Delio gyda straen arholiadau

Mae cyfnod yr arholiadau ar droed, ac fel un sydd wedi bod trwy’r arholiadau TGAU, Lefel A a gradd, dwi’n cofio’r cyfnodau hunllefus yma fel ddoe! Dwi’n cofio cysgu mewn llofft llawn ‘post it notes, poeni nes fy mod in methu anadlu a bwyta popeth o fewn cyraedd am fy mod i eisiau plesio fy rhieni a’r athrawon! ‘Fel rhiant, rydw i’n gwneud y mwyaf o’r ffaith mai ddim ond 5 oed ydy Elsi, tra mae nifer o’r rhieni o ‘nghwmpas i yn tynnu eu gwallt ac yn byw ar goffi!

Os ydech chi’n blentyn neu’n rhiant sy’n profi stress yr arholiadau ar hyn o bryd, mae’r BBC wedi cyhoeddi adnoddau newydd i’ch helpu chi. Dyma’r manylion gan y criw cynhyrchu….

Tensiwn ? Stress ? Wedi colli ‘mynedd gyda phawb a phopeth? Os ych chi’n teimlo dan bwysau, beth am eich plant?!

Mae cyfnod arholiadau’n gallu rhoi plant ‘dan straen aruthrol. Mae rhywfaint o boeni’n naturiol ac yn gallu bod yn beth da. Ond, fel rhieni mae’n bwysig i chi gadw golwg nad yw’r poeni’n mynd dros ben llestri a’r pryder yn troi’n or-bryder.

Mae BBC Bitesize wedi creu dwy ffilm yn arbennig ar gyfer rhieni yn y sefyllfa yma. Mae’r ffilmiau Delio gyda straen a Rhieni – beth allwch chi wneud i helpu yn trafod gor-bryder a sut y gall rhieni helpu eu plant drwy’r cyfnod anodd yma. Maen nhw i’w gweld yma: bbc.co.uk/meddwlarwaith

Dyma rywfaint o’r cyngor mae criw o rieni, Meddyg Teulu, Dr Angharad Triggs, a Nia Rowlands, Pennaeth Adran Ieithoedd Modern Ysgol y Fro, y Bari’n eu rhannu:

Mae arwyddion o or-bryder yn cynnwys: newid mewn patrymau cysgu; crio heb reswm; cweryla gyda theulu a ffrindiau ac weithiau newid mewn patrwm bwyta.

Os ydych chi’n credu bod eich plentyn ‘dan straen, anogwch nhw i ymarfer corff.

Mae’n rhyddhau endorffinau fydd yn gwneud iddyn nhw deimlo’n well ac mae’n gymorth i ganolbwyntio hefyd.

Cofiwch siarad gyda’ch plentyn yn gyson. Mae’n bwysig eu bod yn teimlo y gallan nhw ymddiried ynoch chi.

Helpwch nhw i weithio drwy greu amserlen sy’n realistig ac yn cynnwys cyfle i ymlacio.

Mae plant yn ymateb yn dda i anogaeth: cofiwch eu canmol am waith da.

Mae’r ysgol yno i gefnogi felly os yw’ch plentyn yn poeni am y gwaith, siaradwch gyda’r ysgol.

Am ragor o syniadau a chymorth ymarferol, ewch i bbc.co.uk/meddwlarwaith  

Cofiwch – os ydech chi yn parhau i boeni am eich plentyn, ewch a nhw i weld y meddyg teulu.

Hoffai Mam Cymru ddiolch i’r BBC am yr adnoddau gwych ac am rannu’r manylion gyda ni. Croesi bysedd bydd pawb yn cysgu’n well ar ol defnyddio rhain. Pob lwc!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: