Mam Deian a Loli – Rhaglen blant orau Cymru!

Mae cyfres deledu Deian a Loli wedi mynd o nerth i nerth ers iddi ymddangos yn gyntaf ar S4C yn 2016, ac eleni, cipiodd y cast a’r criw wobr BAFTA Cymru am y rhaglen orau i blant! Os ydech chi’n ffan o’r gyfres fel Elsi, fy merch 5 oed (a fi!), mae’n siwr eich bod chi’n gwybod mai’r actores Sian Beca sy’n chaware rhan y Fam yn y rhaglen, a’i gwr Martin sy’n cyfarwyddo’r gyfres.

Yn gynharach yn y mis cafodd Mam Cymru gyfle i sgwrsio gyda Sian am ei rôl fel Mam ar sgrin, yn ogystal â’i bywyd fel Mam go iawn i ddau blentyn bach gorjys; Elsa Grug, sy’n 6 oed a Seth Isaac sy’n 3 oed.

Gynta’i gyd Sian, llongyfarchiadau enfawr i ti a gweddill cast a chriw Deian a Loli a Chwmni Da am gipio gwobr BAFTA Cymru am y rhaglen orau i blant! Sut ti’n teimlo am hyn?

Yn hapus dros ben, ac nid dim ond i fi ond i Martin y gwr ac i weddill y cast a’r criw hefyd. Ryden ni i gyd yn gweithio’n galed iawn, ac mae’n profi bod y syniad a’r holl ymroddiad wedi talu ffordd. Ryden ni’n byw Deian a Loli yn ein tŷ ni, mae’r plant yn dod gyda ni i ffilmio weithie, ac mae’n fraint cydnabyddiaeth fel hyn.

Beth yw’r gyfrinach i lwyddiant cyfres blant fel hon?

Dwi’n credu bod hi’n gyfres boblogaidd gan mai plant go iawn sydd ynddi, ac nid cymeriadau wedi’i hanimeiddio fel sydd mewn nifer o raglenni plant erbyn hyn. Mae’r rhaglen yn portreadu teulu credadwy, Mam, Dad a brawd a chawer mewn tŷ cyffredin yng nghefn gwlad Cymru. Mae plant Cymru’n gallu uniaethu gyda’r cymeriadau sy’n hoffi bod allan yn yr awyr agored, yn dringo coed ac ati. Yr unig wahaniaeth yw bod y plant yn y rhaglen yn gallu’n tywys ni i fyd hud a lledrith, gyda’r geiriau hud ‘ribidirew’, sy’n rhewi eu rhieni! Dwi’n credu bod llawer o blant yng Nghymru yn trio dynwared y sefyllfa, ond mae’n beth da nad yden ni’n gallu cael ein rhewi ni neu dyna wyr beth fyddai’r plant yn gwneud, ond mae’n ategu at y rhaglen ac yn gyffrous i’r plant wrth wylio.

Sut brofiad ydy chwarae rôl Mam?

Rydw i wedi dod i ddebryn mai dyna’r ‘casting bracket; rydw i ynddi nawr! Ryden ni i gyd yn mynd yn hŷn! Gan fy mod i’n Fam i fachgen a merch go iawn, mae’n gwneud y swydd yn llawer haws, a dwi’n mwynhau gweithio gyda phlant achos dwi’n joio sbort a ddim yn cymryd fy hun o ddifrif. Rydw i wedi hen arfer actio gyda phlant hefyd gan fy mod i wedi bod yn rhan o gast Rownd a Rownd ers sawl blwyddyn.

Mae Erin sy’n chaware Loli, a Moi sy’n chwarae Deian yn ddau actor ifanc mor gret a mor broffesiynnol, mae nhw’n cywiro ni ac yn cadw fi a Carwyn (yr actor sy’n chwarae Tad Deian a Loli)  ar flaenau ein traed o hyd. Ryden ni i gyd yn dod ymlaen yn wych ac mae hynny’n gwneud y gwaith yn haws ac yn lot o hwyl. Ni fel teulu go iawn.

Sut wyt ti fel Mam ‘go iawn’ yn whanol i’r Fam ryden ni’n ei gweld ar y sgrin?

Rydw i bendant yn fwy blin a mwy strict! Ond rydw i hefyd yn lot o hwyl ac yn credu’n gryf bod angen inni gael sbort gyda’n plant, ond mae’n bwysig iddyn nhw wybod ble mae’r ffin hefyd a gwybod sut i fihafio! Dwi’n mynnu bod y plant yn bwyta wrth y bwrdd yn ein tŷ ni, mae’n rhaid iddyn nhw wisgo ffedog i fwyta a brwsho dannedd hefyd – mae’n gwneud bywyd yn haws pan mae llai o ddillad i’w golchi! Rydw i’n strict gyda’r rwtins hefyd, mae’n rhaid iddyn nhw wisgo cyn dod lawr stair a mynd i gwely ar amser ac ati. Os yden nhw’n deffro’n rhy gynnar, rydw i’n dweud bod y tylwyth teg yn mynd i fod yn grac gyda nhw…ac ar hyn o bryd mae hynny’n ffordd gret i gael nhw i fynd nol i gysgu!

Beth rydech chi’n mwynhau gwneud fel teulu?

Ryden ni’n ffodus iawn i fyw yng Nghaernarfon, ardal hardd, gyda llawer o atyniadau ac adnoddau teuluol ar garreg y drws. Ryden ni’n aelodau o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac yn mwynhau ymweld â Chastell Penrhyn a Phlas Newydd. Ryden ni hefyd wedi prynnu tocyn blwyddyn i barc Gelli Gyffwrdd, ac mae hwn yn le gwych i fynd a’r plant ymhob tywydd. Mae Elsa a Seth yn mwynhau bod allan yn yr awyr iach yn chwarae yn y mwd ac adeiladu deniau ac ati, ac ryden ni hefyd yn mwynhau coginio.

Mae coginio’n rhedeg yn y teulu felly, achos mae gen ti fusnes arlwyo hefyd..

Oes! Wnes i sefydlu Siwgr Lwmp pan o’n i ar gyfnod mamolaeth 4 mlynnedd nol. Ro’n i’n awyddus i ddatblygu cwmni fyddai’n fy ngalluogi i weithio o adref, o amgylch y plant. Ro’n i’n mwynhau casglu llestri, ac es i ati i wneud cwrs hylendid bwyd. Rydw i’n darparu a chynnal te prynhawn i sefydliadau neu bartion neu ddigwyddiadau, rydw i’n pobi popeth yn y tŷ ar ol i’r plant fynd i’r gwely. Rydw i wedi bod yn brysur iawn eleni, oherwydd pen-blwydd Merched y Wawr yn 50, ac rydw i wedi bod yn mynd o un digwyddiad i’r llall. Mae Elsa wrth ei bodd yn dod gyda fi, mae’n mwynhau helpu i osod y napkins a’r llwyau te, mae’n gret iddi hi a fi!

Pa gyngor sydd gen ti i Famau eraill?

Mae angen i Famau fod yn drefnus! Peidiwch a gwastarffu unrhywbeth, mae yna ffodd o ail ddefnyddio popeth o hangers i containers bwyd. Gwnewch restr ar gyfer popeth; mae gen i restrau dan y grisiau ar gyfer popeth e.e check list o beth i bacio yn y bagiau gwersi nofio a hyd yn oed rhestr o beth i bacio ar gyfer dianc i fwthyn gwyliau fy rhieni yn Aberporth yn nhymor yr haf a’r gaeaf – mae yna llai o waith meddwl yn y pendraw, a llai o stress. Dwi’n gorffen pob diwrnod wrth dacluso’r tegannau hefyd, mae lle taclus yn help i ymlacio. Un peth arall, ewch a potty gyda chi yn y car, ta waeth beth yw oedran y plant, mae’n dod mewn yn handi iawn ar siwrne hir!

Beth fyddai diwrnod delfrydol Sian Beca?

Aros yn bwthyn fy rhieni yn Aberporth gyda’r teulu. Ryden ni wedi bod yn mynd yno ers pan o’n i’n blentyn, ac rydw i wrth fy modd yn rhoi’r un profiad i Martin, Elsa, Seth a Nel y ci! Fyswn i’n mynd am dro o amgylch siopau elusen Aberteifi, yna mynd am dro ar hyd llwybr yr arfordir gyda’r plant ar eu sgwters. Swper yn y Ship a mynd nol i’r bwthyn i fwynau potel o win, ar ol i’r plant fynd i’r gwely. Perffaith!

Hoffai Mam Cymru ddiolch i Sian Beca am y sgwrs ac am ein ysbrydoli i fod yn fwy trefnus! Ewch i wefan CYW, S4C i gael gwybodaeth bellach am rhaglen Deian a Loli ac i wylio cyn benodau.

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

 

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: