ANGHOFIWCH Y DEIET – 2018 YW’R FLWYDDYN I FWYTA’N HAPUS!

Bwyta’n Hapus yn 2018 gan Rebecca Storch.

Llun: Hawlfraint Mary Watler -Thomas

Pe bai colli pwysau yn swydd – Pa sgiliau fyddech chi’n datblygu wrth weithio yn y swydd hon?

Cyfri, cosbi, rheoli, dod yn guilt tripper o fry. Ayyb.

Pe bai colli pwysau yn brosiect roeddech chi wedi cwblhau; Beth fyddech chi’n gwneud gyda’ch sgiliau gwych?

Dwi’n dyfalu y byddech chi’n creu prosiect newydd er mwyn i chi wneud y cyfan unwaith eto. Pam gwastraffu’r holl sgiliau gwych yma ynde?

Os ydech chi yn colli pwysau mewn modd sydd ddim yn garedig ac yn bositif, yna’r gwirionedd yw mai yr unig beth rydech chi’n dda am wneud – yw bod yn greulon i’ch hunan!

O brofiad personol, yr hyn sy’n dueddol o ddigwydd nesaf yw eich bod chi’n magu’r pwysau yna unwaith eto. Hwre! Cyfle arall i ail ddefnyddio eich ‘sgiliau’ gwych! Beth am inni ganu’r gân cyfri unwaith eto hefyd? “Cyfri’r Syns, Cyfri’s Braster – dyma ni’n ail gychwyn eto fyth…”

Os ydech chi eisiau bod yn dennau ac yn hapus, mae angen i chi ddarganfod ffordd positif o fwyta. Er mawr syndod efallai, nid bwyd yw’r unig ffactor pwysig yma – mae’r ffordd rydech chi’n bwyta hefyd yn hollbwysig. Mae’r ffordd rydech chi’n bwyta yn cyd fynd gyda’r ffordd rydech chi’n byw eich bywyd. Bydd y ffordd rydech chi’n bwyta yn dylanwadu arnoch chi fel person o hyn ymlaen.

Gadewch i fi ddarlunio sefyllfa i chi;

Rydech chi’n penderfynnu nad ydech chi am fwyta mwy, nid oherwydd eich bod chi’n meddwl bod hi’n well i chi beidio bwyta mwy, ond oherwydd eich bod chi’n hollol hapus gyda’r hyn rydech chi newydd ei fwyta. Rydech chi’n bwrw ymlaen gyda’ch bywyd, ac wrth gerdded, mae’r trac sain yn eich pen yn un hapus. Rydech chi’n hoffi eich hunan, rydech chi’n teimlo’n gynnes wrth feddwl am eich hunan, a bod yn onest, cut the c**p, rydech chi’n blydi caru eich hunan, oce? Rydech chi bob amser yno i’ch hunan, yn gallu codi’ch hunan oddi ar y llawr, ac rydech chi eisiau’r gorau – i chi!

Rydech chi’n bwyta cacen pan fyddwch chi awydd un. Mae ganddoch chi berthynas dda gyda’ch hunan, rydech chi’n ymddiried yn eich hunan ac yn deallt bod digon o gacennau ar gael yn y byd, ac mae nhw ar gael pan rydech chi wir eisiau un. Rydech chi’n gwybod bod dim angen un o hyd, ac yn teimlo’n dda am hynny, ac nid yn gadael i hynny ddifetha’r wythnos. Os ydy’r her yn ormod weithiau, rydech chi’n gofyn am help, oherwydd rydech chi’n gwybod na fydd neb yn chwerthin arnoch chi, ond hei, mae’n iawn i chwerthin ar ein hunain hefyd, rydech chi mor hapus a hyderus yn eich hun a ddim yn gweld hyn fel rhywbeth cas bellach.

Gadewch inni fod yn ymarferol!

Dyma dri peth sydd angen ichi asesu. Efallai bod rhain yn eich helpu chi i fod yn dennau, ond efallai bod rhain hefyd yn eich gwneud chi yn anhapus;

  • Rydech chi’n siarad gyda’ch hunan mewn ffordd negyddol.
  • Rydech chi’n bwyta i gyd fynd â rheolau sy’n cael eu gosod gan eraill.
  • Rydech chi’n treulio gormod o amser yn ffocysu ar fwyta.

Dyma dri opsiwn newydd sy’n debygol o’ch helpu chi i fod yn dennau ond hefyd i fod yn hapusach;

  • Rydech chi’n cyfathrebu gyda’ch hunan mewn ffordd positif a charedig.
  • Rydech chi’n bwyta o ganlyniad i ymateb eich corff, yn hytrach na bwyta i gyd fynd gyda barn ac ymateb eich teulu, cymdeithas, llyfrau colli pwysau neu reolau a negeseuon gan eraill.
  • Rydech chi’n cychwyn meddwl am yr hyn sy’n bwysig i chi, ac yn ffocysu ar rhain. Eich teulu, treulio amser gyda’r teulu, treulio amser yn yr awyr iach a byd natur, gwirfoddoli ayyb

Mae’r cadarnhad neu’r ‘affirmations’ yma yn bwysig. Nid pethau sy’n cael eu cysylltu gyda’r chakras neu’r incense sticks yn unig yw’r rhain, mae geiriau yn bwysig. Mae’r ffordd negyddol rydech chi wedi bod yn cyfathrebu gyda chi eich hun yn gelwydd, ond rydech chi wedi bod yn credu’r celwydd yma. Gallech chi fynd mor bell a dweud eich bod chi wedi hypnoteiddio eich hun i feddwl am eich hun mewn ffordd eithaf cachlyd. Beth am roi’r gorau i hyn?

Beth am ymarfer dweud y canlynol;

“Dwi’n derbyn fy hun”

“Rydw i yn ddigon da”

“Rydw i’n gwybod bod mwy ar gael pan mae ei angen o”

“Gallaf fwyta beth bynnag rydw i eisiau bwyta”

“Rydw i’n ymddiried yn fy hunan yn llwyr”.

Cawslyd? Efallai, ond mae hi werth trio hyn. Dyna’n union beth wnes i. Ro’n i’n casau’r peth ar y dechrau, ond wrth gerdded at y bws i fynd i’r gwaith, ro’n i’n ymarfer dweud pethau neis a charedig wrth fi fy hun.

Y cam nesaf, yw i fwyta yn ol sut mae eich corff chi’n teimlo. Weithiau, ryden ni’n cwyno am ein bod ni newydd fwyta llond plat o sglodion, ac yn dweud wrth ein hunain, ac wrth eraill, bod hynny’n “hollol wirion”, yn hytrach na gwrando ar ein corff. Wrth wrando ar ein corff, efallai bod modd inni ddysgu bod bwyta sglodion yn gwneud i’n corff ni deimlo yn oce, a bod dim angen inni deimlo’n euog.

Y cam olaf yw i feddwl mwy am ein gwerthoedd. Wrth inni fyw yn ol rheolau deiets, mae ein bywydau ni ar stop. Mae’n holl egni ni’n mynd mewn i gynllunio bwyd, cyfri bwyd ac ati a does dim modd byw bywyd nes bod y deiet penodol yma wedi dod i ben. Mae angen byw heddiw. Does dim modd gwarantu y byddwn ni yma i fyw bob yfory, ac mae angen inni sylweddoli ein bod ni mor ffodus i fod yma heddiw, ac mae angen inni brofi popeth sydd gan heddiw i’w gynnig i ni. Plis peidiwch a dewis peidio byw bywyd, er mwyn colli pwysau.

Mae bod yn wrth ddeiet yn gallu bod yn ddryslyd ar y dechrau. Dyna pam dwi’n gwneud beth rydw i yn gwneud. Mae’n gallu cymryd amser i ddysgu ac ymarfer hyn, a galluogi eich hunan i fwyta’n hollol hapus. Plis gadewch neges i fi yma neu cysylltwch os ydech chi eisiau gwybodaeth neu gymorth pellach.

Gan ddymuno y gorau i bob un ohonnoch chi yn eich bywyd gwyllt!

Anghofiwch y deiet a dechreuwch fyw eich bywyd bobl!

Gan Rebecca Storch, Bwyta Hapus.

*Sefydlwyd Bwyta Hapus/ Eat Happy gan Rebecca Storch i gynorthwyo pobl i deimlo’n hapus gyda’r ffordd mae nhw’n bwyta! Wedi profi problemau bwyta ei hun, mae Rebecca bellach yn blogio, yn cynnal gweithdai a chyflwyniadau i rannu ei phrofiadau, er mwyn annog eraill i roi’r gorau i’r byd deiets, ac i ysbrydoli pob un i fwyta’n hapus! Mae Rebecca yn llys fam i ddau blentyn ifanc ac wedi cael cryn brofiad o weithio gyda phlant o bob oedran.

I ddysgu mwy ewch i – www.eathappy.wales / @Eathappy / www.bwytahapus.cymru /

One comment

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: