Brechlyn Ffliw – gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi gofyn i Mam Cymru rannu’r erthygl hon sydd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am y brechlyn ffliw.

Meddyg teulu ym Môn yw Dr Nia Allen – yn y dref sydd ag un o’r enwau lleoedd hiraf yn y byd, ond yn cael ei adnabod yn lleol fel Llanfair PG. Mae hi wedi bod yn gefnogwraig gref o’r brechiad ffliw erioed, ar ei chyfer hi a’r rhai y mae hi’n gofalu amdano, a gyda thrydedd plentyn ar y ffordd y mae hi’n fwy ymwybodol nag erioed o’i bwysigrwydd – nid yn unig i amddiffyn ei hun, ond hefyd ei babi newydd.

“Gall influenza fod yn ddifrifol ac rwy’n cael brechiad ffliw bob blwyddyn gan mod i’n credu, fel meddyg, fod gen i ddyletswydd i amddiffyn iechyd y cleifion rwy’n gweld. Mae’r brechlyn yn fy niogelu i rhag cael ffliw a hefyd rhag ei ledaenu i eraill. Mae ‘na reswm ychwanegol eleni, wrth gwrs, gan fy mod yn disgwyl fy nhrydedd plentyn ym mis Chwefror. Rwyf wedi gweld y dystiolaeth ac rwy’n gwybod y gall influenza fod yn ddifrifol iawn yn ystod beichiogrwydd i’r fam a’r babi, ac rwyf am iddo ef neu hi, gael y dechrau gorau posib i fywyd. “

Mae gan Nia ddau fab eisoes sy’n bedair a chwech oed ac mae’n falch iawn eu bod hwythau hefyd yn gymwys i gael y brechiad.

“Rwy’n croesawu’r ffaith y bydd plant o ddwy i wyth mlwydd oed yn cael brechiad rhag ffliw y tymor hwn, gan fod plant yn lledaenu germau yn gyson. Mae rhoi’r brechlyn fel chwistrell trwyn i blant hefyd yn ei wneud yn haws – mae fy mhlant yn ei weld fel tipyn o hwyl.”

Fel aelod o’r gweithlu meddygol mae Nia wedi gweld pa mor wael y gall ffliw fod.

“Wrth weithio mewn ysbyty, rwyf wedi cael profiad uniongyrchol o ba mor ddifrifol gall ffliw fod.  Mae llawer o bobl yn credu nad yw’r ffliw yn ddim mwy nag annwyd gwael ond mae’n llawer, llawer gwaeth, yn enwedig os yw’ch system imiwnedd eisoes yn wan oherwydd beichiogrwydd neu gyflwr iechyd hirdymor.

“Dyna pam fy mod i’n gwirio’n rheolaidd pwy ddylai gael brechlyn ffliw ac rwy’n gofyn i’r rhai fyddai’n trin yn y feddygfa os ydynt wedi cael eu pigiad ffliw. Rwyf bob amser yn annog pawb sy’n gymwys i’w gael cyn gynted ag y bo modd. Mae’n gam bach iawn, ac yn cymryd llai nag ychydig funudau a’r brechlyn diogel hwn yw’r amddiffyniad gorau sydd gennym, rhag salwch allai fod yn  ddifrifol. “

I wybod mwy am ymgyrch Curwch Ffliw ewch i www.curwchffliw.org neu dilynwch ar Twitter a Facebook – chwiliwch am curwch ffliw.

Hoffai Mam Cymru ddiolch i Iechyd Cyhoeddus Cymru am anfon yr erthygl atom.

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: