Barn Dad – Eisteddfod yr Urdd: Diwrnod allan i’r teulu?

Cafodd Mam Cymru wahoddiad i fynd i adolygu Eisteddfod yr Urdd a rhoi barn gonest am y digwyddiad fel diwrnod allan i’r teulu. Yn anffodus roedd Mam yn rhy brysur yn gweithio, ond roedd Dad yn awyddus i fynd a Elsi ein merch i’r Eisteddfod am y dydd. Dyma ei adolygiad gonest.

Fel tad sydd wedi dysgu cymraeg gyda’r ferch, o’n i ychydig bach yn nerfus am fynd i Eisteddfod yr Urdd ac yn poeni na fyddai dysgwyr a rheini di gymraeg yn cael croeso. Cefais fy magu ym mhentref glan mor Aberdyfi yng Ngwynedd, a dim ond llond llaw o siaradwyr cymraeg oedd yn ein ysgol fach ni, felly doedd yr Urdd ddim ar ein ‘radar’. O ganlyniad, o’n i’n meddwl mai mudiad cymraeg ar gyfer plant oedd eisiau canu oedd yr Urdd. Ers inni gael Elsi, ‘dwi wedi dysgu bod yr Urdd yn llawer iawn mwy na hynny!

Mae’r Urdd yn cynnig pob math o weithgareddau hwyliog i blant trwy gydol y flwyddyn. Mae Elsi’n mwynhau Clwb yr Urdd yn yr ysgol ac ryden ni’n dau wedi mwynhau mynd i wersi rygb’r Urdd ar y penwythnos. Eiseddfod yr Urdd yw un o uchafbwyntiau calendr yr Urdd, ac mae’n un o’r gwyliau plant mwyaf yn Ewrop.

Mae Elsi bron yn 6 oed ac yn ddigon hen i gytsadlu, ond doedd hi ddim yn awyddus i wneud eleni ac fe wnes i a Heulwen gefnogi ei phenderyniad. I’r rhai sydd yn cystadlu, Eisteddfod yr Urdd yw’r man ble mae’r goreuon ar draws Cymru yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ar lefel genedlaethol ac ar lwyfan enfawr – profiad anhygoel! Mae hefyd yn gyfle i arddangos y goreuon yn y cystadlaethau celf a chrefft. Doedden ni ddim yma i weld y cystadlu, roedden ni eisiau gweld beth arall oedd i wneud ar hyd a lled y maes.

Llanelwedd a maes Sioe Frenhinol Cymru oedd lleoliad yr Urdd eleni, lleoliad gwych tua awr o adref a gyda digon o lefydd parcio a digon o doiledau – gwych! Wrth gyraedd yn y swyddfa docynnau, cawsom ein croesawu gan staff cyfeillgar yr Urdd, roedd yr holl staff a gwirfoddolwyr mor groeswgar ac roedd hi’n amlwg mai digwyddiad teuluol oedd hwn. Roedd y dderbynfa liwgar a bywiog hefyd yn cyfleu’r ffaith mai gwyl i blant oedd hi. Mae digon o fapiau ar gael hefyd er mwyn i chi gynllunio eich diwrnod ar y maes.

Pris tocyn oedolyn yw £16 a thocynnau plant yn £8, neu gallwch brynnu tocyn teulu am £45. Mae hyn yn bris teg iawn yn fy marn i oherwydd mae mwyafrif y gweithgareddau ar y maes am ddim ar ol hyn, ac wnes i ddarganfod yn sydyn iawn bod digon o arlwy ar gyfer Elsi a phlant o bob oedran. Roedd Elsi wrth ei bodd ar y wal ddringo a’r castell gwynt, yn troelli platiau a gwneud gweithgareddau celf a chrefft, cerdded ar stilts a jyglo a’r ‘maze’ i enwi dim ond rhai o’r pethau wnaethon ni yn ystod y dydd!

Wrth grwydro’r cae cawsom gyfle i gwrdd a nifer o gymeriadau enwog a chyflwynwyr o raglenni plant S4C, yn ogystal â Mr Urdd ei hun!

Uchafbwynt Elsi oedd Sioe Cyw a gan ei bod hi’n ben-blwydd Cyw yn 10 oed eleni, roedd y sioe i gyd am y te parti a’r gacen, pethau pwysig i bob plentyn ifanc! Roedd Elsi wedi gwirioni ar y sioe ac yn dawel bach roeddwn innau wrth fy modd hefyd, ac yn mwynhau’r caneuon bachog!

Mae bwyd bob amser yn flaenoriaeth i fi ac roedd digon o ddewis; y stondinau bwyd arferol a’r stondin goffi a doughnuts. Wnaethon ni benderfynnu manteisio ar y cyfle i fwyta yng Nghaffi Mr Urdd. Ges i daten pob a ddim cacen (anarferol iawn!) a chafodd Elsi selsig, sglodion a ffa pob. Cefais fy synnu at pa mor rhesymol oedd y bwyd, tua £6 i gyd sy’n annarferol iawn am fwyd mewn gwyl! Roedd yr haul yn tywynnu felly roedd yn rhaid cael hufen ia hefyd wrth gwrs!

Os ydech chi’n un am siopa (dydw i ddim), yna mae amrywiaeth o nwyddau Cymreig yma ar gyfer y cartref a digon o ddillad a bwyd o Gymru, dwi’n falch bod Heulwen ddim yma i weld nhw! Roedd pabell arbennig ar gyfer dysgwyr cymraeg hefyd sy’n wych a phob math o weithgareddau a lansiadau’n cael eu cynnal bob dydd. Wedi inni brynnu ambell anrheg pen – blwydd, i ffwrdd  â ni i’r ffair i geisio bachu hwyaden! Mae’n rhaid i chi dalu am y ffair ac fel y mwyafrif o ffeiriau, roedd hi’n ddrud yma. Os ydech chi’n gosod cyllideb ar y dechrau mae’n osgoi’r mwyafrif o ‘tantryms’!

Oherwydd bod y maes yn weddol fach, does dim gormod o waith cerdded ac mae’n awyrgylch ddiogel. Mae’n amhosibl peidio gweld ffrindiau ar y maes hefyd, sy’n wych oherwydd wnes i ag ambell Dad fanteisio ar y cyfle i eistedd lawr tra bod y plant yn chwarae a chasglu sticeri! Mae’r awyrgylch yn ymlaciol a hapus, ac oherwydd bod digon i wneud mae’n ddiwrnod rhwydd i deuluoedd.

Felly, a ydw i’n argymell Eisteddfod yr Urdd fel diwrnod allan i deuluoedd? Ydw! Wnes ac Elsi fwynhau’r profiad yn arw, roedd hi’n hawdd i barcio, hawdd i ddarganfod popeth, digon i wneud a bwyd rhesymol. Mae croeso arbenig i ddysgwyr a hefyd i deuluoedd di gymraeg, felly pam na fyddech chi’n mynd? Ewch ati i gofnodi’r dyddiadau yn eich dyddiadur ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Bae Caerdydd yn 2019!

ON! Bonws arall ydy bod y plant yn cysgu fel tyrchod ar ol diwrnod yn Eisteddfod yr Urdd…a’r rhieni hefyd!

Gan Gareth Davies.

*Hawlfraint: Mam Cymru

Os hoffech i Mam Cymru adolygu eich digwyddiadau, nwyddau neu wasanaeth i deuluoedd Cymru, cysylltwch â ni ar mam@mamcymru.wales

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: