Sul y Mamau – Yr Hyn Mae Mam Eisiau!

Sul y Mamau – Yr Hyn Mae Mam Eisiau!

Felly, mae’r diwrnod mawr rownd y gornel, ie Sul y Mamau! Mae’r dynion, partneriaid a phlant sgrialu o amgylch y siopau fel pethau gwyllt yn ceisio darganfod yr anrheg ‘perffaith’ i Mam, neu efallai’r bocs o siocledi arferol…os yden ni’n lwcus!

Beth yw’r syniad?

Os wnewch chi edrych ar Wikipedia, mae’n nodi mai bwriad y diwrnod yw i ddathlu’r Fam o fewn y teulu a’r berthynas sydd gan bawb gyda’i Mam, yn ogystal â dylanwad Mamau ar y gymdeithas. Mae’n achlysur sy’n cael ei ddathlu led led y byd, ond ar ddyddiadau gwahanol.

Oes angen Sul y Mamau?

Oes wir, yn ôl perchogion y siopau…ac rwy’n cytuno! Mae’n syniad hyfryd, ac o ystyried ein bod ni i gyd mor brysur, mae’n syniad da cael diwrnod a dyddiad penodol i gydnabod pethau sy’n cael eu anghofio neu eu cymryd yn ganiataol, ac yden, mi ryden ni Famau yn cael ein cymryd yn ganiataol yn aml iawn! Rydw i’n credu ein bod ni hefyd yn haeddu’r diwrnod arbennig yma, ryden ni Famau i gyd yn anhygoel, byddai bywyd ddim hanner mor drefnus/ hwyl/ dramatig/ taclus hebddon ni!

Sut i ddathlu’r achlysur?

Yn bersonol, byddai’n well gen i beidio derbyn llwyth o anrhegion (os mai dyma fy numuniad, rydw i bendant wedi priodi’r dyn anghywir!). Llynnedd, roedd fy ngwr i wedi trefnu diwrnod arbennig i gofnodi’r achlysur, aeth y tri ohonom am dro trwy gaeau mydlyd ac i ben mynydd, cawsom bicnic roedd o wedi ei baratoi ac a oedd yn cynnwys nifer o fy hoff fwydydd a fflasg o de cynnes, ac eisteddodd y tri ohonom ar hen orchudd gwely mewn cae tawel i fwynnau’r bwyd a’r golygfeydd o’r arfordir yn y pellter. Dim signal ffôn nag unrhywbeth arall i darfu ar ein hamser. Cawsom gyfle i ymweld â’n Mamau ni ar y ffordd adref a mwynhau swper cynnes gyda nhw. I fi, roedd hwn yn Sul y Mamau delfrydol.

Beth mae Mamau Cymru eisiau ar Sul y Mamau 2018?

Penderfynnodd Mam Cymru holi’r cwestiwn ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, ac roedd nifer ohonnoch yn bafod iawn i rannu eich syniadau, ac i ebostio ni gyda’ch rhestr dymuniadau. Rydym wedi paratoi rhestr o’r 5 peth mwyaf poblogaidd isod.

Hawlfraint: Telegraph

1 –  CYSGU MEWN!

Ar ben y rhestr i nifer o Famau oedd cysgu mewn! Nid cysgu mewn trwy’r dydd, ond nes oleiaf 8 o’r gloch. Roedd sawl Mam hefyd wedi nodi eu bod nhw hefyd eisiau sicrhau nad oedd unrhyw tantrums a drama’n digwydd lawr stair tra bod nhw’n cysgu, a’i bod nhw ddim eisiau clywed swn drysau’n cael eu cau yn glep oherwydd bod rhywun yn cweryla! Nodwch hyn!

2 – AMSER TEULU

Nododd y mwyafrof o Famau nad oedden nhw eisiau anrheg! Newyddion da i’r plant a’r partneriaid ie?! Yr hyn fyddech chi’n gwerthfawrogi oedd amser arbennig gyda’ch teulu. Felly caewch y wallet ac ewch ati i gynllunio diwrnod arbennig i Mam.

3 – PANED GYNNES

Er mawr syndod, wnaeth neb nodi eu bod nhw eisiau prosecco, ond soniodd un Mam ei bod hi eisiau amser i fwynhau lot fawr o gin! Yn hytrach, roedd sawl Mam yn awyddus i gael y cyfle i orffen paned o de neu goffi tra bod hwnnw dal yn gynnes, ac heb unrhywbeth i dynnu darfu! Dwi’n gallu uniaethu gyda hyn!

4 – CWTSH

Roedd sawl Mam yn awyddus i gael diwrnod llawn cwtshys gyda’r plant. Felly am un diwrnod, beth am fynd ati i roi cwtsh i Mam heb iddi orfod gofyn/ erfyn/ mynnu eich bod chi’n rhoi cwtsh iddi?!

5 – DIWRNOD HEB EUOGRWYDD!

Nododd sawl Mam ei bod hi eisiau diwrnod heb orfod gwneud yr holl dasgau diflas/ arferol, a hynny heb orfod teimlo’n euog! Felly, os ydech chi’n awyddus i roi diwrnod i’r brenin i Mam, rholiwch eich llawes ac ewch ati i wneud yr holl jobsys yna mae eich Mam yn ei wneud bob Dydd Sul, tra bod Mam yn ymlacio gyda’i phaned poeth!

Beth ryden ni wedi dysgu? Yn gyntaf, mae Mamau Cymru yn greaduriaid di-ffws (wel, mae hynny’n wir am y rhai sydd wedi ymateb!) mae nhw hefyd yn amlwg yn dyheu am ychydig o TLC. Yn ail, anghofiwch yr anrhegion, os wnewch chi sylwi go iawn ar y Fam yn eich bywyd, mae’n debygol o gwelwch chi unigolyn sydd eisiau ac angen brêc! Angofiwch y bocs siocledi blynyddol a’r blodau, ac anghofiwch am y par newydd o esgidiau, byddwch yn glen a charedig iddi yn lle (os ydy hi wedi bod yn gofyn am rhain, efallai bod hi yn syniad da i’w prynnu hefyd?!). Yn olaf, beth bynnag yw’r cynluniau ar gyfer y diwrnod, arhoswch nes ar ol 8 o’r gloch y bore cyn dechrau arni!

Ar ran Mam Cymru, Sul y Mamau Hapus iawn i bob Mam, rydech chi i gyd yn anhygoel, gan gynnwys fy Mam i!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

*Hawlfraint: Mam Cymru

 

 

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: