Dad Newydd 4 Mis Mewn – gan Dad Caerdydd!

Yn dilyn ei flog cyntaf i Mam Cymru, mae Dad Caerdydd nol! Y tro hwn cawn glywed am y datblygiadau diweddaraf yn ei fywyd fel Tad am y tro cyntaf, i fabi 4 mis oed!

Dadi Caerdydd – Rhan 2.

Felly am 9 o’r gloch nos Wener ddiwethaf r’on i yn Tesco 24 awr yn edrych am rywbeth o’r enw “Snot Extractor”. Mae’n swnio fel rhyw ddyfais o lyfr Roald Dahl. Mae’n edrych fel rhywbeth o labordy. Pibellau, pympiau, twndis, rhywbeth i chwythu mewn iddo. Dywedodd dynes y siop eu bod yn bethau poblogaidd iawn. “Cyn y pethau hyn roedd rhieni yn arfer sugno’r baw allan o drwynau eu babi” ychwanegodd.

Wir!??

Fel rhiant newydd, rwy’n ailasesu fy ngallu i gael fy synnu drwy’r amser. Sugno baw trwyn! Pwy sy’n gwneud hynny? “Snot extractor” i fi bob tro.Rwy’n aros i mewn mwy, mynd allan llai … mae ein byd yn gyffredinol wedi tyfu’n fwy AC yn llai ar yr un pryd.Gall hanner gwên, torri gwynt neu glwt gweddol drwm olygu’r byd. Gall brech fach neu anadl coll greu panig enfawr.

Yw e wedi dy newid di? Gofynnodd ffrind yn ddiweddar, “Rwy’n golchi fy nwylo ychydig yn fwy brwdfrydig… felly ydy mae’n debyg bod fy nwylo yn llawer glanach, ond heblaw am hynny, na, dim llawer” atebais.

Er nad yw wedi fy newid fi fy hun cymaint â hynny, mae Wedi newid bron popeth o fy amgylch i. Mae pethau yn wahanol yn ein tŷ. Mae rhai pethau oeddwn yn eu hoffi wedi’u symud i rywle arall. Rhai wedi mynd yn llwyr. Mae pethau gwahanol ar y teledu. Neu mae’n dawelach. Neu wedi’i ddiffodd. Dyw fy ngwraig ôl-eni methu gwylio unrhyw beth ar y teledu sy’n cynnwys rhyw neu drais arno felly mae hynny’n diystyru’r rhan fwyaf o’r pethau da ar y teledu.

 

Mae pethau’n digwydd yn gynharach. Fel swper ac amser gwely a’r bore. Mae’n ymddangos bod y bore yn cyrraedd yn llawer, llawer yn gynt nac o’r blaen. Mae’r nos yn dechrau yn gynt hefyd.  Rwy’n cyrraedd adref o’r gwaith ac mae’r goleuadau’n isel, popeth yn dawel a’r ystafell ble’r oeddwn yn arfer gollwng fy stwff yn llawn stwff rhywun arall nawr. Set car, bownsers babi, basgedi Moses, sleepy heads, pram, matiau chwarae. Mae gan ein merch fach liaws o bethau i orwedd arnynt neu eistedd ynddynt. Ond dyw hi ddim eisiau gorwedd nac eistedd ar unrhyw un ohonynt eto.

Mae’n ymddangos bod y lloriau i gyd yn gwichian ac mae fy ngwraig yn aml yn gwneud arwyddion arnaf i fod yn dawel.

Mae gan ein merch newydd fwy o ddillad na Melania Trump. Dydw i erioed wedi gweld cymaint o ddillad 3-6 mis oed. Byddai’n braf pe tai hi’n gallu bod yn 3-6 mis am ychydig yn hwy dim ond er mwyn gwisgo’r dillad i gyd…Mae pawb yn prynu dillad 3-6 mis i fabi yn meddwl ei fod yn syniad da. Pe tawn i yn y diwydiant dillad babanod byddwn yn stocio stwff 3-6 mis oed yn unig.

Doedd gan ein merch fach ddim byd i’w wisgo am yr ychydig fisoedd cyntaf, erbyn hyn mae’n gwisgo cotiau ffwr fel Jackie O, yn troi allan mewn crysau-t gyda slogan ffeministaidd fel  Beyonce, hetiau beanie, bŵts ugg, dyngarîs, dillad gwlân, siwtiau un darn, a jegins tynn print llewpard. Fydden i’n dweud bod angen iddi newid ei gwisg tua 4 gwaith y dydd o leiaf; mae hi angen cynorthwyydd wardrob personol i ymdopi â’r cyfan. Roeddwn yn ceisio archwilio’r syniad o’i magu yn niwtral o ran y rhywiau ond mae’n anodd pan fydd 90% o’r dillad y mae wedi’u derbyn yn binc. Bydd yn rhaid imi aros tan gyfnod 9-12 mis cyn i fi ddechrau gorfodi unrhyw niwtraliaeth.

Felly ie, y gwahaniaethau bach yna bob wythnos…dyna’r ydych chi’n sylwi arnynt. Tyfiant. Patrymau cysgu…

Ond yr hyn sy’n fwyaf amlwg yw’r arogleuon a synau newydd; synau newydd  dychrynllyd. Mae ein merch yn edrych fel angel yn ystod y dydd ond mae’n swnio fel mochyn clora yn ystod y nos. Yn cnoi a rhochian, yn snwffian, yn tuchan ac yn driblo.  Mae’n driblo mwy na Lionel Messi. Mae ganddi un sŵn rhygnu sy’n swnio fel set scalectrix.

A does neb yn dweud wrthych chi yn y dosbarthiadau NCT yna pa mor aml y bydd eich merch yn torri gwynt. Wir nawr, dydw i ddim wedi chwerthin cymaint am dorri gwaith ers oeddwn i’n 16. Oce, 25. 30 falle.Naill ffordd neu’r llall, mae gan fy merch ben ôl fel corwynt Brian. Dw i’n synnu nad yw hi wedi hedfan i ffwrdd, neu wedi chwalu ei chot.

Dw i’n gofyn i fy ngwraig os allaf i dorri gwynt nawr. Na yw’r ateb.

Mae gan ein babi enw. Fe gymeron ni ein hamser gyda dewis yr enw. Roeddem yn agos at ei galw hi’n “Patience” – fe benderfynon ni yn erbyn hynny gan nad yw ein merch fach yn dangos unrhyw amynedd. Yna, roedd hi bron â chael ei galw yn “Florence” hyd nes i nyrs ar ymweliad ddweud “O enw hyfryd, mae Florence yn boblogaidd iawn yng Nghaerdydd ar hyn o bryd”

Dyna ddiwedd ar Florence.

Roedd y broses o enwi’r babi yn fy atgoffa i o’r ffws a ffwdan dros enwi’r stadiwm pan drodd Stadiwm y Mileniwm yn Stadiwm Principality. Roedd gan bawb eu barn. Roedd pwysau arnom i ddewis enw Cymraeg. Pwysau i gael enw oedd yn hawdd ei ynganu. Pwysau i gadw at yr hen enw. Pwysau i fod yn wreiddiol. Pwysau i beidio â bod yn rhwysgfawr. Fe ddewison ni enw Ffrengig.

Roedd bwydo â photel yn hwyl tra parodd e. Yn foddhaol iawn. Gwneud i mi deimlo’n rhan o bethe. Yn bwysig.

Mae fy ngwraig yn bwydo o’r fron ac wedi troi yn barlwr godro dynol. Mae ein merch yn fampir llaeth rheibus. Gwancus. Felly wrth imi fwydo â photel yn y nos roeddwn i’n teimlo fy mod ychydig yn fwy defnyddiol. Fe barodd hynny am 3 wythnos ac yna newidiodd rhywbeth a stopiodd y cyfan. Wythnos ryfeddol, twf cyflym, cyfnod, llam, gorflino, colig, reflux; dydw i ddim yn gofyn gormod o gwestiynau. Dw i’n ffeindio ei bod hi’n talu ffordd i dadau newydd fod yn hyblyg. Yn yr achos hwn fe wnaeth fy hyblygrwydd fy hysbysu i fynd gyda’r drefn newydd. Peidio â’i gwestiynu.

Rwyf wedi creu rôl newydd i fy hun a fi yw’r arbenigwr codi gwynt. Fi sy’n cyflwyno’r dŵr codi gwynt. Fi sy’n codi’r gwynt. Rwy’n ei chael hi’n rhyfeddol o foddhaol ac mae codi gwynt yn apelio at fy natur gystadleuol.

Ar y cyfan mae popeth yn mynd yn rhyfeddol o dda. 4 mis i mewn. Mae gan ein babi gryn dipyn yn fwy o wallt na fi, mop du pigog, ond mae hi’n colli gwallt yn y cefn ac yn foel ar yr ochrau ac weithiau dw i’n dweud wrth fy ngwraig bod ein merch fach yn edrych ychydig fel Kim Jong. Dyw fy ngwraig ddim yn rhy hapus â’r jôc honno.

Mae’n amser gwely i’r mochyn bach clora. Ein mochyn bach clora ni. Bydd hi’n deffro mewn 45 munud.

Gan Dadi Caerdydd.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: