Beichiogrwydd, Mamolaeth a Chyflogaeth.

Mae Mam Cymru wedi derbyn cais gan y Cynulliad Cenedlaethol, i rannu gwybodaeth am ymchwiliad newydd sydd yn siwr o ennyn diddordeb ein darllenwyr.

Beichiogrwydd, Mamolaeth a Chyflogaeth yw testun yr ymchwiliad newydd hwn, a bwriad yr ymchwiliad yw darganfod sut mae beichiogrwydd a mamolaeth yn effeithio ar gydraddoldeb yn y gwaith.

Mae’n siwr eich bod chi, fel fi, wedi darganfod yr heriau sy’n wynebu mamau newydd, wrth inni ddychwelyd i’r gwaith. Mae jyglo gyrfa a gofal plant yn ffactorau sy’n effeithio ar y mwyafrif ohonom y dyddie’ yma, ac mae’r Cynulliad yn awyddus i glywed am ein profiadau; y rhai positif a’r rhai negyddol, er mwyn gallu asesu’r sefyllfa, a darganfod beth yw’r ffordd orau i hwyluso’r profiad.

Yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn 2016, dywedodd 71% o famau yng Nghymru eu bod nhw wedi cael profiadau negyddol neu wedi cael eu trin yn wahanol yn y gweithle. Roedd bron i hanner y mamau yn credu bod beichiogrwydd wedi effeithio ar gyfleoedd gwaith, statws a sicrwydd swydd. Allwch chi uniaethu gyda hyn?

“Yn yr oes sydd ohoni mae’n annerbyniol rhoi menyw o dan anfantais a gwahaniaethu yn ei herbyn am fod ganddi blentyn. Byddwn yn archwilio’r camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i’r afael â’r mater hwn trwy ei chynllun gweithredu economaidd a thrwy ei rhaglenni cyflogadwyedd. Byddwn hefyd yn ystyried effaith bosibl ei pholisi i gynyddu gofal plant am ddim i 30 awr yr wythnos. Mae hwn yn fater personol iawn i lawer o fenywod yng Nghymru ac rydym yn awyddus i gael eu hanes” John Griffiths AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Dwi’n siwr eich bod chi, fel fi, yn awyddus i hwyluso’r profiad i famau Cymru yn y dyfodol. Os hoffech gymryd rhan yn yr ymchwiliad pwysig hwn, ewch i’r wefan; www.cynulliad.cymru/SeneddCymunedau.

Hoffai Mam Cymru ddiolch i’r Cynulliad am gysylltu gyda ni am y mater hwn ac rydym yn edrych ymlaen i rannu canlyniadau’r ymchwiliad gyda’n darllenwyr.

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: