd i ddal ati a meddwl am syniadai newydd. Mae’r plant yn rhan o’r busnes, ac yn dod i bob cyfarfod efo fi. Dwi’n amau bydd Mabon yn medru dweud Y Seren Swynol cyn iddo fedru dweud Mam neu Dad! Byddai’n braf gweld Cari a Mabon yn rhedeg y cwmni un diwrnod, a gweld nifer fawr o deganau Cymraeg yn cael eu gwerthu. Wedi’r cyfan, mae dechrau cwmni teulu yn un ffordd o drio cadw’r plant adra am byth. 😂.

Gan Awena Parry Walkden.

*Gellir rhag archebu’r Seren Swynol yma – www.silwlicymru.co.uk/y-seren-swynol ac i glywed y newyddion a’r datblygiadau pellach ewch i dudalen Facebook @SerenSwynol

 

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: