Gill’s Emporium

Yn gynharach eleni, darganfyddais Gill o Gills Emporium ar Etsy, os nad ydech chi wedi darganfod ei siop a gweld ei nwyddau, dwi’n awgrymu eich bod chi’n mynd draw yno RWAN (ond darllenwch hwn gyntaf plis!) Cafodd Gill ei magu ar Ynys Môn ac mae’n creu tacsidermi ffug. Anghofiwch pennau anifeiliaid go iawn, y rhai dychrynllyd sy’n denu gwyfynod, mae rhain yn ffug, yn lliwgar ac yn hyfryd! Mae Gill wedi creu pen uncorn ar gyfer fy efeilliaid a phen buwch ddu Gymraeg ar gyfer fy mab. Dwi’n caru nhw, mae nhw’n caru nhw, a dweud y gwir mae pawb sy’n gweld nhw yn syrthio mewn cariad efo nhw! Hoffwn i lenwi wal gyfan gyda’r creadigaethau hyfryd yma o ogledd Cymru!

Cefais gyfweliad gyda Gill i ddysgu mwy am ei gwaith a’r ysbrydoliaeth ar gyfer ei busnes unigryw…

Ble ges di’r syniad ar gyfer y cwmni?

Cefais fy ngeni a’m magu ar Ynys Môn, symudais i Lerpwl i astudio gradd mewn Dylunio Perfformiad ym mhrifysgol  LIPA cyn mynd ymlaen i fod yn bennaeth props i gwmni cynhyrchu theatrig am 10 mlynedd ble y mireiniais fy sgiliau creu, ond symudais yn ôl i Ogledd Cymru 5 mlynedd yn ôl yn dilyn creisis personol a theuluol.

Ychydig o waith oedd ar gael i wneuthurwyr props yn yr ardal hon (sef un o’r rhesymau dros adael yn y lle cyntaf) felly penderfynais, yn dilyn anogaeth gan ffrindiau,  i ddechrau fy musnes bach fy hun yn gwneud pennau anifeiliaid i’w gosod ar wal ochr yn ochr â fy ngwaith ar fy liwt fy hun. Sefydlais fy siop Etsy, Gills Emporium yn 2013 gan ddechrau gyda llond llaw o bennau ffelt, rai yn fwy poblogaidd nag eraill, ac yn araf, tyfodd fy nghasgliad i’r hyn ydyw heddiw gyda mwy na 60 o wahanol gynlluniau.

Rwyf wrth fy modd o fod yn ôl yng Ngogledd Cymru, a phan fo’r haul yn gwenu nid oes yna le brafiach i fod ynddo, ac mae dychwelyd gartref yn golygu fy mod yn cael gweld fy nheulu, fy nith a nai, nad oeddwn ond yn eu gweld yn achlysurol pan oeddwn i’n byw yn Swydd Efrog.

Disgrifia dy steil mewn 3 gair…

Amlwg, Llachar ac ychydig yn Boncyrs!

Beth oedd y cynllun ar gyfer y busnes?

Ni chafodd fy musnes ei gynllunio a dweud y gwir, gwnaeth e esblygu allan o’r angen i ailennill incwm ar ôl symud. Ond mae fy hyfforddiant, fy swyddi, fy holl ddiddordebau bob amser wedi bod yn greadigol a chael eu llywio gan gelfyddyd, felly roedd unrhyw fusnes y buaswn am ei sefydlu yn bownd o fod yn seiliedig ar fy sgiliau creadigol.

Pam tacsidermi ffug?

Rwy’n caru gwneud gwrthrychau 3D, pethau cyffyrddol i’w dal a’u mwynhau gan bobl ledled y byd. Rwyf wrth fy modd fod bron 1000 o enghreifftiau o fy ngwaith tacsidermaidd ffug wedi eu gwasgaru  dros y byd benbaladr o Dubai i Seland Newydd a’r UDA.

Rwyf hefyd yn caru’r rhyddid a ddaw o weithio i chi’ch hun, ydy, mae’n unig, ac rydych yn canfod eich hunan yn gweithio oriau hirach, ond mae’r gwaith yn teimlo fel llai o waith pan fo’n rhywbeth yr ydych wir yn mwynhau ei wneud.

Ydy Instagram yn ffordd dda o hyrwyddo busnesau bach?

Ydy! Mae dipyn bach o obsesiwn gen i gydag instagram! Mae’n gymaint o drysorfa fawr o ddelweddau ac yn ffynhonnell anferthol o ysbrydoliaeth i mi. Rwy’n dueddol o beidio â sylwi ar dueddiadau nes ei fod yn rhy hwyr, felly dwi jest yn gwneud beth sy’n teimlo fel syniad da bryd hynny!

Ai hon yw dy unig swydd?

Ddyddiau hyn, rwy’n canolbwyntio’n llwyr ar redeg fy musnes bach, gan geisio ennill peth amlygrwydd i’w helpu i dyfu.

Oes gen ti hoff gynllunwyr eraill o Gymru?

Mae yna gymaint o wneuthurwyr anhygoel a dylunwyr allan yna yng Nghymru. Mae gan @perisandcorr ddeunyddiau bendigedig wedi eu printio ar sgriniau ac mae @skratchceramics, a @marianhaf yn gwneud printiadau gwych!

Ydy hi’n amser da i sefydlu a rhedeg cwmni crefftau annibynnol?

Mae’n amser grêt i fod yn wneuthurwr annibynnol gan fod yna awydd cynyddol i gael pethau a wnaed â llaw gydag ychydig mwy o gariad, gofal a sylw na’r porthiant-gynnyrch ar y stryd fawr. Rwyf hefyd o’r farn fod pobl yn dyfod i ddeall yn well fod rhywbeth a wnaed â llaw am fod yn ddrytach ond gellir gweld hynny yn y crefftwaith a’r manylder o’r eitemau y maen nhw’n buddsoddi eu harian ynddo. Yn sicr, rwyf wedi sylwi ers i mi ddechrau fy musnes fod yna gynnydd wedi bod o ran mathau tebyg o wneuthurwyr annibynnol, felly rwy’n ceisio sefyll allan drwy gynnig yr amrywiaeth fwyaf o bennau anifeiliaid o’r anifeiliaid saffari poblogaidd i’r rhai mwy anarferol a gwahanol fel pysgod pyffer a’r pysgodyn angler!

Os yw ein darllenwyr ni, fel fi, yn hoffi dy waith, sut mae modd prynnu?

Ar fy siop Etsy www.etsy.com/shop/GillsEmporium Mae gen i dudaen Facebook hefyd @gillsemporium ac mae fy nhudalen Instagram @gillprendergast yn arddangos mwy o esiamplau yn ogystal ag ambell lun hyfryd o ogledd Cymru!

Petai ti’n gallu dewis un wal i weld dy waith yn cael ei arddangos, ble fyddai hwn?

Hoffwn weld fy ngwaith yn cael ei hongian ar wal Tom a Giovanna Fletcher (McFly) gan ei bod nhw’n ymddangos fel teulu ifanc cwl ac mae gyda nhw bresendoldeb gwych ar Instagram.

Beth fyddai diwrnod delfrydol Gill?

Fy niwrnod perffaith i fyddai deffro rhywle yn ne ddwyrain Asia, rhoi fy flip flops ymlaen a mynd i weld golygfeydd ac atyniadau hyfryd  a bwyta’r bwydydd lleol hyfryd yn yr haul….Yn fwy realistig, deffro a gweld nifer o archebion yn fy siop Etsy, gwario’r bore yn creu’r creadigaethau lliwgar, treulio’r p’nawn yn mynd am dro ar draeth Newborough gyda fy nheulu a swper gyda fy ffrind gorau, gyda ‘gin cocktail’! Y pethe syml!

Gan Ashleigh Edwards, Mam Cymru.

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: