Diwrnodau Cyswllt yn y Gweithle

Dwylo fyny! Pwy sydd wedi clywed am ‘Ddiwrnodau Cyswllt yn y Gwaith?’

‘Dwi wedi synnu faint o famau ‘dwi wedi cwrdd dros y dair mlynedd diwetha, sydd heb glywed am Ddiwrnodau Cyswllt yn Gwaith (neu Keeping in Touch/KIT Days yn Saesneg). Mae hynny’n wir am nifer o reolwyr hefyd, pan rydych chi’n eu holi nhw am ddiwrnod cyswllt, mae’n rhaid iddyn nhw gyfeirio at y llawlyfr staff neu siarad gyda’r Adran Adnoddau Dynol.

‘Dwi wedi bod yn ymwybodol o Ddiwrnodau Cyswllt ers pan ddechreuais i weithio dros 12 mlynedd yn ol, a hynny oherwydd roedd fy rheolwraig flaenorol bant ar gyfnod mamolaeth, ac ro’n i’n meddwl ei fod e’n syniad gwych i bob mam. Yn 2015, es i ar gyfnod mamolaeth, a wnes i ddod i mewn i’r gwaith ar gyfer Diwrnodau Cyswllt, er mwyn gwneud yn siwr bod gwaith prosiect yn rhedeg yn iawn tra ro’n i bant, ac i wneud yn siwr na fyddai unrhyw newid I fy swydd. Roedd y Diwrnodau Cyswllt yn help mawr pan ddaeth hi’n gyfnod dychwelyd i’r gwaith hefyd.

‘Dwi nawr yn annog fy ffrindiau a chyd weithwyr i wneud defnydd o’r Diwrnodau Cyswllt a ‘dwi am eich annog chi i wneud yr un peth.

Felly Beth yw Diwrnod Cyswllt?

Diwrnod Cyswllt yw diwrnod yn y gweithle i’ch helpu chi i gadw mewn cysylltiad gyda’ch rheolwr a gwario rhai oriau’n gweithio tra rydych ar gyfnod mamolaeth, a hynny heb effeithio eich Taliadau Mamolaeth Statudol. Gallwch gael Diwrnodau Cyswllt pan rydech chi ar Gyfnod Mabwysiadu neu Gyfnod Rhiant Ychwanegol hefyd.

Mae’r system yn un gwirfoddol, chi sy’n penderfynnu gwneud hyn neu beidio. Gall eich cyflogwr ddim eich gorfodi chi i wneud defnydd o Ddiwrnodau Cyswllt.

Sawl Diwrnod?

Gallwch weithio hyd at 10 Diwrnod Cyswllt yn ystod eich cyfnod mamolaeth.

Ydw I’n cael cyflog?

WRTH GWRS! Fyddwch chi’n cael eich talu ar eich cyfradd arferol. Mae Diwrnod Cyswllt yn dda er mwyn cael arian ychwanegol ar ben eich taliadau mamolaeth, sy’n wych ar gyfer rhai sydd ond yn debryn taliadau statudol. Mae manylion ychwanegol am yr elfennau arainnol isod.

Beth fyddai’n gwneud yn ystod y Diwrnod Cyswllt?

Pob math o bethau, ond dyma rhai esiamplau;

  1. Treulio diwrnod gyda’r rheolwr a/neu y person sy’n gofalu ar ol eich swydd yn ystod eich cyfnod mamolaeth. Cyfle da i chwynnu trwy eich HOLL ebyst, dal lan gyda chlecs y swyddfa ac yfed paned gynnes!
  2. Cwrdd lan gyda chyflenwyr neu gleientiaid er mwyn cynnal eich perthynas.
  3. Mynychu cyrsiau hyfforddi neu gynhadleddau er mwyn cadw lan gyda’r datblygiadau a newidiadau yn eich diwydiant. Cyfle da I rhoi her i’r ymenydd, yn enwedig os ydych chi’n dioddef o’r cyflwr brên babi!

 Pam ddyliwn i drefnu Diwrnod Cysylltu gyda fy Rheolwr?

Y prif reswm yw er mwyn cadw mewn cysylltiad gyda’ch cydweithwyr a’r prosiectau sydd ar waith yn ystod eich cyfnod mamolaeth.

Mae’r rhan fwyaf o famau newydd yn poeni beth fydd yn digwydd i’w swyddi pan mae nhw ar gyfnod mamolaeth, felly wrth drefnu Diwrnodau Cyswllt, bydd yn eich cynorthwyo chi i gadw lan gyda’r datblygiadau diweddaraf.

Hefyd, mae’n eich galluogi chi i ddechrau trafod telerau oriau hyblyg ac ati, os byddwch chi’n dymuno newid eich patrwm gwaith ar ol eich cyfnod mamolaeth.

Buddion ychwanegol;

  1. Bydd hi’n llai o sioc i chi pan ewch chi nol i’r gwaith ‘go iawn’.
  2. Fyddwch chi’n teimlo’n fwy parod am ddychwelyd i’r rwtin a wynebu’r llwyth gwaith newydd sydd o’ch blaen. Dim gymaint o e byst i chwynnu trwyddynt, llai o amser yn dal fyny, a byddwch chi’n gwybod beth sydd yn eich wynebu chi ar ol eich cyfnod adref gyda’r babi.
  3. Y peth gorau yw – fyddwch yn cael eich talu ar eich cyfradd arferol ac mae’r rhan fwyaf ohonom angen yr arian ychwanegol yma yn ystod ein cyfnod mamolaeth!

Heriau?

  1. Yr unig her efallai yw gorfod chwilio am rhywun i warchod eich plentyn pan fyddwch chi’n mynd i’r gwaith am y dydd. Mae’r ffactor ariannol fel arfer yn helpu wrth i chi geisio annog eich partner i warchod!

Pethe ariannol – PWYSIG!

 Cyn I chi drefnu eich Diwrnod Cyswllt yn y gweithle, edrychwch ar eich trefn taliadau mamolaeth.

Mae pob cyflogwr yn cynnig taliadau mamolaeth gwahanol, o’r taliadau statudol o 90% o’r cyflog llawn am 6 wythnos ac yna taliad statudol am 33 wythnos, I daliadau mamolaeth llawn am 26 wythnos ac yna’r taliadau statudol am 13 wythnos (eisampl o Taliadau Mamolaeth Llywodaeth Cymru).

Os ydych chi ddim ond yn derbyn taliadau statudol, does dim dwywaith bod incwm  Diwrnod Cyswllt yn helpu mawr i chi. Os ydech chi’n ffodus i ennill cyflog gwell, efallai ei bod hi’n werth ystyried trefnu Diwrnodau Cyswllt tua diwedd eich cyfnod mamolaeth, pan mae eich incwm yn lleihau? Bydd angen i chi drafod eich sefyllfa unigol gyda’r cyflogwr er mwyn gweld beth sydd yn gweithio ac yn bosibl i chi.

Beth nesaf?

Mae manylion Diwrnodau Cyswllt fel arfer ar gael mewn pob llawlyfr staff. Os nad yw hyn yn wir yn eich swydd chi, anfonnwch y linc canlynol i’r cyflogwr neu’r adran adnoddau dynol a dechreuwch drafod eich opsiynau chi er mwyn sicrhau bod popeth mewn lle mor fuan â phosibl. https://www.gov.uk/employee-rights-when-on-leave

Mwynhewch eich cyfnod mamolaeth!

Gan Teleri Evans.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: