Llyfr newydd i famau gan Heulwen – Mam Cymru!

Ers sefydlu Mam Cymru yng Ngorffennaf 2017, rydw i wedi cael y fraint o gyfweld â nifer o famau sy’n awduron a nifer o famau sy’n mentro i feysydd newydd, ond mae’n rhyfedd iawn ysgrifennu am y ffaith fy mod i ar fin mentro i faes newydd ac ar fin cyhoeddi fy llyfr cyntaf, sef        ‘Mam – Croeso i’r Clwb!’. Mae’n deimlad cyffrous er fy ‘mod i ychydig yn nerfus hefyd gan fy mod i’n datgelu pob math o bethau yn y llyfr yma!

Llyfr ffeithiol, gonest a positif ydy ‘Mam – Croeso i’r Clwb!’ ac mae’n arwain mamau trwy’r beichiogrwydd a’r flwyddyn gyntaf efo’r babi. Dwi’n gobeithio fydd y llyfr o gymorth mawr ond hefyd yn gwneud i chi chwerthin, gan mai chwerthin yw’r ffordd orau i oroesi’r cyfnod newydd yma! Wrth ddefnyddio fy mhrofiad i a phytiau o brofiadau gan hanner cant o famau a thadau eraill led led Cymru, y nôd ydy paratoi’r fam ar gyfer yr antur, yr hwyl a’r heriau sy’n wynebu pob un sydd ar fin ymuno â’r clwb breintiedig – clwb y rhieni!

Rydw i’n agored iawn wrth drafod fy mhrofiadau, fyddwch chi i gyd yn fy adnabod i yn dda iawn ar ol darllen y llyfr yma! Rydw i wedi ysgrifennu am tua 100 o sefyllfaoedd gwahanol; o’r profion beichiogrwydd i’r salwch bore (pnawn a nos!), o’r ‘hypnobirthing’ i’r hormonau gwyllt, o ddewis bygis i’r bron fwydo, o’r c section i’r cariad di amod, ac o’r blinder i ddewis meithrinfa a dychwelyd i’r gwaith! Mae’n gyfnod o newid mawr, mae’n brofiad emosiynnol, hapus a heriol a dwi’n gobeithio bydd y llyfr yn eich paratoi chi ac yn gwneud i chi deimlo’n hyderus a chyffrous am yr hyn sydd i ddod.

Yn wahanol i nifer o lyfrau saesneg sy’n trafod profiadau iymi mymis cyfoethog mewn dinasoedd, mae fy llyfr i yn portreadu profiad Mam a rheini yng Nghymru, oherwydd mae magu plentyn ar dal mamolaeth yn Machynlleth yn dra gwahanol i fagu plentyn yn Manhattan! Dwi’n gobeithio bydd y llyfr yn llawer mwy perthnasol i rieni Cymru na’r hyn oedd yn bodoli pan ro’n i’n feichiog.

Un pwnc ro’n i’n awyddus iawn i drafod yn y llyfr, oedd sut mae bywyd Mamau yng Nghymru heddiw, yn wahanol iawn i brofiad ein rhieni a’i rhieni nhw, mae dyddiau aros adref i fagu plant a glanhau’r tŷ wedi diflannu! Rydw i hefyd yn trafod oblygiadau hyn a sut mae mamau heddiw yn jyglo llawer mwy oherwydd y pwysau ariannol a’r pwysau emosiynnol a’r ffaith bod llai o gefnogaeth teuluol oherwydd bod sawl Nain a Taid yn gorfod gweithio erbyn hyn. #MamPower

Mae dwy fydwraig yn galw mewn yn achysurol trwy’r llyfr; Julia Taylor a Carys Griffiths, ac mae ei cyngor a’i tips yn hollbwysig i bob mam a thad. Mae wir angen i’r tadau ddarllen yr hyn sydd ganddynt i ddweud!! Byddai ei cyngor nhw wedi bod yn ddefnyddiol iawn pan ron i’n paratoi i roi genedigaeth! Hefyd wrth law, mae Dr Laura, sy’n wyneb cyfarwydd i ddarllenwyr Mam Cymru, ac mae hi’n cynnig cyngor gwych ar nifer o sefyllfaoedd sy’n wynebu bob rhient wrth iddyn nhw fwynhau bywyd gyda babi newydd; o ddelio gyda’r colic i’r dannedd bach newydd!

Un dyn oedd ar fy meddwl i tra’n ysgrifennu’r gyfrol, na, nid Gareth y gwr, er yn amlwg mae ei gyfraniad o wedi bod yn hollbwysig! Y dyn dan sylw oedd Huw Aaron, y cartwnydd a thad ifanc! Ro’n i wir eisiau i Huw ddarlunio’r llyfr a dod a’r holl sefyllfaoedd doniol a heriol yn fyw, ac rydw i wrth fy modd ei fod o wedi debryn y cynnig ac yn awyddus iawn i wneud hynny gan ei fod o wedi bod trwy’r cyfan yn ddiweddar iawn! Mae ei gartwnau doniol yn cyfleu’r cyfan a bydd pob Mam a thad yn gallu uniaethu gyda nhw!

Felly, dyna i chi flas o’r hyn sydd i ddod yn ‘Mam – Croeso i’r Clwb!’ Mae’r llyfr yn cael ei osod yn y Lolfa ar hyn o bryd, dan arweiniad y fam a’r golygydd gwych, Meinir Edwards, sydd wedi bod yn gymorth mawr ers i fi ddechrau ysgrifennu’r gyfrol yn Ionawr.

Pryd fydd o allan yn y siopau? Tua diwedd y mis yn barod ar gyfer Sul y Mamau a bargen am £6.99! Anrheg gwych i famau, adnodd defnyddiol i barato’r tadau a llyfr fydd yn apelio at bob mam sydd eisiau hel atgofion am eu cyfnod cynnar gyda’i plant!

Lansiad? Parti? Prosecco?! Wrth gwrs! Byddaf yn rhannu’r manylion yma ac ar ein tudalen Facebook a Trydar cyn hir, felly gwyliwch y gofod!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

*Hawlfraint Mam Cymru

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: