Busnes Mam – Anna Reich PT

Roeddwn i’n eistedd yn yr ystafell golur ychydig wythnosau nol yn paratoi i ymddangos ar raglen deledu Heno, i drafod ein ymgyrch #YearOfTheSmear. Yn sydyn iawn, rhuthrodd dynes heini yr olwg i mewn i’r ystafell yn ei gwisg lycra tynn; Dyna’r corff dwi eisiau, meddyliais wrth fi fy hun! Anna Reich oedd ei henw, roedd hi’n hyfforddwraig ffitrwydd 36 oed, ac newydd ddychwleyd adref i Gaerdydd ar ol byw yn Llundain. Yn ogystal â symud tŷ a sefydlu campfa, roedd hi hefyd yn fam newydd!

Sut yn y byd roedd hi’n jyglo gyrfa gorfforol gyda magu babi? Sut roedd hi’n edrych mor anhygoel a hithau newydd roi genedigaeth?! Roedd cwestiynnau lu yn treiddio trwy’r meddwl a finnau’n llawn edmygedd. A hithau’n paratoi i gyflwyno eitem ar ddillad ymarfer corff a finnau’n paratoi i drafod sgrinio serfigol, doedd dim cyfle i siarad mwy, felly dyma drefnu cyfweliad i ddysgu mwy!

Llongyfarchiadau ar enedigaeth dy fab, sut ti’n mwynau bywyd fel Mam newydd?

Mae’n wych ond hefyd yn galed! Mae Maximus bellach yn 6 mis oed, ac rydw i’n mwynhau bod yn fam, ond ‘dwi hefyd yn cydymdeimlo mwy efo mamau ac yn gwerthfawrogi mamau hyd yn oed yn fwy rwan! Mae yna lot fawr o jyglo, ond y peth anoddaf i fi ydy cael yr amser i ymarfer corff.

Ers pryd wyt ti’n ymddiddori mewn ffitrwydd?

Ers pan o’n i’n blentyn. Ges i fy magu yng Nghaerdydd ac ro’n i’n mwynhau mynd i’r clwb gymnsateg a’r clwb athletau. O’n i ddim yn un o’r plant yna oedd yn enill gwobrau ac ati, ond o’n i’n mwynhau cadw’n heini yn fawr iawn.

Pryd wnes di bendefrynnu dilyn gyrfa yn y maes?

O’n i’n gweithio yn y byd PR yn Llundain am gyfnod hir, ag o’n i ddim wedi bwriadu dilyn gyrfa yn y byd ffitrwydd. Wnes i a fy nghariad wahanu, ro’n i wedi torri fy nghalon yn rhacs ac yn teimlo’n ddigalon am fy hun ac am bopeth. Penderfynnodd Lisa, fy chwaer, brynnu cwrs hyfforddiant personol i fi, roedd hi’n sicir bod hyn yn ffordd da i fi fagu hunan hyder unwaith eto, ac roedd hi’n iawn!

O’n i erioed wedi ystyried pa mor bwysig ydy cryfder corfforol ac effaith seicolegol corff cryf ar eich meddwl, a’ch bywyd yn gyffredinol. Roedd gweithio efo’r hyfforddwraig yn brofiad anhygoel, ro’n i’n gweld gwahaniaeth mawr yn fy nghorff, o’n i erioed wedi teimlo mor gryf ac mor falch o fi fy hun.

Penderfynnais fynd ar gwrs hyfforddiant personol, ac ymhen amser wnes i newid fy ngyrfa o’r PR i’r PT! Doedd datblygu gyrfa yn y maes ddim yn hawdd, ond rydw i’n falch iawn bod gen i swydd sy’n rhoi’r cyfle i bobl eraill deimlo’r un mor falch a’r un mor gryf.

Pa fath o gleientiaid wyt ti’n gweithio gyda nhw?

Yn Llundain, ro’n i’n hyfforddi merched, dynion, pobl ifanc, pobl hŷn, amrywiaeth eang iawn. Ers symud nol i Gaerdydd a sefydlu’r gampa ar lawr gwaelod y tŷ ym Mhontcanna, rydw i’n gweithio efo nifer o bobl amrywiol eto. Mae’n well gen i weithio efo merched, oherwydd mae gweld merched yn cryfhau ac yn profi effaith y cryfder a’r cyhyrau ar agweddau gwahaol o’i bywyd, yn rhoi gwefr i fi. Mae gwybod fy mod i’n rhan o’r broses yna o deimlo’n dda a hyderus am y corff, yn gyffrous iawn.

Wyt ti’n gweithio efo mamau?

Ydw! Mae gen i grwp o famau sy’n dod yma’n gyson yn ogystal a mamau sy’n dod ataf yn unigol. Mae rhai yn dod a’i babis gyda nhw a dwi’n magu’r babi tra bod nhw’n gweithio ar eu cyrff! Mae galluogi mamau i ymarfer yn rhoi lot o bleser i fi.

Ydy’n anodd i famau ymarfer corff?

Ydy. Ers dod yn fam dwi’n gallu cydymdeimlo gyda sefyllfa mamau eraill. Does dim gymaint o amser ac egni gyda ni, dim gymaint o arian ac ati. Mae camu mewn i’r gampfa am y tro cyntaf yn her i bawb, ac mae yna bwysau mawr ar famau newydd i golli pwysau ac i edrych fel roedden ni cyn cael plant. Dwi’n cynnig rhaglenni personol arlein sy’n wych ar gyfer mamau, oherwydd mae modd dilyn rhain yn eich ystafell fyw a gwneud yr ymarferion pan mae’n gweithio o amgylch eich rwtin prysur.

Oeddet ti’n ymarfer yn ystod beichiogrwydd?

Oeddwn. Oherwydd fy mod i wedi buddsoddi degawd a mwy yn ymarfer corff a chodi pwysau, roedd y beichiogrwydd yn eithaf hawdd i fi. Ro’n i’n gryf iawn ac o ganlyniad wnes i osgoi nifer o symtomau fel y chwyddo, poen cefn, croen gwael ac ati.

Ro’n i’n dal i ymarfer a chodi pwysau nes mis cyn i fi roi geni i Maximus, ond roedd y mis olaf yn galed! Ro’n i’n bwyta pethau melys sydd ddim yn rhywbeth rydw i’n arfer gwneud, ac ro’n i’n rhwystredig bod dim modd i fi ymarfer am awr solid bob dydd fel ro’n i’n gwneud ers blynyddoedd.

Fel mam newydd, sut wyt ti’n cael amser i ymarfer corff?

Mae’r 6 mis cyntaf yma gyda Max wedi bod yn anodd iawn i fi. Ges i enedigaeth anodd, ac ro’n i mewn poen am wythnosau wedyn, felly do’n i methu ymarfer. Pan o’n i’n ddigon da i ymarfer, doedd dim amser gyda fi i gael yr awr yna i fi fy hun bob dydd! Rydw i wedi cystadlu mewn cystadlaethau body building ac wedi bod yn strict iawn efo fy hun ers blynyddoedd, felly mae’n galed iawn i fi yn emosiynnol a chorfforol. Rydw i’n crefu’r endorphins a’r corff oedd gen i.

Ers dod yn Fam, rydw i wedi dysgu bod yn rhaid i ni dderbyn bod y corff a’n bywyd yn newid gymaint. Mae’n rhaid i ni ddarganfod ffyrdd newydd i wneud yr hyn sy’n ein gwneud ni’n hapus. Cadw’n heini sy’n gwneud fi’n hapus, felly dwi’n sicrhau fy mod i’n amserlennu ychydig o oriau bob wythnos i ymarfer. Rydw i’n well mam ac yn well person ar ol gwneud yr hyn sy’n gwneud fi’n hapus.

Pa gyngor sydd gen ti i famau sydd eisiau cadw’n heini?

 1 – AMSER

Meddwl faint o amser sydd gyda chi i roi i ymarfer bob wythos er mwyn sicrhau bod modd i’r ymarfer ffitio mewn i’n bywyd prysur. Sicrhewch bod eich partner yn gwybod pryd fyddwch chi’n ymarfer hefyd.

2 – ARIAN

Meddyliwch faint o gyllideb sydd ganddoch chi i wario ar gadw’n heini. Mae’n anodd cyfiawnhau gwario arian ar gadw’n heini pan mae angen prynnu nappies a thalu’r biliau, felly mae angen sicrhau eich bod chi’n gwneud y defnydd gorau o’r arian yna, a ddim yn gwastraffu’r arian ar ymarfer sydd ddim yn rhoi’r canlyniadau gorau i chi.

3 – YMCHWIL

Ewch ar y grwpiau mamau a phlant ar Facebook a holwch i famau eraill beth mae nhw’n gwneud. Mae cadw’n heini yn ffordd wych o gymdeithasu gyda mamau eraill ac mae rhai dosbarthiadau yn caniatau i chi fynd a’r babi gyda chi – fel dwi’n gwneud!

4 – PAM?

Meddyliwch pam eich bod chi eisiau gwneud ymarfer corff. Os mai colli pwysau ydy’r bwriad, mae angen sylweddoli bod hyn yn rhywbeth hir dymor.

5 – CYNGOR

Os ydech chi’n mynd i’r gampfa neu’n mynd i weithio efo hyfforddwr personol, sicrhewch eich bod chi’n siarad efo nhw ac yn holi cyngor er mwyn sicrhau eich bod chi’n gwneud y mwyaf o’r amser prin yma rydech chi wedi’i glustnodi i chi.

6 – CANLYNIADAU

Yn olaf, cofiwch bod y buddsoddiad yma yn mynd i dalu ffordd i chi yn y pendraw, ac nid dim ond o safbwynt delwedd y corff, ond o ran cryfder, hunan hyder a mwy. Bydd pob aelod o’r teulu yn elwa os bydd mam yn teimlo’n gryf a hyderus!

Hoffai Mam Cymru ddiolch yn fawr iawn i Anna Reich am y sgrws ddifyr. Os hoffech wybod mwy am wasanaethau Anna neu i weld y pecynnau ffitrwydd arlein, ewch i  www.annareichpt.co.uk. Reit, ble mae’r trainers?!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

*Hawlfraint Mam Cymru

**Os ydech chi’n fam sydd eisiau hyrwyddo eich busnes a’ch gwasnaeth i famau a theuluoedd Cymru, cysylltwch gyda ni ar mam@mamcymru.wales**

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: