Cwcw – Nofel berffaith i Famau gan Marlyn Samuel

‘Batsad. Ond ’na fo. Be ti’n disgwyl gan ful ond cic?’

Mae clawr Cwcw, nofel newydd yr awdures Marlyn Samuel, yn drawiadol iawn, ac wedi derbyn copi trwy’r post gan Gwasg y Bwthyn, ro’n i’n edrych ymlaen yn arw i’w darllen. Y nos Sadwrn ganlynol, a’r gŵr yn gwylio rhyw raglen ddiflas arall am geir ar sianel Dave, dyma godi’r llyfr ac arllwys diod oer o prosecco i gyd-fynd, suddo mewn i’r gadair a dechrau darllen. Tair awr yn ddiweddarach, heb hyd yn oed oedi i gymryd llwnc o’r prosecco, ro’n i wedi darllen y cyfan, wedi ymgolli’n llwyr ac wedi mwynhau’n arw!

Stori am ddwy hanner chwaer yw hon; Seren a Lowri, sy’n cwrdd yn angladd eu tad, Brian. Mae’r ddwy yn hollol wahanol i’w gilydd, ac yn ystod y nofel cawn weld eu perthynas yn datblygu a blodeuo. Mae sawl tro cyffrous ac annisgwyl yn y stori, ac mae’n anodd ei rhoi hi lawr. Mae’n nofel ysgafn gyda llawer o hiwmor, ond mae hi hefyd yn rhoi sylw i bwnc pwysig iawn, sef trafferthion cenhedlu. Yn fy marn i, mae’n nofel ddelfrydol i famau, gallwn oll uniaethu â’r stori mewn rhyw ffordd neu’i gilydd, ac mae hefyd yn hawdd i’w darllen – sydd wastad yn help ar ôl diwrnod prysur gyda’r plantos!

Mae’r awdures Marlyn Samuel yn fam o Bentre Berw, Ynys Môn, ac fel sawl un ohonom, mae’n gwisgo sawl het ac yn jyglo sawl prosiect! Yn gynharach yn y mis cefais sgwrs gyda hi am ei nofel a chyfle i holi sut mae’n jyglo’i gyrfa gyda’i bywyd fel mam.

Gynta’i gyd llongyfarchiadau mawr i ti ar y nofel newydd – o ble ddaeth y syniad ar gyfer Cwcw?

Rydw i wastad wedi ymddiddori mewn perthynas pobl gyda’i gilydd, dyna sydd wrth wraidd pob nofel a drama rydw i’n ysgrifennu. Ges i’r syniad yma am ysgrifennu stori am ddwy chwaer hollol wahanol i’w gilydd; un yn ferch ddosbarth canol, yn llwyddiannus iawn yn ei gyrfa ac yn ferch alluog iawn, a’r llall yn sgint ac yn mwynhau bywyd rhydd. Bues i’n datblygu’r syniad wedyn ac yn canolbwyntio ar sut fyddai eu perthynas nhw’n datblygu, cyn ychwanegu cymeriadau eraill i’r mix.

Ti’n cyflwyno’r llyfr i dy chwaer Rhian, ydech chi’n debyg i Seren a Lowri?

Na! Ddim o gwbwl! Ryden ni yn wahanol i raddau, ond mae Rhian a fi yn dod ymlaen yn dda iawn, ac yn ddwy fam barchus!!

Pam roeddet ti’n awyddus i drafod trafferthion cenhedlu yn y llyfr?

Mae’n rhywbeth cyffredin iawn sy’n effeithio ar nifer o ferched a dynion, rydyn ni i gyd yn adnabod pobol sydd yn mynd trwy hyn neu wedi bod trwy hyn, ond prin iawn yw’r llyfrau sy’n trafod y mater. Dwi’n credu bod o’n bwnc sydd angen cael sylw. Roedd sawl un o fy nghydweithwyr yn y BBC yn feichiog pan ro’n i’n ysgrifennu’r nofel, ac wnes i sylwi ein bod ni i gyd yn barod iawn i drafod beichiogrwydd a’n profiadau yn ystod beichiogrwydd, ond o’n i’n meddwl tybed sut mae hynny’n effeithio’r merched sy’n methu beichiogi.

Mae’r nofel hon fel y ddwy flaenorol, Llwch yn yr haul a Milionêrs, yn nofelau hawdd i’w darllen. Beth yw’r gyfrinach?

Dwi’n credu bod fy nghefndir o sgwennu dramâu yn help mawr oherwydd rydw i’n canolbwyntio ar y cymeriadau a’r elfennau gweledol, ac felly mae’n fy helpu i i greu straeon bywiog a chymeriadau mwy real o bosib. Dwi wrth fy modd yn datblygu’r cymeriadau ac yn defnyddio iaith naturiol sydd yn haws ac yn fwy syml i’w darllen mae’n siŵr. Does dim llawer o waith meddwl i’r darllenydd wrth ddarllen fy nofelau i, maen nhw’n ddelfrydol i famau oherwydd does dim llawer o amser hamdden ganddyn nhw, ac mae modd darllen fy nofelau i’n sydyn ac ymgolli ynddyn nhw. Maen nhw’n ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd eisiau switch off, ymlacio a chodi gwên!

Pryd ddechreuais di sgwennu?

Rydw i wastad wedi ymddiddori mewn sgwennu. Rydw i wedi bod yn sgwennu dramâu radio ers sawl blwyddyn ac wedi bod yn rhan o Theatr Fach Llangefni ers 1987 – rydw i’n Gyfarwyddwr Artistig yno erbyn hyn hefyd ac yn mwynhau’n arw! Ro’n i bob amser eisiau sgwennu nofelau, ond ddim wir yn gwybod sut roedd yr holl broses yn gweithio, a ddim yn siŵr a fyddai fy arddull i’n addas ar gyfer nofel gan nad ydw i’n sgwennu straeon llenyddol – dawn dweud stori sydd gen i yn fwy na dim dwi’n meddwl. Mae’r diolch i gyd i Marred yn Gwasg y Bwthyn. A bod yn onest, hi wnaeth fy annog i i ‘drio’ yn y lle cyntaf ac mae wedi bod gyda fi bob cam o’r ffordd gyda’r dair nofel, mae’n olygydd creadigol gwych ac yn gefnogol iawn i ni fel awduron.

Sut wyt ti’n jyglo dy holl brosiectau gyda dy fywyd fel mam?

Mae’r ddwy ferch, Miriam a Hawys, yn eu hugeiniau erbyn hyn, felly mae fy rôl i fel mam yn llai demanding erbyn hyn! Mae hi’n haws dilyn gyrfa pan mae’r plant yn hŷn!  Rydw i’n ffodus iawn i fwynhau’r gwaith rydw i’n ei wneud hefyd, ac mae hynny’n bwysig gan ein bod ni’n treulio mwyafrif ein bywydau yn gweithio! Mae mwyafrif fy ngwaith i yn y BBC yn ymwneud ag addasu nofelau i gael eu darlledu ar Radio Cymru, ac rydw i’n sgwennu fy nofelau i yn fy amser sbâr wedyn, mae’n gweithio’n grêt.

Oes nofel arall ar y gweill?

Does gen i ddim byd pendant i’w gyhoeddi ar hyn o bryd, ond rydw i wrthi’n hel a datblygu syniadau…felly gwyliwch y gofod!

Hoffai Mam Cymru ddiolch yn fawr i Marlyn Samuel am y sgwrs, ac os nad ydych chi wedi darllen Cwcw – mynnwch gopi o’r siop lyfrau leol neu o wefan Gwales heddiw! Neu, mae croeso i chi archebu copi trwy gysylltu â Gwasg y Bwthyn ar 01286 672018, neu e-bostiwch nhw ar gwasgybwthyn@btconnect.com

*Os hoffech i Mam Cymru adolygu eich nwyddau chi ar gyfer rhieni a phlant, mae croeso i chi gysylltu gyda ni ar mam@mamcymru.wales

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

**Hawlfraint lluniau 1 a 2 – Rhys Wyn Parry.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: