Dysgu Cymraeg yn ‘no brainer’!

Yn ddiweddar cafodd Mam Cymru ebost gan Sian Cartledge, Mam ifanc o Sir Gaerfyrddin, oedd yn awyddus i rannu ei stori gyda ni am y ffaith ei bod hi’n dysgu Cymraeg ac yn awyddus i annog mwy o rieni i ddysgu’r iaith gyda’i plant. Roedd Mam Cymru’n awyddus i glywed mwy, felly dyma drefnu cyfweliad gyda’r fam brysur a dechrau wrth holi ychydig am hanes ei phlentyndod yma yng Nghymru…

Cefais fy magu yng nghymoedd Abertawe. Roedd Nain a Taid yn siarad Cymraeg, ond nid fy rhieni, felly cefais fy magu mewn cartref uniaith Saesneg a chefais i fawr o gyfle i ddysgu Cymraeg.

Pam penderfynnu dysgu Cymraeg rwan felly?

Oherwydd fy mab! Wedi geni Maxwell yn 2014, wnes i sylweddoli mai rhoi’r cyfle i fy mab ddysgu Cymraeg oedd un o’r anrhegion gorau gallwn i ei roi iddo. Mae Cymru’n wlad ddwyieithog ac felly os gallwch chi siarad Cymraeg a Saesneg mae’n rhoi mwy o gyfleoedd i chi, ac mae’n roi mwy o gyfle i fwynhau’r holl bethau sydd gan Gymru i‘w chynnig i ni. O’n i’n awyddus i ddysgu Cymraeg ochr yn ochr â Max, oherwydd o’n i’n gwybod y byddai’n fy elwa i yn bersonol, ac yn caniatau i fi fwynhau bywyd dwyieithog gyda fe.

Sut mae rhieni’n elwa wrth ddysgu Cymraeg ochr yn ochr â’r plant?

Mae dysgu gyda’ch gilydd yn brofiad arbennig a chyffrous. Mae’n gwneud y profiad yn fwy hwylus i bawb hefyd.

Pam wnes di benderfynnu anfon Max i ysgol Gymraeg?

Os ‘ych chi’n byw yng Nghymru, sain deallt pam na fyddech chi moyn anfon eich plentyn i ysgol Gymraeg. Mae rhoi addysg Cymraeg i’r plentyn a magwraeth ddwyieithog yn golygu eich bod chi’n rhoi’r dechrau gorau i’r plentyn yn fy marn i. Wrth i’r plentyn dyfu lan, bydd bod yn ddwyithog yn golygu bod mwy o gyfleoedd iddyn nhw, ac os ydyn nhw’n gallu siarad dwy iaith, mae’n llawer haws dysgu mwy o ieithoedd, felly i fi, mae’n gwneud synnwyr i roi’r anrheg yma iddyn nhw o’r dechrau cyntaf. Mae’r ffaith fy mod i’n dysgu Cymraeg gyda fe, yn golygu y bydd modd i fi ei helpu e gyda’i waith cartref a mwynhau pob elfen o’i fywyd ysgol hyd yn oed yn fwy. Mae’n ‘no brainer’ yn fy marn i.

Sut wyt ti wedi bod yn dysgu Cymraeg?

Trwy ddefnyddio llyfrau yn bennaf a hefyd wrth gymdeithasu gyda rhieni eraill sy’n siarad neu’n dysgu’r iaith. Wnes i ddarganfod nifer o lyfrau darllen Cymraeg a dwyieithog da iawn i blant, ac roedd rhain yn ffordd wych i fi ac i Max ddysgu’r geiriau sylfaenol, ond ro’n i’n siomedig iawn nad oedd llawer o adnoddau rhyngweithol eraill ar gael i blant a theuluoedd sydd eisiau dysgu Cymraeg, yn enwedig rhai cyfoes a rhai sy’n edrych yn dda. Gan mai dyluydd graffeg ydw i, es i ati i lenwi’r bwlch a chreu adnoddau fy hun er mwyn annog a chefnogi rhieni i ddysgu Cymraeg.

Alli di esbonio mwy am yr adoddau ac am dy fusnes?

Wnes i sefydlu’r busnes; Max Rocks yn 2017, o’n i’n awyddus i gael enw Maxwell ar y busnes gan mai fe sydd wedi fy ysbrdoli i ddysgu Cymraeg, ac rwy’n gobeithio bydd y nwyddau’n heplu eraill i wneud yr un peth. Wnes i ddechrau wrth gynllunio setiau o gardiau fflach ar themau megs lliwiau a rhifau, ro’n i’n meddwl bod cael adnoddau cyfoes yn mynd i apleio at rieni a phlant, ac yn ffordd dda o ddysgu’r geiriau sylfaenol. Mae gen i sawl pecyn o gardiau fflach erbyn hyn ar themau gwahnol megis anifeiliaid a theithio, yn ogystal â Phosteri a phecyn mawr o gardiau cerrig milltir sy’n dathlu achlysuron arbennig yn ystod blwyddyn gyntaf y plentyn.

Sut ymateb wyt ti wedi cael i’r adnoddau hyd yma?

Gwych! Wnes i rannu’r cynlluniau cyntaf ar Facebook er mwyn cael adborth, ac roedd yr ymateb yn wych! Wnes i werthu 250 o becynnau trwy Facebook yn unig, ac roedd y rhieni’n dweud eu bod nhw’n hoffi’r cynlluniau cyfoes. Mae nhw’n boblogaidd ymhlith dysgwyr a theuluoedd Cymraeg. Rydw i bellach yn gwerthu’r adnoddau ar Etsy hefyd ac mae 11 siop yng Nghymru yn gwerthu’r cardiau.

Ydy’n anodd i jyglo’r busnes gyda’r bywyd teuluol?

Ydy, oherwydd rydw i hefyd yn gweithio 30 awr yr wythnos fel dylunydd graffeg i gwmni proffesiynnol. Fyddai’n dychelywd adref o’r swydd honno i fod yn Fam, ac unwaith mae Max yn ei wely am 7, rydw i’n gweithio ar y busnes nes 9 bob nos. Mae’n rhaid i fi weithio ar Ddydd Sadwrn hefyd, sy’n golygu bod Max yn cael mwy o amser efo’i Dad, ond rydw i’n strict iawn ac yn mynnu mai diwrnod teuluol yw’r Dydd Sul, mae hyn yn bwysig i ni. Ar ddiwedd y dydd, rydw i’n gwneud hyn er mwyn i Max fod yn falch ohonnai, ac yn falch o’r ffordd rydw i’n ceisio cefnogi ac annog mwy o deuluoedd i ddysgu’r Gymraeg. Mae’r ffaith bod ei enw e ar y busnes yn fy ysbrydoli i weithio’n galed ac rydw i hefyd yn mwynhau’r gwaith yn fawr iawn.

Pa gyngor sydd gen ti i rieni eraill sy’n ystyried dysgu Cymraeg?

Os y’ch chi’n byw yng Nghymru ac yn magu teulu yng Nghymru, dyw hi ddim yn gwneud synnwyr i chi beidio dysgu’r iaith! Unwaith mae’r penderfyniad wedi ei wneud, daliwch ati a gweithiwch yn galed. Mae plant yn amsugno’r iaith fel sbwng, mae’n anhygoel i weld nhw’n dysgu. Mae’n anoddach i ni oedolion, ond mae e werth e, ac mae dysgu gyda’ch gilydd yn gwneud y profiad yn hwyl. Mae dysgu Cymraeg wir yn agor drysau i chi a’r teulu, felly ewch amdani!

Hoffai Mam Cymru ddiolch i Sian am roi ychydig o’i hamser prin i siarad gyda ni. Mae hi hefyd yn anfon esiamplau o’r nwyddau inni er mwyn i’n darllenwyr adolygu rhain a chyhoeddi eu barn ar y blog yn ystod yr wythnosau nesaf, felly gwyliwch y gofod! I wybod mwy am yr adoddau, ewch i dudalen Facebook ac Etsy Max Rocks.

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

*Hawlfraint Mam Cymru

 

One comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: