Barn Mam – Snowdon Mountain Railway.

Dydd Sul, penderfynodd y gwr a fi wneud y gorau o’r tywydd braf a’r awyr las a mynd a Elsi, ein merch fach 5 oed, i fyny’r Wyddfa am y tro cyntaf. Roedd pawb yn gyffrous.

Doedden ni ddim wedi pacio ein esgidiau cerdded, am ein bod ni wedi bod yn gwersylla ac yn disgwyl glaw, felly’r unig ffordd i fyny’r mynydd oedd y tren bach. Dyma’r opsiwn mae’r rhan fwyaf o deuluoedd ifanc yn ei ffafrio, ond fel gwraig i aelod o’r Tim Achub Mynydd a Mam i afr bach sy’n mwynhau dringo mynyddoedd, bydden ni wedi mwynhau cerdded.

Ro’n i’n disgwyl i’r ‘Snowdon Mountain Railway’ gostio dipyn, ond ges i sioc i weld bod tocyn oedolyn yn £29 a thocyn plentyn yn £20 – £78! Ouch! Ges i sioc waeth byth pan wnes i glywed y ddynes tu ol y cownter yn dweud wrth fy ngwr nad oedd gostyngoad i aelodau’r Tim Achub Mynydd! Mae’r dynion a’r merched yn y timau yn wirfoddolwyr sy’n rhoi o’i hamser bob wythnos i hyfforddi ac ar alwad 24 awr y dydd i helpu i achub bywydau ar fynyddoedd Cymru. Mae nifer o atyniadau a siopau yn cefnogi’r criw gweithgar yma wrth roi gostyngiad bach, ond na, nid mynydd uchaf Cymru! Dwi’n gwybod bod hi’n siwr o gostio lot fawr o bres i gadw’r atyniad i fynd, ond tybed faint o bobl sy’n cael eu hachub ar y mynydd yma bob blwyddyn… gan aelodau’r Tim Achub Mynydd?!

Wrth gerdded ar y tren, ges i sioc arall! Roedd y cyhoeddiadau ar y tren i gyd yn uniaith Saesneg! Oedden ni yng Nghymru?! (Wedi edrych ar eu gwefan a’i cyfrif Trydar, hyd y gwelaf, mae rhain yn uniaith Saesneg hefyd!)  – Dwi’n stemio fel tren wrth feddwl nol a chofio pa mor flin o’n i, a dwi’n mynd yn fwy a mwy blin wrth feddwl am hyn! Dwi’n siwr mai nid fi yw’r unig un!

Ar nodyn bositif, roedd y siwrne ar y tren yn bleserus iawn, yn gyfforddus ac yn bwyllog ac roedd y golygfeydd ar y dydd yn wych! Roedd y tren yn llawn, ond digon o le, er gwaetha’r holl bolion selfie ar hyd y lle! Wnes i fwynhau gwylio’r ymwelwyr o bedwar ban byd yn rhyfeddu at ein mynyddoedd a’r tirlun hardd, ac roedd hi’n hwyl i weld yr holl bobl yn cerdded, rhedeg a chwythu i fyny’r mynydd. Tipyn o her ar ddiwnrod poeth. #parch.

Yn anffodus, dyna ddiwedd ar y canmol. Wedi cyraedd y copa cawsom wybod mai ddim ond 25 munud oedd gyda ni ar ben y mynydd, i sefyll yn y rhes i ddringo’r grisiau i’r copa (trwy’r caffi a’r siop), a bod nol ar y tren, gan mai ddim ond y tren hwn roedd modd inni ddefnyddio i ddod lawr y mynydd! Yr opswin arall oedd gwario £22 ychwanegol i gael tocyn i fynd lawr ar dren gwahanol, os oedd lle! Am joc!

Roedd mwyafrif y bobl oedd wedi dewis dod ar y tren yma, wedi gwneud hynny oherwydd bod plant ifanc gyda nhw, neu am ei bod nhw’n hen neu oherwydd bod dim modd iddynt ddod i’r copa heb y tren. O ystyried hyn, mae’n hollol anheg mai ddim ond 25 munud oedd gyda ni i ddringo’r grisiau oedd yn weddill i gyraedd y copa a mynd unai i’r tŷ bach neu i’r caffi (dim amser i’r ddau!), a bod nol ar y tren! Wedi gwario £80 yn cyraedd yma, byddech chi’n disgwyl bod mwy o amser i fwynhau’r golygfeydd gwych ac ymlacio – yn enwedig os ydech chi wedi teithio hanner ffordd rownd y byd i gyraedd yma!

Dydw i wir ddim yn un sy’n cwyno, rydw i’n berson positif iawn, ond plis, gadewch i fi gael un rant fach arall cyn gorffen! Wrth frysio trwy’r siop i chwilio am fagned i Elsi roi ar yr oergell i goffau ei thaith fyny’r Wyddfa, ges i fy syfrdannu wrth ddysgu nad oedd unrhywbeth yn y siop yma yn cynnwys y gair ‘Wyddfa’! Snowdon oedd ar bob magned, beiro, nodyn llyfr a chrys t! Wedi holi i’r person yn y siop a oedd unrhywbeth o gwbwl yn y siop yn cynnwys Cymraeg arno, yr ateb oedd “Na sti, dim byd efo Cymraeg. Mae hynna’n odd dydy?” ODD? Hollol wallgo washi! Mae’n rhyfeddol fy mod i wedi gallu prynnu magned Tsieiniaidd yn China, magned Eidalaidd yn Yr Eidal ond dim un magned (nag unrhywbeth arall) Cymraeg i’w brynnu ar ben mynydd uchaf Cymru! Blin? Ydw! ….Diolch byth bod arwydd Cymraeg ar wal y siop!

Felly, a fyswn i’n argymell i chi fynd ar y ‘Snowdon Mountain Railway’…? Os nad ydy’n opsiwn i gerdded i fyny ac os ydech chi’n awyddus i fynd yno – ewch! Mae’r golygfeydd yn hyfryd a dwi’n falch bod gen i lun o Elsi ar y copa, ond mae’n anffodus fy mod i wedi treulio mwyafrif y daith yn flin, digalon ac wedi fy siomi. Bydd yr esgidiau cerdded yng nghist y car yn barhaol o hyn ymlaen!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

*Hawlfraint: Mam Cymru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: