Un o’r dyddiau YNA!

Bob mis, dwi’n cael un o’r dyddiau YNA! Roedd heddiw’n un o’r dyddiau YNA!

Dwi’n credu mai gwraidd yr holl ddrama oedd y penderfyniad i gysgu mewn nes 7yb, yn hytrach na chodi am 05:30 fel rydw i’n arfer gwneud, dyna pryd dwi’n gweithio ar Mam Cymru, cyn mynd i fy swydd ‘go iawn’!

Es i lawr y stair ac agor yr oergell. Tasg syml, ond nid heddiw! Yn sydyn, neidiodd tri bocs o ffrwythau ata’i, roedd y pecynnau ar agor, a dyma’r mafon, grawnwin a blueberries yn saethu’n syth at fy mronnau, cyn bowsio un wrth un ar y llawr, gan orchuddio llawr y gegin! Wedi darganfod pob un darn a sychu’r sudd o’r llawr, a gweddillion brecwast Elsi fy merch, i ffwrdd â ni’n dwy yn y car ar y siwrne deunaw milltir i’r ysgol.

Wedi cyraedd yr ysgol, penderfynnodd Elsi ei bod hi eisiau mynd â’i thegan i mewn i’r ysgol gyda hi, yn lle ei adael yn y car fel mae’n ei wneud fel arfer. Aderyn ‘little live bird’ oedd gyda hi yn y car heddiw, un o’r tegannau yna sy’n recordio’r llais, cyn chwarae’r cyfan yn ol mewn llais plentynaidd. Esboniais na fyddai’r athrawes yn croesawu’r tegan gan bod ganddi ddigon o swn yn y dosbarth yn barod, a hithau’n gofalu am 27 o blant (arwr!). Roedd Elsi’n argyhoeddiedig bod hi’n mynd â’r tegan i mewn beth bynnag! Dyma drio eto, wrth esbonio bod merched 5 oed yn ferched ‘mawr’ a bod dim angen tegan i fynd mewn i’r dosbarth. Penderfynnodd Elsi ateb nol, cyn sgrechian a fy ngwthio i mewn i gar fi fy hun, o flaen y rheini eraill oedd yn brasgamu heibio i’r ddrama gyda’i gwen llawn cydymdeimlad/ nerfusrwydd! Wedi iddi sylweddoli mai Mam YW’R boss a dweud sori, dyma hi’n gafael yn fy llaw a gwenu, cyn sgipio mewn trwy’r gat. Roedd hi nol i ‘normal’, diolch byth!

Y dasg nesaf oedd y siwrne 4 milltir i’r swyddfa. Tasg arall hawdd, ond nid heddiw! Dechreuodd y car wneud swn beep, beep uchel, un ar ol y llall! Daeth golau ar y dashboard yn nodi bod drws y car ar agor, ond doedd o ddim! Roedd y swn yn mynd yn uwch ac yn uwch ac yn UWCH! Wnes i dynnu mewn ddwywaith a chau’r drws yn glep, ond parhau wnaeth y swn bob tro. Roedd o’n fy ngyru i’n nyts! Ro’n i’n rhegi’n uwch ac yn uwch, yn cystadlu gyda’r car, ond doedd gen i ddim gobaith i ennill y gystadleuaeth! Dwi’n casau rhegi gyda llaw, ond ro’n i wedi cyraedd y pen!

Pan laniais yn y swyddfa, ro’n i wedi drysu’n lan rhwng dramau’r bore a’r swn bipian byddaraol! Ro’n i’n flindeig, stressed, gwallt dros y lle ac yn wlyb domen, diolch i’r glaw trwm. Ro’n i angen Paned!

Mae amser yma’r flwyddyn yn amser prysur i bawb sy’n gweithio. Mae’r rhestr ‘tw dw’ o dasgau i’w cwblhau cyn y Nadolig yn tyfu’n hirach bob dydd, tra mae’r amser i gwblhau’r cyfan yn mynd yn llai ac yn llai! Mae adeg yma o’r flwyddyn yn amser hollol nyts i bawb sy’n gweithio yn y byd gwerthu a marchnata, fel fi, ryden ni fel bochdew ar olwyn, yn mynd rownd a rownd a rownd a ddim yn cyraedd unman! Dwi’n caru fy swydd, ond weithie, mae’r to do list yn frawychus, a dwi’n gwybod nad ydw i’n unigryw yn hyn o beth! Roedd hi’n 11:00 cyn i fi sylweddoli fy mod i dal yn gwisgo fy nghot! Rhaid ychwanegu ‘tynnu cot’ i ben fy rhestr ‘tw dw’ bob dydd o hyn ymlaen!

Yn dilyn diwrnod da a llwyddianus yn rhoi ambell i dic i’r tasgau ar y rhestr…ac ychwanegu mwy o dasgau i waelod y rhestr, roedd hi’n 3 o’r gloch ac yn amser i’r ail ‘school run’. Yn ffodus doedd dim bipian ar y siwrne hon! Wrth aros i gofleidio fy merch fach hapus, ro’n i’n teimlo’n flinedig tu hwnt, yn erfyn am fynd adref i wisgo fy mhyjamas! Wnes i drio popeth i demptio Elsi i fynd syth adref heno, yn hytrach na hongian o gwmpas Aberystwyth am 90 munud i aros i’r wers gymnasteg gychwyn, ond na! Roedd hi’n mynnu mynd ac eisiau mynd! Dydw i erieod wedi teimlo’r awydd i beidio mynd a hi i unrhyw wers na chlwb o’r blaen, ond o’n i wir eisiau mynd adref heno, a nid bod yn hunanol o’n i, ond yn hytrach, yn cyfaddau ein bod ni i GYD angen ymlacio weithie a gwrthryfela yn erbyn ein rwtins gwyllt!!

Roedd Elsi wrth ei bodd yn y wers, a roedd ei gwylio hi yn mwynhau gyda’i ffrindiau ac yn datblygu sgiliau newydd yn ddigon o hwb i fi aros mewn i wylio’r wers, yn hytrach na ufuddhau i’r llais yn fy mhen oedd yn erfyn arna’i i fynd i gael ‘nap’ yn y car! Mae’n rhaid i fi ymddiheuro i Bev, un o’r Mamau oedd wedi pendefrynnu dod i eistedd wrth fy ymyl, cyn gofyn y cwestiwn caredig ‘Ti’n oce?’. Dwi’n swir ei bod hi’n dyfaru gofyn, oherwydd wnes i dreulio 15 munud yn esbonio pam fy mod i wedi blino cyn mynd i fanylder am yr holl ddrama ro’n i wedi’i wynebu heddiw…fel dwi’n gwneud fan hyn rwan! Wnai ddim gweld bai arni os bydd hi’n penderfynnu fy osgoi i yn y gwersi gymnasteg o hyn ymlaen! Sori Bev, ond weithie mae rhannu’r baich yn ryddhad!

Roedd Elsi wedi yn ‘hyper’ ar ol y wers. Dwi’n teimlo’r un fath ar ol gwneud ymarfer corff, wel oleiaf dwi’n meddwl fy mod i? Dwi heb fod i’r gampfa ers sbel! Ond na, sori Elsi, doedd Mam ddim awydd chwarae ‘Mi wela i gyda fy llygad bach i’ yn y tywyllwch ar y ffordd adref, a na, doedd Mam ddim eisiau cyfri i 200 gyda ti, a na do’n i ddim eisiau chwarae Mamis a Dadis chwaith. Sori Elsi, ond fel wnes i esbonio “ Mae Mam wedi blino gymaint, a’r unig ‘dwi am geisio fy ngore i wneud yw gyrru ni’n dwy adref yn ddiogel. Mae Mam, fel ti, yn blino weithie!”

Beth ydw i wedi dysgu heddiw?

Weithie mae’n uffernol o anodd i jyglo bywyd fel Mam sydd hefyd yn gweithio!

Weithie mae rhywbeth bach yn beth mawr…hyd yn oed ffrwythau!

Mae’n normal i deimlo’n flinedig ac i gyfaddau hynny wrth ein plant! Nid superheroes mohonom!

Dydw i ddim yn Fam wael jyst achos bod fi ddim awydd chwarae Dwi’n gweld efo’n llygaid bach i.

Dwi’n credu mai’r hormones sydd wrth wraidd y cyfan…a dwi’n debygol o gael diwrnod arall fel hyn ymhen mis! Gret!

Ryden ni i GYD yn cael dyddie fel hyn!

Mae cwtsh cynnes gan ferch fach 5 mlywdd oed yn rhoi popeth mewn perspectif.

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: