Curo Colic – Beth yw’r ateb?

Bu Angharad Evans yn gweithio fel athrawes am 20 mlynedd ac mae hi bellach yn therapydd alergedd a maeth ym Mhenarth. Mae Angharad yn gweithio’n gyson gyda rhieni i ganfod gwraidd symptomau sy’n poeni babanod a phlant o bob oed.

Mae’i thriniaethau wedi eu teilwra’n benodol at yr unigolyn ac o’r herwydd mae wedi llwyddo i waredu colic, yn ogystal ag ecsema a rhwymedd mewn babanod yngŷd ag asthma, rhinitis, clefyd y gwair, gule ear, heintiau cyson, gor-bryder a llawer mwy mewn plant.

Mae Mam Cymru yn ddiolchgar iawn I Angharad am ysgrifennu’r erthygl arbennig hon ni ac rydym yn gobeithio’n fawr bydd hi’n helpu’r holl rieni a phlant sy’n ceisio goroesi a churo’r colic ar hyn o bryd!

 Beth sy’n achosi colic?

 Maen nhw’n symptomau sy’n llawer rhy gyfarwydd: y llefain di-diwedd, y dyrnau’n tynhau, y pengliniau’n dyblu at y bola. Colic! Beth i wneud?  Mae’r boen i’r baban a’r pryder i’r rhieni’n ddi-ddiwedd, ac yn gallu para tan i’r baban gyrraedd 6 mis oed.

Gall y cyngor cyffredinol helpu – siwr eich bod wedi tyluno, rhoi bath a chodi gwynt?  Yr hyn sy’n tawelu’r meddwl fodd bynnag ydy deall, yn amlach na pheidio, nad oes dim i wir boeni amdano.  Ond, ydych chi’n fel fi? Ydych chi eisiau gwybod yr ateb?  Beth sy’n ei achosi? – gwynt? nam treulio? alergedd llaeth? anoddefiad lactôs? ydy’n ymwneud â’r perfedd?  Yn anffodus, ’sneb yn gwybod!

Patrymau – ydyn nhw’n gyfarwydd i chi?

Er y diffyg dealltwriaeth mae’n ddiddorol tu hwnt bod patrymau yn amlygu’u hunain:

Oeddech chi’n deall bod babanod sy wedi dioddef gyda colic yn fwy tebygol o ddioddef gyda

  • ecsema pan yn 2-3 mis oed?
  • asthma pan yn 3-4 blwydd oed?
  • rhinitis pan yn 4-5 mlwydd oed?

Pam?  Ystyriwch hyn:  Ai arwydd ydy colic bod y corff yn gwrthod rhywbeth?  Ai arwydd ydy ecsema bod y corff yn ceisio gwaredu â rhywbeth?  Ai arwydd ydy’r trwyn yn rhedeg bod y corff yn syml yn ‘taflu’ rhywbeth allan?  Beth felly ydy’r ‘rhywbeth’ yma?

Unigryw

Ry’n ni i gyd yn wahanol.  Gall strategaeth lwyddiannus i rai, fod yn un aflwyddiannus i eraill.  Efallai i chi osgoi llaeth, wyau ac ati.  Gwych, os gwnaeth weithio, ond be’ os na welsoch wahaniaeth.  Beth wedyn?

 

Winwns a Gwm Cnoi – Wir?!

 Os yn bronfwydo, mae wastad yn fuddiol edrych ar ddeiet y fam. Gall fod y baban yn adweithio yn erbyn y bwydydd mae’r fam yn eu bwyta gan na all eu treulio. Mae osgoi y cnwd bresych yn aml yn gallu helpu: bwydydd fel winwns, horseradish, brodfresych, brocoli, cêl, ysgewyll brwsel, meipen, radish, rapeseed, pak choi.  Dylech weld gwelliant ym mhatrwm cysgu’ch baban; o ran cynnwys y cewyn ac o ran y colic. Wyddoch chi fod gwm cnoi, sweeteners yn eich te a’ch coffi, neu squash ‘di-siwgwr’ yn gallu cael effaith? Torrwch y rhain allan o’r deiet am gyfnod i weld os oes gwahaniaeth o ran y colic.

Y Neges?

 Ry’n ni i gyd mor wahanol.  Mae’n cyrff yn adweithio mewn ffyrdd gwahanol.  Tybed beth wnaiff weithio i chi?

Bwydo o’r Fron neu o’r Botel = Colic!

A’i achos y colic yw nad yw eich baban yn gallu treulio llaeth? Daw’r gallu hyn o’r fflora mae eich baban yn ei gael yn ystod genedigaeth.  Mae’r fflora hyn yn amhrisadwy, gan mai dyma ffordd naturiol y corff o ymladd ac oresgyn unrhyw ddrwg.  Mae’r fflora hyn yn rhan naturiol o laeth y fron – etoi’i gyd gall colic fod yn broblem.

Pam?  Mae ansawdd y fflora a gaiff eich baban yn llwyr ddibynnol ar ansawdd fflora’r fam.  Mae’n werth ystyried y gall straen, siwgwr, alcohol, y bilsen, moddion gwrth-fiotig, i gyd ddifa’n fflora ni, ac felly peidio rhoi cyflenwad digonol i’r baban. Ateb posib yw i gymryd probiotig, gall helpu’r sefyllfa.

Y gwir amdani ydy nad oes un ateb syml, ry’n ni i gyd mor wahanol.

O mor braf basai cael yr un ateb i blesio pawb!

Am fwy o wybodaeth am driniaethau a gwasanaethau Angharad, ewch I’r wefan  www.angharadevans.cymru

*Os hoffech rannu unrhyw gyngor neu brofiadau am colic ebostiwch ni ar mam@mamcymru.wales neu mae croeso i chi adael sylw yn y blwch sylwadau.

*Hawlfraint: Mam Cymru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: