Barn rhieni a phlant – Llyfrau a thegannau newydd Rily

Yn dilyn yr ymateb gwych i’r erthygl ddiweddar am lyfrau Cymraeg a dwyieithog i blant ar gyfer Nadolig 2017, mae cwmni cyhoeddi Rily o Gaerffili wedi gofyn i Mam Cymru adolygu pedwar llyfr a thegannau newydd i fabanod a phlant hŷn. Dyma fynd ati’n syth felly i ddosbarthu’r nwyddau hyfryd i ddarllenwyr ifanc yn Aberystwyth a Machynlleth, ac i rieni a phlant Cylch Ti a Fi Rhydypennau. Dyma’r canlyniadau!

1 – Pecyn Tudur y Tractor £15.99

Pecyn sy’n gyfuniad o degan meddal siap tractor a llyfr bwrdd sy’n agor i fyny fel concertina.

Barn Rheini?

“Anrheg hyfryd i fabanod a phlant ifanc. Mae’r tegan yn hyfryd, yn lliwgar a meddal iawn. Mae’n fwy na thegan hefyd oherwydd y llyfryn defnydd sydd yn rhan o’r tractor. Dwi’n hoff iawn o’r llyfr bwrdd, a bydd fy mhlant wrth eu bodd hefyd gan ei fod yn agor allan yn fawr, felly mae’n ddiddorol ac yn creu cynnwrf. Beth sy’n dda am y llyfr hefyd yw’r drych, mae modd defnyddio hwn ar gyfer gyfer ‘tummy time’ pan mae babanod yn gorwedd ar y llawr – mae babis yn hoff iawn o ddrychau!”  Elen.

“Mae’r llyfr yn hyfryd ac mae Eos y ferch sy’n un a hanner, wrth ei bodd efo llyfrau bwrdd, yn enwedig rhai sy’n cynnwys anifeiliaid – mae nhw’n eu hannog i greu swn anifeilaidd sy’n ddoniol iawn! Mae cynllun y llyfr yn ddifyr hefyd, dwi’n hoffi’r ffordd mae’n agor allan gyda chynnwys ar y ddwy ochr. Mae’r ffaith bod tegan yn dod gyda’r llyfr yn becyn neis iawn. Mae’n gret ar gyfer plant iau.” Teilo.

“Mae Heledd y ferch wrth ei bodd efo’r tegan a’r llyfr. Mae’r cynllun yn gret ac mae’n anrheg perffaith ar gyfer y ‘Dolig!” Bethan.

“Mae Thomas yn 7 mis oed ac mae o wrth ei fodd efo’r llyfr, yn arbennig y drych a’r lliwiau llachar. Rhaid bod o’n ‘hit’ achos dydy o heb drio bwyta fo eto!”  Sian.

“Hoff iawn o hwn. Mae’r rhestr Sion Corn yn tyfu’n fwy bob dydd!” Mared.

2 – Rhu: Fy Hoff Ddeinosor Cwtshlyd £9.99

Llyfr bwrdd gyda stori a thegan meddal, sef Deinosor bach sy’n dal cwtshy neu flanced bach yn ei freichiau.

Barn Rhieni?

“Bydd babanod a phlant wrth eu bodd gyda’r tegan bach ciwt – hoff iawn o’r cwtchy, rhywbeth gall blant uniaethu ag ef achos mae gan sawl plentyn ei hoff flanced neu ddefnydd i’w gwtsho. Hoff iawn o sut mae’r tegan yn cyd fynd gyda’r stori, a sut mae modd i’r plant ddefnyddio’r tegan i ail greu neu ddynwared y stori. Mae’r tegan yn addas i fabanod a phlant bach, ac mae’r llyfr yn addas i blant hŷn 3 oed i fyny, oherwydd mae’r print yn fan a llawer o eiriau, felly mae’n becyn sy’n para ac yn tyfu gyda’r plentyn. Rwy’n hoff o gynllun y llyfr a sut mae angen troi’r llyfr i ddarllen y stori – mae fy mhlant i bob amser yn mwynhau llyfrau fel hyn.” Elen.

“Mae’r pecyn yma’n cael ei gyflwyno mewn bocs lliwgar a hyfryd ac felly’n anrheg neis iawn. Dwi’n hoffi’r cyfuniad o lyfr a thegan. Mae yna lot o destun yn y llyfr ond mae Heledd wrth ei bodd yn edrych ar y darluniau, felly fyswn i yn prynnu hwn fel anrheg.” Bethan

3 – Cant ac Un Dalmasiwn £6.99

Addasiad Cymraeg Elin Meek o’r llyfr stori 101 Dalmations gyda darluniau cyfoes a lliwgar.

Barn Nain?

“Mae’n gret gweld bod straeon a llyfrau fel hyn ar gael yn y Gymraeg, mae rheini a neiniau a theidiau’n debygol brynnu llyfrau sy’n dod ag atgofion nostalgic yn ol iddyn nhw. Roedd y stori yn dychryn fy wyres ar y dechrau oherwydd y cymeriad brawychus Cruella DeVil, ond mae’r diweddglo hapus yn sicrhau bod y plentyn yn hapus ar ddiwedd y stori. Mae’r arlunwaith yn gret hefyd ac mae naws cyfoes i’r cyfan” Jane.

Barn y plentyn?

“Fi’n cofio’r cymeriad ‘scary’, o’n i ddim yn hoffi hi achos bod hi eisiau lladd y cwn bach ciwt i wneud cot. O’n i’n hapus iawn ar y diwedd pan oedd y cwn yn dianc a pan roedd 101 ci bach yn dod. Roedd e’n ddoniol gweld y cwn ar y goeden Nadolig hefyd – fi moyn coeden Nadolig fel ‘na!” Elin, 6 oed.

4 – Sherlock Holmes a Diflaniad y Diemwnt £6.99

Llyfr stori llawn antur am gem arbennig sydd wedi’i ddwyn. Tybed all y cymeriadau ddatrys y dirgelwch? Llyfr sy’n cael ei ddarlunio gyda stribedi comic, adroddiadau papur newydd a mwy er mwyn cyfleu naws nofel dditectif.

Barn Elan?

“Wnes i fwynhau’r llyfr stori yma gan ei fod yn ddiddorol, ac roedd sawl dirgelwch yn cael ei ddatrys trwy gydol y llyfr. Roedd darnau doniol ynddo ac roedd gan y cymeriadau bersonoliaethau gwahanol. Roedd yr iaith yn addas i blant 8 i 10 oed. Mae’r llyfr yn gyffrous ac yn llawn digwyddiadau annisgwyl sy’n creu diddordeb trwy’r cyfan, gyda diweddglo arbennig. Roedd y darlunio’n wych hefyd ac roedd y broliant ar y cefn yn fy annog i i’w ddarllen. Buaswn yn awyddus i ddarllen llyfr arall yn y gyfres, ac yn argymell y llyfr i fy ffrindiau”.                      Elan Mari Mabbutt, 10 oed.

Diolch yn fawr iawn i gwmni Rily am y cyfle i gyd lynnu adolygiadau o’i nwyddau hyfryd ar gyfer Mam Cymru a diolch yn fawr iawn i’r plant a’r teuluoedd hyfryd am rannu eu barn. Mae’n amlwg bod y plant a’r teuluoedd wedi’i plesio’n fawr, a bydd sawl un o’r rhain yn sach Sion Corn eleni!

*Cofiwch bod y nwyddau ar gael yn eich siop leol, ar www.gwales.com ac ar wefan www.rily.co.uk

Os hoffech i Mam Cymru adolygu eich nwyddau, gwasanaeth neu ddigwyddiadau i deuluoedd yng Nghymru, cysylltwch â ni ar mam@mamcymru.wales

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: