Mynd ar wyliau gyda Mam?!

Petawn i’n holi’r cwestiwn – A hoffech chi fynd ar wyliau gyda’ch Mam am bump wythnos? Hynny yw, dim ond chi a’ch Mam, beth fyddai’r ateb?! Mae fy Mam i yn wahanol iawn i fi; dwi’n hapus iawn yn teithio’r byd, yn profi diwylliannau, ieithoedd a bwydydd gwahanol, ond dynes ei milltir sgwar yw Mam! Mae’n byw yn Nhywyn, ac yn gweld ‘trip’ i Aberystwyth yn antur! Yr ateb i fi felly, yw na, fuaswn i ddim yn mynd ar wyliau efo Mam, gan na fyddai hi’n dymuno mynd! Ond, ‘dwi’n mawr obeithio y bydd Elsi fy merch, sydd bellach yn 5 oed, yn dilyn ol traed Ffion Rees o Landeilo, merch ifanc sydd newydd fod a’r wyliau ac yn teithio o amgylch Awstralia ac i Singapore gyda’i Mam, Elin Rhys!

Wedi gweld lluniau anhygoel Ffion ac Elin ar Facebook, ro’n i’n eiddigeddus iawn, ac hefyd yn gyffrous iawn bod Mam a merch wedi penderfynnu teithio gyda’i gilydd o Sydney i Melbourne a Singapore, a gwneud nifer o’r pethau ar fy ‘bucket list’ i!  Ro’n i’n awyddus iawn i sgwrsio gyda Ffion i ddysgu pam ei bod hi wedi mentro i ben arall y byd gyda’i Mam…. ac i weld a oedd yna ffraeo ar hyd y ffordd?!

Ffion, ti’n ferch ifanc, yn mwynhau teithio, ond pam mynd i Awstralia gyda dy Fam ac nid gyda dy ffrindiau?!

Dwi’n hynod o lwcus taw dyma’r ail dro i fi fynd i Awstralia! Es i yno llynedd i weld ffrind, a dysgu wedyn bod Awstralia ar ‘bucket list’ Mam. Roedd hi’n genfigennus iawn fy mod i wedi bod yno, felly pan soniodd ei bod hi’n gobeithio mynd eleni, er mwyn mynd i briodas ei ffrind, a gofyn i fynd i deithio gyda hi, ro’n i wrth fy modd!

Wyt ti wedi bod ar wyliau gyda dy Fam o’r blaen?

Dros y blynyddoedd, rydw i wedi teithio llawer gyda Mam a Dad, ond yn ddiweddar dyw teithio fel tri ddim wedi bod yn bosibl, felly do, ‘dwi wedi bod yn ffodus iawn i allu cael ambell i wyliau gyda nhw ar wahan, ond dyma’r tro cyntaf i ni gael gwyliau hir gyda’n gilydd!

Pwy wnaeth drefnu’r daith?

Gan fy mod i wedi bod o’r blaen, roeddwn yn gwybod beth fyddai Mam yn hoffi, a ddim yn hoffi! Wnes i roi rhestr i’n ‘travel agent’ yn Abertawe ac fe wnaeth Helen drefnu popeth i ni. Yr unig beth wnaeth Mam drefnu oedd y rhan olaf y daith, yn Perth, ble roedd priodas ei ffrind. Wnes i aros mewn hostels pan es i yno i weld fy ffrind, ond roedd gwestai ac ‘apartments’ a bach o foethusrwydd yn fwy at ddant Mam, ac o’n i ddim yn cwyno!

Pwy yw’r mwyaf trefnus felly? Ti neu Mam?

Fi! Heb os nac oni bai! Sain gallu cyfri sawl gwaith gollodd Mam ei sbectol, passport, ffôn….ar hyd y daith!

Sut fyddet ti’n disgrifio dy berthynas di a dy Fam cyn ….ac ar ol y gwyliau?!

Ma’ perthynas gret gyda fi a Mam, a does dim dwywaith bod y gwyliau wedi cryfhau’r berthynas honno a dod a ni’n agosach. Ni’n fwy agored gyda’n gilydd o ganlyniad i’r gwyliau ac mae ‘na lot mwy o dynnu coes rhyngom ni hefyd!

Oedd yna anghytuno ar hyd y ffordd?!

Na! Er mawr syndod i ni’n dwy! Roedd lot o chwerthin ar hyd y ffordd.  Yr unig anghytuno efallai oedd pan wedes i wrthi fy mod yn mynd i ‘neud ‘skydive’… ond nath hi ddim fy stopio i!

Pwy yw’r party animal mwyaf?!

Mam.  Mae off’i phen.  Mewn ffordd da wrth gwrs! (mas o’r ddwy ohonom, fi’n eitha’ siwr taw hi yw ffefryn fy ffrindiau i hefyd!!)

Beth wyt ti wedi dysgu am dy Fam o ganlyniad i’r gwyliau?

Taw fi yw’r Fam a hi yw’r plentyn! Roedd gweld ochr arall i Mam hefyd yn gret, ei gweld hi wedi ymlacio’n gyfangwbl – hyfyd – ma’r hiwmor cheeky yn tueddu i ddod mas adeg ’na!  ‘Dwi hefyd wedi dysgu os yw Mam wedi cytuno i ‘neud rhywbeth, fe neiff hi’n siwr ei bod hi’n neud ei gore’ i beidio gadael neb lawr.  Cyn dod i Awstralia, ymunodd Mam â chor Lleisiau Tywi, ac am 5 wythnos a hanner, roedd hi’n ymafer canu cerdd dant bob nos cyn mynd i’r gwely!  (Rwy’n hynod o falch i gyhoeddi bod y cor wedi ennill yn yr Ŵyl Gerdd Dant!) 

Beth oedd uchafbwyntiau’r daith?

Mae mor anodd i ateb! Roedd sawl uchafbwynt ar hyd y daith, ond roedd y Barrier Reef yn bendant yn uchafbwynt, y skydive hefyd, a’r Singapore Sling yn Raffles yn Singapore ar y ffordd nol…

Fyddet ti’n mynd ar wyliau gyda dy Fam eto ac i ble?

Bendant! 100%. Ni wedi dechre’ meddwl am lefydd a safio lan yn barod!  Mae’r ddwy ohonom yn mwynhau sgio, felly dyna’r trip nesa fi’n credu. Bydd dim ots gyda Dad beidio a dod ar y gwyliau yna eto!!

Pa gyngor sydd gyda ti i blant sydd yn ystyried mynd ar wyliau gyda’i Mam? (Gan obeithio bydd Elsi’n darllen hwn un dydd!!!)

Ewch! Mae wedi bod yn fraint mynd ar wyliau gyda Mam, yn enwedig nawr fy mod i’n hŷn ac yn byw arwahan i’n rhieni.  Mae wedi bod yn gyfle i ddod i nabod Mam yn well, mwy fel ffrind yn hytrach na fel Mam, ac hefyd, rwy’n gobeithio, yn gyfle i Mam ddod i adnabod fi fel oedolyn a ffrind.  Rwy’n argymell i unrhywun fynd ar wyliau gyda’i Mam!

Diolch yn fawr iawn i Ffion am rannu’r profiad arbennig yma gyda Mam Cymru, a croesi bysedd byddai’n ddigon cŵl i ddenu Elsi i ddod ar wyliau gyda fi pan mae hi’n hŷn!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: