Arholiadau TGAU – Help!!

Ryden ni i gyd yn cofio cyfnod (afiach) yr arholiadau TGAU, ac fel rhiant, mae’r cyfnod yma’n gallu bod yn fwy heriol nag erioed wrth i’n cywion bach wynebu un o gyfnodau mwyaf caled eu bywyd …hyd yma! Un Fam sydd wedi goroesi cyfnod y TGAU a’r Lefel A yn lled ddiweddar, yw Siwan Jobbins. Cysylltodd gyda Mam Cymru i ofyn inni rannu gwybodaeth am gyfres o ffilmiau mae hi wedi’i cynhyrchu ar ran y BBC, i helpu disgyblion sy’n paratoi ar gyfer yr arholiadau eleni. Mae’r erthygl hefyd yn cynnwys lincs i nifer o adnoddau eraill all helpu’r disgyblion hynny sy’n adolygu ar gyfer yr arholiadau TGAU ar hyn o bryd! 

Mae’r cyfnod adolygu’n gallu bod yn amser unig, dryslyd a‘stressful’ iawn i bobl ifanc felly mae’r BBC wedi creu adnodd defnyddiol tu hwnt i’w; helpu: bbc.co.uk/meddwlarwaith Mae’n gartref i gyfres o ffilmiau byrion, hwyliog ble mae disgyblion sy’ wedi bod drwy’r arholiadau TGAU yn cynnig cyngor i ddisgyblion sy’ ar drothwy eu harholiadau. Mae’r cyngor yn amrywio o sut i adolygu os y’ch chi ‘di gadael pethau’n rhy hwyr i sut i baratoi ar gyfer arholiad llafar.

Wrth ffilmio gyda’r disgyblion, un o’r pwyntiau gododd dro ar ôl tro yw eu bod nhw eisiau i’w rhieni stopio siarad am arholiadau o hyd – mae’n ychwanegu at y pwysau! Un peth allwch chi fel rhieni wneud i ysgafnhau rhywfaint ar y baich yw dod o hyd i adnoddau ar eu cyfer, felly dyma rai syniadau i chi:

Lansiodd CBAC cwricwlwm mathemateg newydd yn 2015, TGAU mathemateg a TGAU mathemateg – rhifedd. Mae gan Bitesize llwyth o ffilmiau animeiddiedig yn dangos cymeriadau’n defnyddio ac yn datrys problemau mathemategol mewn sefyllfaoedd ‘go iawn’. Mae gan bob uned ‘wersi’ syml a phrofion.

bbc.co.uk/tgau

Mae adnoddau sy’n cyd-fynd â’r cwricwlwm bioleg, ffiseg newydd hefyd ar gael ar y wefan bitesize a bydd adnoddau cemeg newydd ar gael yn fuan.

Wedi’i seilio ar Ganllawiau Adolygu Gwyddoniaeth TGAU Prifysgol Bangor, mae’r ap ‘Adolygu’ yn cynnig 50 o gwestiynau cemeg, bioleg a ffiseg ar amrywiaeth o bynciau ac yn awgrymu pa feysydd y dylid eu hastudio i wella dy wybodaeth a chael gwell sgôr. Gallwch lawr lwytho rhain o itunes.

Injan atebion yn hytrach nag injan chwilio yw www.wolframalpha.com 

el mae’r disgrifiad yn ei awgrymu, chwilio am atebion mae’r feddalwedd yma.

Mae’r wefan yn cynnig atebion ar amrywiaeth o bynciau, ond mathemateg a chyfrifiadureg yw ei chryfder. Mae’n dda ar gyfer gwirio atebion i gwestiynau mathemateg neu i wirio fformiwlâu.

Mae www.studymaths.co.uk yn adnodd defnyddiol. Mae’n rhestru’r holl fformiwlâu sydd eu hangen ar gyfer mathemateg haen uwch ac yn nodi pa rai sydd eu hangen yn benodol ar gyfer yr haen ganolradd.  Mae ‘na ran hefyd sy’n cyflwyno cwestiynau tebyg i rai TGAU i chi brofi’ch hun.

Mae www.schmoop.com yn cynnig cynnwys mathemateg ond ei chryfder yw llenyddiaeth Saesneg. Mae’n cynnwys ffilmiau byrion, syml o lyfrau fel Lord Of The Flies, An Inspector Calls, A View From The Bridge, Macbeth, Romeo & Juliet, a The Curious Incident of The Dog In The Night Time. Mae nifer o’r nofelau yma – gyda nodiadau adolygu hefyd ar gael ar bbc.co.uk/gcse

Gwefan Americanaidd yw www.cliffsnotes.com felly nid yw holl nofelau a dramau’r cyrsiau TGAU ar gael arni. Mae’r manylion yn fwy trylwyr na nifer o wefanau eraill ac felly mae’n werth pori drwyddi ar gyfer TGAU, AS a lefel A Saesneg a Drama.

Bitesize yw’r lle ar gyfer adnoddau Cymraeg iaith a Chymraeg llenyddiaeth. bbc.co.uk/tgau. Cyflwynwyd nofelau newydd i’r cwricwlwm llenyddiaeth yn ddiweddar: O Ran; Dim; Diffodd y Sêr ac mae ffilmiau byr a llwyth o wybodaeth amdanyn nhw yma . Mae hefyd nodiadau adolygu ar gael ar gyfer y nofelau hŷn , er enghraifft Llinyn Trôns’ ac Yn y Gwaed.

Mae’r arholiadau ysgrifenedig yn dechrau ar Fai’r 8fed, felly pob lwc i bawb!

bbc.co.uk/meddwlarwaith #meddwlarwaith

Hoffai Mam Cymru ddiolch i Siwan Jobbins am rannu’r wybodaeth yma gyda ni a’n darllenwyr a hoffem ddymuno POB LWC i bob un yn yr arholiadau TGAU, a phob lwc i’r rhieni!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: