Mynd dramor gyda’r plant am y tro cyntaf!

Mae mynd ar wyliau gyda’r plant am y tro cyntaf yn gyfuniad o gyffro, hwyl, gofid a ‘stress’ ac os ydech chi’n mynd dramor, mae hyd yn oed mwy o bethau i feddwl amdanynt! Un teulu sydd newydd ddychwelyd adref o wyliau tramor gyda’r plant am y tro cyntaf, yw’r teulu Mleczec o ardal Aberystwyth; Emma a Barry a’i meibion Steffan a Rhys. Yma mae Emma’n crisialu’r profiad ac yn cynnig cyngor i deuluoedd eraill sy’n mynd dramor gyda’r plant am y tro cyntaf.

Wel, dyma ni adref yn saff ar ol ein gwyliau tramor cyntaf gyda’r plant. Mae Steffan yn 9 oed a Rhys yn 6, ac wedi blynyddoedd o wrandio ar Steffan yn gofyn ‘Pliiiiiiis ga’i fynd ar wyliau i Sbaen fel fy ffrindie?’, dyma ni’n pendefrynnu mynd!

Fel arfer, ryden ni’n mynd am benwythnos i Legoland neu Drayton Manor yn mis Hydref oherwydd bod pen – blwyddi’r ddau adeg hynny, ond ar ol talu am y gwesty a’r tocynnau mynediad a bob dim arall mae’n hawdd gwario £500 mewn penwythnos! Ar ben hynny, mae’n benwythnos llawn stress a rhuthro …ddim yn llawer o ‘wyliau’!

Fi benderfynnodd roi mewn a dweud wrth y gwr bod angen inni wneud ymdrech i safio pres eleni a mynd a’r plant dramor am y tro cyntaf. Gan nad ydw i a Barry wedi hedfan na bwcio gwyliau ers ein mis mel 12 mlynedd nol, dyma ni’n penderfynnu mynd at asiant teithio yn Aberystwyth a gadael i’r ledis yno i wneud popeth inni! Penderfynnwyd ar Tenerife fel lleoliad am nad oedd o’n rhy bell ac roedd y tywydd yn dda a digon i wneud. Trefnodd yr asiant y flights y gwestai yr yswiriant a’r bysiau nol ac ymlaen o’r maes awyr! Hawdd! Mae hi siwr o fod yn rhatach i chi drefnu’r cyfan eich hun ar y we, ond gan mai dyma ein gwyliau cyntaf ni fel teulu, ro’n i eisiau i’r cyfan fod yn stress free!

Ar ol wythnosau o baratoi a phacio ac edrych ymlaen, roedd y diwrnod mawr yma ac off a ni yn y car i’r maes awyr ym Manceinion, siwrne o tua dwy awr. Hwn oedd darn mwyaf stressful y gwyliau i fi, achos o’n i’n poeni yr holl ffordd fy mod i wedi anghofio’r passports neu’r gwaith papur pwysig, a dydw i ddim yn un sy’n trafeilio’n dda iawn! Roedd Steffan a Rhys mor gyffrous ac roedd hynny’n hwyluso’r profiad, roedd hi’n werth safio’r pres i weld yr holl wenu a’r cyffro a doedden ni ddim wedi gadael Cymru eto!

Dwi’n credu bod 6 a 9 oed yn oedran da i fynd ar wyliau am y tro cyntaf oherwydd mae’r plant yn ddigon annibynnol ac yn gallu helpu. Mae’r ddau wrth eu bodd yn nofio ac yn chwarae yn y pwll, ac roedd y ffaith bod y pwll mawr ar gael yn y gwesty yn fendith inni gyd! Oherwydd bod y gwelyau torheulo a’r bar diodydd a’r bwffe wrth ymyl y pwll, ro’n i’n gallu cadw llygad arnyn nhw tra’n ymlacio ar yr un pryd! Nefoedd!

Dwi’n teimlo fel fy mod i wedi cael mwy o gyfle i ymlacio nag erioed o’r blaen! O’n i’n gorwedd lawr yn darllen fy llyfr yn yr haul, ac yn gwylio’r plant yn mwynhau eu hunain, ac yn cael llonnydd am oriau bob dydd! Ro’n i’n gweld bechod dros rhai o’r teuluoedd eraill efo plant bach, roedden nhw’n methu’n lan ag ymlacio oherwydd roedd y plant yn dianc ac yn rhedeg i bobman. Roedd rhieni’r plant oedd mewn cewynnau yn stressed bob munud rhag ofn i’w babi gael damwain yn y pwll! Roedd hi’n edrych yn waith caled go iawn! Mae pob rhaint yn wahanol wrth gwrs, ond dydy mynd dramor gyda babi bach ddim yn edrych fel gwyliau i fi!

Roedden ni wedi dewis gwesty mawr, gwesty ‘holiday village’ gyda digon o adloniaint i’r plant, gemau pwll ac adloniaint nos yn Saesneg a Sbaeneg, ac roedd Steffan a Rhys yn hapus o fore gwyn tan nos! O’n i’n dwli clywed nhw’n ynganu’r geiriau Sbaeneg a Rhys yn dwued Hola wrth y lanheuwraig bob bore!

Allai ddim meddwl am unrhyw elfen negyddol. Mae’r bois wedi cael gymaint o brofiadau da; hedfan am y tro cyntaf, dysgu am hanes Tenerife, lot fawr o hwyl yn y dwr a dwi’n teimlo fel fy mod i wedi cael gwyliau ac wedi cael cyfle i ymlacio a chamu allan o’r rwtin gwyllt o ruthro o’r ysgol i’r gwersi nofio a phel droed a mwy!

Mae’r profiad wedi dysgu fi bod angen i bawb gael brec go iawn fel hyn oleiaf unwaith y flywddyn, ac mi fyddwn ni bendant yn mynd a’r bois am wyliau tramor eto. Yr unig gwestiwn ydy i ble?

Cyngor Emma i deuluoedd sy’n mynd dramor am y tro cyntaf…(defnyddiol i bawb arall hefyd!)

1 – Ewch ati i greu neu brynnu gemau i ddidanu’r plant yn y car a’r maes awyr. Gemau syml a bach sy’n hawdd i’w cludo e.e mini chess, posau ac ati.

2 – Peidiwch a phacio llawer o ddillad! Os ydech chi mewn gwesty efo pwll nofio bydd y plant yn y pwll am mwyafrif y gwyliau!

3 – Rash vest llewys hir i’r plant – llawer llai o ffws na rhoi eli haul ymlaen bob munud.

4 – Peidiwch gwario pres ar ddillad newydd a smart i chi’ch hunan – gwisgwch yn gyffroddus, does neb yn eich adnabod chi felly gallwch gael get away efo’r shorts byr!

5 – Peidiwch mynd a thywelion os ydech chi’n mynd i westy – rhywbeth i fi gofio tro nesaf!

6 – Buddsoddwch mewn eli haul ac aftersun da.

7 – Prynnwch gamerau bach i’r plant fel bod modd iddynt gofnodi’r gwyliau o’i perspectif nhw. Mae mwyafrif lluniau’r meibion yn luniau o’r awyren, sy’n profi mai hedfan oedd uchafbwynt y ddau!

8 – Mynnwch ambell lyfr da i chi’ch hunan i’w fwynhau yn y pwll. Ewch i’r siop leol a byddan nhw’n gallu eich helpu i ddewis.

9 – Wrth benderfynnu ar y math o wyliau rydech chi eisiau, meddyliwch beth yw’r flaenoriaeth. Sicrhau bod y plant yn cael hwyl a sicrhau ein bod ni’n cael cyfle i ymlacio oedd y flaenoriaeth i ni, felly roedd gwyliau mewn gwesty gydag adloniant i’r plant yn ddelfrydol.

10 – Mynnwch gyngor y staff yn y gwesty, roedd reps y gwesty yn ein helpu ni i drefnu ein holl dripiau tra’n bod ni yna.

Y TOP TIP yw arbed arian!  Ewch ati i arbed yn gyson, mae rhoi’r £5 neu £20 yn y pot pan mae o gyda chi yn syniad da. Roedd fy ngwr i’n wych am arbed ei arian ac mae’n werth mynd heb ambell i treat bob mis er mwyn cael gwyliau i’w drysori am byth. Ewch!

Hoffai Mam Cymru ddiolch i Emma Mleczec am rannu ei phrofiad a’i chyngor, ryden ni’n cyfri’r dyddiau nes ein gwyliau ni rwan!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

*Hawlfraint Mam Cymru

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: