Mam ‘Steddfod!

Wedi symud i Gymru gyda fy ngwr a dau o blant ychydig o flynyddoedd nol, mae’n rhaid cyfaddef nad o’n i erioed wedi clywed am yr Urdd na’r Eisteddfod. Wnes i ddarganfod y cyfan wedi i fy mab ddychwelyd o’r ysgol gyda llythyr yn holi a fyddai’n hoffi ymaelodi gyda’r Urdd. Wedi treulio hanner awr ar Google ro’n i’n gwybod y cyfan, ac roedd ymlaelodi yn ‘no brainer’!

Llun: Eisteddfod yr Urdd

Dwi’n credu bod yr Urdd yn wych! Mae fel cystadleuaeth ‘Cymru’s Got Talent’ ble mae plant ar hyd a lled Cymru’n cael y cyfle gwych yma i gystadlu ymhob math o feysydd gwahanol; canu a dawnsio, chwaraeaon a chelf a mwy. Mae’n gyfle hollol wych a fyswn i wedi gwirioni cael yr un cyfle pan ro’n i’n tyfu fyny yn Lloegr.

Llun: Eisteddfod yr Urdd

Roedd fy mhlant i yn awyddus iawn i gymryd rhan. Penderfynnodd y ddau i fynd ati i gystadlu. Roedden nhw eisiau cystadlu yn y canu, y dawnsio a’r celf ac mae’r mab wedi mwynhau cymryd rhan yn y gweithgareddau chwaraeon hefyd. Pe bydden nhw wedi penderfynnu peidio cystadlu, fyswn i bendant ddim wedi eu gorfodi nhw i wneud, yn wahanol i rhai rheini rydw i wedi dod ar eu traws; aka y ‘Mamau ‘Steddfod’.

Dwi’n cofio mynd i’r Eisteddfod gylch gyntaf er mwyn cefnogi’r mab oedd yn cystadlu gyda chor yr ysgol. ‘Ro’n i mor falch ohonno yn sefyll yna yn canu yn y Gymraeg o flaen y beirniaid a’r gynulleidfa fawr o rieni dieithr o’r ysgolion lleol. Ro’n i yn fy nagrau pan glywais bod y cor wedi mynd trwodd, ac yna wedi i’r cor lwyddo i ddod yn ail yng Nghymru yn yr Urdd, ro’n i’n beichio crio fel babi am fy mod i mor hapus ac mor falch o’r plant i gyd. Roedd fy ffrind wrth fy ymyl, mam i un o ffrindiau’r mab, ac roedd hithau hefyd yn ei dagrau, ond yn whanol i fi roedd hi’n crio am ei bod hi’n credu bod y cor wedi cael cam ac yn siomedig gyda’i mab am beidio ennill! O’n i methu credu ei bod hi wedi dweud hynny wrtha i…ac wrth ei mab! Wnai fyth anghofio ei wyneb bach trist, o’n i eisiau rhoi cwtsh iddo a’i longyfarch oherwydd bod pob un ohonynt wedi gwneud mor dda.

Ers symud yma i Gymru, mae pawb wedi bod yn hyfryd, allwn i ddim dymuno am ffrindiau gwell na’r mamau sydd yn ysgol, ond mae fel pe bai rhywbeth yn digwydd i ambell un ohonyn nhw pan mae’n dod i gyfnod ‘Steddfod yr Urdd, mae nhw’n gwedd droi’n fwystfilod creulon a chystadleuol. Mae’r mamau sydd fel arfer yn croesawu eu plant gyda gwen a chwtsh tu allan i giat yr ysgol, wedi diflannu, ac yn eu lle, mae mamau gwyllt a stressed yr olwg sy’n syllu ar eu horiawr dan banig wrth geisio llusgo’r plentyn i’r wers ganu breifat ar amser, neu’n benderfynnol o wneud y mwyaf o bob eiliad i ymarfer eu llinellau yn y car, cyn hyd yn oed rhoi’r gwregus ymlaen! Mae’r plant yn edrych mor flinedig a digalon ac mae’r mamau’n edrych fel pe bai nhw ar fin cael rhyw fath o ‘breakdown’. Pam mae nhw’n rhoi’r fath bwysau ar eu hunain ac ar y plant?

Rydw i wedi eistedd drws nesaf i ambell un yn y rhagbrofion, camgymeriad! Mae nhw’n eistedd yno gyda’r ‘pouts’ gwirion ma yn gwenu / flirtio ar y beirniad tra’n syllu ar blant eu hunain gyda llygaid bygythiol! Dwi’n dychmygu bod canu unawd ar ben eich hunan bach o flaen beirniad a thorf enfawr yn ddigon dychrynllyd ynddoi hun, heb orfod wynebu eich mam sydd bellach yn fwystfil bygythiol. Dyn a wyr beth mae’r plant bach yma’n gorfod gwynebu yn y car pan nad yden nhw’n llwyddo i fynd trwy’r rhagbrawf. Oleiaf mae’r ornest drosodd iddyn nhw wedyn, am flwyddyn arall.

Dwi’n gwybod fy mod i’n gachgi am ysgrifennu’r erthygl hon yn ddi enw, ond y gwirionedd ydy fy mod i hefyd yn ofni’r Mamau ‘Steddfod. Fy ngobaith ydy eu bod nhw’n darllen yr erthygl hon ac yn sylweddoli nad ydy ennill yn Eisteddfod yr Urdd mor bwysig a hynny. Dwi’n gobeithio byddan nhw hefyd yn sylweddoli mai’r hyn sy’n bwysig ydy caniatau i’r plentyn wneud y dewisiadau ac yna cefnogi’r plentyn gyda’r dewis hynny. Mae ymweld â’r Urdd i gefnogi plentyn sydd eisiau cystadlu yn brofiad llawer hapusach i bawb. Dwi’n gobeithio bydd fy mhlant i yn edrych nol ar gyfnod yr Urdd fel profiad arbennig a hapus, ac nid fel profiad hunllefus llawn stress fel bydd rhai o’i ffrindiau nhw’n siwr o wneud!

Gan Mam Llundain.

Hoffai Mam Cymru ddiolch i Mam Llundain am anfon yr erthygl ddifyr hon i ni. Bydd Mam Cymru yn yr Urdd yn hwyrach yn yr wythnos yn adolygu’r digwyddiad i deuluoedd! Edrych ymlaen! Os hoffech chi gyfrannu erthygl neu os hoffech gysylltu, ebostiwch ni ar mam@mamcymru.wales

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: