Taclo’r Tegannau

Cyn cael Elsi, ro’n i’n obsessed efo cadw’r cartref yn daclus! Dwi’n cicio fy hun wrth feddwl nol am y cyfnod yna pan ro’n i’n gwastraffy 3 i 4 awr bob bore Sadwrn yn glanhau’r cartref o’r top i’r gwaelod! Roedd yn rhaid i’r clustogau fod ar yr un ongl, roedd yn rhaid i’r fairy lights gael eu hongian yn hafal…! Mae’r cartref yn le tra gwahanol erbyn hyn, yn gartref i sawl gwe pry cop..ond hefyd yn gartref i llawer iawn mwy o hwyl a dweud y gwir!

Y broblem fwyfa erbyn hyn yw taclo’r tegannau. Sut i’w cadw’n daclus tra’n caniatau’r rhyddid i Elsi chwarae efo nhw, a sicrhau nad yden nhw’n llenwi bob ystafell! Mae’n siwr mai nid fi sy’n wynebu’r her yma?!  Er mwyn fy helpu i a chi, rydw i wedi cysylltu gyda Gwerfyl Owen-Harding, mam i ddau o blant bach gorjys ac sydd hefyd yn gynullunydd mewnol gwych! Dyma erthygl llawn syniadau gret gan Gwerfyl!


Mae’r plant newydd fynd i’r gwely ac rydech chi ar eich ffordd i lawr y grisau am y baned hir ddisgwyliedig (neu’r gwin?!) Wrth i chi gerdded tuag at y lolfa/ ystafell chaware….Arghhhhhhhhhhhhh…rydech chi newydd gamu ar gar plastig ac wedi troi eich troed. Yn amlwg, mae’r plant wedi penderfynnu anwybyddu eich gorchymyn i dacluso’r tegannau cyn mynd i’r gwely (eto!)! Ryden ni i gyd wedi bod yna, ac mae’n cegin, lolfa, ystafell chaware, ystafelloedd gwely y plant …yn mynd yn debycach i ddinas blasting bob un dydd!

Mae plant yn hoffi dechrau’r dydd mewn ystafell daclus gyda llawr sy’n glir o degannau, lle llawer mwy ymlaciedig i chwarae ac ardal sy’n ysbrydoli creadigrwydd. Mae systemau storio tegannau yn gallu helpu hyn, oherwydd mae nhw’n hybu’r gallu i dacluso’n gyflym, ac mae nhw’n addysgu’r plant i barchu eu tegannau. Mae’n rhaid i systemau storio tegannau fod yn hawdd i’r plant gael mynediad iddynt a hefyd yn ddiogel, ac os ydech chi’n cyflwyno rhain yn ystod blynyddoedd cynnar y plentyn, mae’n hybu’r arferiad i dacluso. No brainer!

Os yn bosibl, trefnwch y tegannau yn ol yr ystafelloedd mae nhw i fod i fyw ynddynt e.e tegannau meddal, llyfrau a’r cwtchys yn yr ystafell wely, adnoddau celf a chrefft, gemau bwrdd, tegannu llusgo ayyb yn y lolfa/ cegin neu ystafell chaware. Os yw’r holl degannu’n byw yn yr ystafell wely, yna mae’n werth buddsoddi mewn system storfa cuddiedig, oherwydd bydd y plant yn cysgu’n well os yw’r tegannau allan o’i golwg.

Mae systemau storio da yn gyfuniad o silffoedd, droriau, cypyrddau a basgedi sy’n hawdd i’w defnyddio ac yn gadarn. Mae’n hanfodol i gyflwyno elfen o hwyl e.e ciwbiau agored ble gall blant ddringo arnynt, bocsys lliwgar neu unrhywbeth ar olwynion. Cadwch draw o’r nwyddau wedi’i brandio gyda thema arbennig, oherwydd mae plant yn tyfu allan o bethau yn sydyn iawn!

Dyma fy ffefrynnau i!

  1. Bocsys o A Place for Everything

Bocsys clir a chadarn sy’n llithro ar fraced ar y wal. Mae’r plastig tryloyw yn ei gwneud hi’n hawdd i chi weld beth yw cynnwys y bocs ac mae’n rhyddhau gofod ar y llawr. Llawer gwell na bocsys sy’n pentyrru ar ben ei gilydd ac sy’n ei gwneud hi’n anodd i fynd o un i’r llall.

2. Bocsys Lliwgar o Jo Jo Maman Bebe

Bocsys lliwgar sy’n dda i rannu’r tegannau yn ol eu math. Mae rhain yn ffordd wych o leihau’r llanast ac mae’r maint yn ddelfrydol ar gyfer plant bach.

3. Storfa chwareus gan Ikea

Storfa chwareus a chadarn sy’n wych ar gyfer trefnu’r tegannau gwahanol, a gall y plant hefyd eistedd arnynt, chaware ac ymlacio.

4. Cist Symudol gan Vertbaudet.

Cist symudol a deniadol, sy’n hybu tacluso ble bynnag mae’r plentyn yn mynd – am hwyl!

5. Cist bren gan Noa and Nani

Mae cist newydd neu hen un, yn ddelfrydol ar gyfer storio’r tegannau. Mae’n ffordd sydyn i glirio’r llanast yn yr ystafell wely neu’r ystafell chaware.

6. DIY – Cynllun gwreiddiol gan eich saer/ handyman!

Os ydech chi’n ddigon ffodus i gael ystafell chwarae, saer a digon o MDF…mae unrhywbeth yn bosib!

Mae byrddau MDF yn eich galluogi i wneud systemau storio gwych ar gyfer ystafelloedd o bob maint a siap.

Dyma ystafell chwarae Nel a Welan – yr ystafell fwyaf gweithgar yn ein cartref ni! Mae’r ystafell wedi ei dylunio gyda system storio wedi eu creu o MDF, mae’r bocsys wedi eu paentio’n lliwgar ac yn symud ar olwynion neu’n ddroriau/ cypyrddau.

Nel a Welan fu’n dewis y lliwiau, roedd hyn yn bwysig er mwyn creu’r ymdeimlad o berchnogaeth a balchder. Welan sydd yn berchen ar y storfeydd glas a Nel sy’n berchen ar y rhai pinc, ac yna mae’r gweddill yn cynnwys tegannau sy’n cael eu rhannu gan y ddau. Syniad y plant oedd hyn eto…ac mae’n gweithio!


Mae Gwerfyl Owen – Harding yn ddylunydd mewnol yn ardal Machynlleth. I ddysgu mwy am eu gwasanaethau cynllunio ac i weld engreifftiau o’i gwaith gwych ewch i’r dudalen Instagram dylunio_dy_dy ac i’r wefan www.dyluniodydy.org – ble cewch eich rhyfeddu!

Hoffai Mam Cymru ddiolch yn fawr i Gwerfyl am gyfrannu’r erthygl wych hon. Rydw i’n diflannu i brynnu MDF rwan!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

*Hawlfraint – Mam Cymru

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: