Cath Ayers – Jyglo Tri o Blant a Gyrfa Actio Llwyddiannus

Un Fam dwi’n mwynhau ei dilyn ar Instagram yw’r actores Catherine Ayers. Yn ystod y blynyddoedd dwythaf mae wedi dod yn llys-fam ac yn fam am y tro cyntaf ac ar yr un pryd, mae ei gyrfa actio wedi mynd o nerth i nerth. Sut yn y byd mae’n jyglo’r cyfan ac yn llwyddo i edrych mor hapus, iach a phrydferth trwy’r amser? Dyma rhai o’r cwestiynnau wnes i holi iddi mewn cyfweliad diweddar..

Gynta’i gyd Cath, ble ges di dy fagu a sut fagwraeth ges di?

Wel, treuliais blynyddoedd cynta fy mywyd mewn byngalo bach yng Nghwmduad, gan lenwi fy nyddiau a nosweithiau hir o haf yn chwarae tu allan, gan amlaf gyda fy mrawd hŷn, Ian, a’n cymdogion Endaf ac Edryd. Ers yn ifanc iawn, daeth yn amlwg fy mod i’n hapus iawn yng nghwmni bechgyn (lwcus nawr a finnau yn llwyr ‘outnumbered’ yn ein tŷ ni) Mae’n debyg hefyd mai fi odd wastad y bos…rwbeth arall sydd heb newid felly! Cefais fagwraeth hyfryd, ac rydw i wedi bod yn ffodus iawn i gal rhieni ‘absolutely’ ffantastig. Magwraeth hapus, llawn chwerthin a chreu atgofion oes, gan symud i Abergwili pan yn 5 oed.

Ma’r rhan fwyaf o’m atgofion yn ymwneud â bod allan yn chware ‘da Ian a Mam a Dad…criced (Dad yn mynnu bo fi’n dysgu dal pel gyda phel criced caled ‘to toughen you up, Cath’); pel droed (pel yn cal ei hyrddio atai yn y gôl ‘to toughen you up, Cath’); mynd lawr rhiw, ffwl pelt ar fy mhen ol ar skateboard fy mrawd (yn syth allan i’r hewl…wps!); casglu blodau i ‘neud fy mhersawr fy hun (chware teg i Mam am wisgo’r fath ddrewdod!) Nosweithiau hir, hyfryd o haf. Perffaith. O’n i’n dipyn o tomboy yn y dyddie cynnar, gan nad oedd na ferched yn byw yn agos!

Ti wedi bod yn actio ers blynyddoedd. Beth yw’r uchafbwyntiau a beth wyt ti’n gwneud ar hyn o bryd?

Dwi wedi bod yn ffodus iawn i gal gyrfa itha hir, yn neud beth dwi’n caru neud…actio. Dechreuais weithio tra’n gwneud fy Lefel A pan gefais rhan yn Pobol y Cwm…profiad gwerthfawr iawn i ddysgu crefft. Ers hynny dwi wedi neidio o ddrama i ddrama ar S4C ac ymddangos ar lwyfan yn achlysurol. Uchafbwyntiau fy ngyrfa hyd yn hyn yw cal y cyfle i chwarae’r brif rhan yn Byw Celwydd…WRTH. FY. MODD! Ry’n ni Newydd orffen ffilmo’r drydedd gyfres…Ac wrth gwrs yn ddiweddar cal y fraint o fod yn rhan o’r gyfres boblogaidd Keeping Faith…ail gyfres i ddilyn yn fuan gobitho!

Hawlfraint/ Copyright: Sasha Miller

Ti wedi priodi yn y blynyddoedd dwytha’, pwy yw’r dyn lwcus a sut wnaethoch chi gwrdd?

Jyst cyn Dolig yn 2015 odd un o ddiwrnode gore fy mywyd…priodi Ashley gyda llond lle o deulu a ffrindie ‘na i rannu’r profiad gyda ni. Perffaith. Diwrnod hoffen i ail fyw yn ddyddiol! Ma Ashley yn gyfarwyddwr ffilm a theledu a nethon ni gwrdd trw’r gwaith blynyddoedd yn ol! Mae’n ddyn arbennig iawn a dwi’n lwcus iawn cal rhannu fy mywyd gydag e.

Ers cwrdd a Ashley ti wedi etifeddu plantos bach gorjys! Sut brofiad yw bod yn llys fam a beth yw’r heriau?

Pan gwrddais ag Ashley, roedd yn magu dau o fechgyn bach – Leo a Felix – ar ben ei hun ers marwolaeth eu Mam i gancr. Wrth gwmpo mewn cariad da Ashley, anodd iawn odd peidio cwmpo mewn cariad da Leo a Felix, ac yn naturiol iawn, fe nethon ni greu teulu bach newydd a finne yn dod yn fam iddynt. Ma nhw yn fechgyn gorjys ac mae’n anodd dychmygu bywyd hebddyn nhw. Do’n i ddim yn credu bo fi’n gallu cal plant fy hun, felly heb os, fe wnes i daflu popeth mewn i fod yn fam i Leo a Felix a phrofi cariad dwfn tuag atyn nhw. Ro’n ni’n uned hapus iawn a phob un ohonom wedi darganfod bywyd newydd gyda’n gilydd. Ond wedyn…yn fuan iawn ar ol priodi…dath Albi…

Ie Albi, eich mab bach! Sut brofiad oedd cael babi dy hun?

“Our little miracle”  – Albi.

Bwndel bach (iawn) a ddath mewn i’r byd yn rhy gynnar! Fel ei fam, dim amynedd! Dim ond 3 pwys 6 owns odd Albi yn pwyso pan gafodd ei eni , chwech wthnos yn gynnar. Sioc mawr! On i newydd orffen ffilmo ail gyfres Byw Celwydd, Wedi bod yn y BAFTA’s ar y nos Sul ar ol cal fy enwebu, ffilmo hysbyseb ar y dydd Mawrth ac wedyn yn yr Ysbyty ar y Dydd Iau! Odd Ashley yn Canada yn gweithio ar y pryd hefyd, felly ‘mad dash’ nol I fod gyda fi! Cafodd Albi ddechre bach anodd iawn gan wario tair wthnos cynta ei fywyd bach mewn incubator yn llawn tubes druan…ond mwnci bach cryf odd e a nath ymladd yn galed i gal dod gytre at ei frodyr odd yn aros yn eiddgar, a Mam odd am i’r hunllef ddod i ben.

Ma bod yn fam fel cal allwedd I rhyw glwb cyfrinachol…sdim syniad da chi beth yw bod yn fam go iawn tan bo chi yn ei chanol hi. Ma bod yn fam i Leo, Felix ac Albi wedi profi i fi bod cariad yn ddi-amod, na wnai byth rhoi fy hunan gynta eto a na cha’i byth noson llawn o gwsg eto! (Ma Albi, sy’n 21 mis erbyn hyn, dal yn deffro o leia 5 gwaith y noson….AAAAARRRRGGGGHHH!) Yn bendant, diffyg cwsg yw’r peth anodda. Mae’n anodd cadw’r un amynedd ac egni pan nad ydych wedi cysgu ers bron i ddwy flynedd! Ond pan dwi’n mynd i nol Albi o’r cot yn y bore a gweld ei wyneb bach biwtiffwl a’i wen hyfryd, yn sydyn iawn ma’r atgof o noson arall hunllefus di-gwsg yn pylu.

Sut mae bywyd wedi newid ers i ti ddod yn fam?

Dwi ddim yn credu ei bod hi’n bosib cal plentyn a chadw eich bywyd yr un peth. Ma priorities chi yn newid yn gyfan gwbwl. Dim chi sy’n bwysig rhagor. Ma na bobl bach arall sy’n hollol ddibynnol arnoch chi a’ch dyletswydd chi yw sicrhau bod y bobl bach ma wedi eu hamgylchynu mewn cariad, a chreu atgofion gyda nhw fydd gyda nhw am byth…Oh! A bwydo nhw, golchi nhw, gwisgo nhw, rhoi dillad glan iddyn nhw, smwddo eu dillad…Mae’n ddi-ddiwedd, ond werth pob coffi sydd ei angen i ngweld i trw’r dydd!!!

Sut wyt ti’n jyglo bywyd fel mam gyda gyrfa sy’n ansefydlog ac yn mynd a ti i ffwrdd o adref?

Dwi wedi dysgu mai’r unig ffordd i jyglo popeth tra’n gwitho yw help HIWJ Mam a Dad a nani amazing! Sain gwbod ble fydden i hebddyn nhw. Ma Ashley yn gweithio i ffwrdd lot, felly dim ond fi a’r tri dyn bach yw hi lot o’r amser…felly ma help teulu, ffrindie a Shannon y Nani yn HOLL BWYSIG!!

TI’n edrych yn stynning o hyd ac yn modeli ar gyfer Kiti Cymru hefyd – sut yn y byd ti’n cadw dy hun i edrych mor dda a heini a tithe mor brysur? Oes cyfrinach?!

Diolch, dwi wrth fy modd yn cal mynd draw at Gwenno yn Kiti i chware gwisgo lan! Unwaith chi’n fam, ma’r cyfleoedd i wisgo lan yn mynd yn fwy prin, felly dyma’r cyfle perffaith! O ran y ffordd dwi’n edrych, dwi’n neud llai o ymarfer corff nag erioed, felly dwi’n credu bod e lawr i’r ffaith bo fi ddim yn stopo! Rhwng y tri mwnci bach, sdim lot o gyfle i ishte lawr!!

Ydy dy berthynas gyda dy fam di wedi newid ers i ti ddod yn fam dy hun?

Erioed, fy mherthynas gyda Mam yw un o rai pwysica’ fy mywyd. Ma Mam a fi yn agos iawn. Hi yw’n ffrind gore i, y person allai droi ati am unrhywbeth. Do’s dim lot dyw Mam ddim yn gwbod amdanai…a withe dwi’n credu ei bod hi’n nabod fi’n well na fi fy hun. Ma hi wastad ‘di bod yn gefn i fi, a mwy mwy byth ers i fi ddod yn fam fy hun. A do’s dim byd yn well na gweld perthynas clos Leo, Felix ac Albi gyda Gags a Bamps yn datblygu dros y blynyddoedd. Allai ddim gweud bod ein perthynas ni wedi newid rhyw lawer ers cal plant, ond falle wedi dyfnhau. A dwi’n ei pharchu hi fwy  byth gan bo fi nawr yn deall y gwaith, cariad ac amynedd sydd angen i fod yn fam, ac mae f’atgofion i o blentyndod mor hapus yn destament iddi hi a Dad.

Beth yw dy gyngor i famau eraill neu mamau newydd?

Ma hwn yn gwestiwn anodd, achos dwi’n credu bod rhaid i bawb ffeindio ffordd eu hunan. Do’s dim rheolau, dim llawlyfr, ac mae pob plentyn yn wahanol, felly yr unig gyngor allen i roi yw i ddilyn greddf dy hun. Do’s neb yn nabod dy blentyn dy hun yn well na ti. A rwbeth dwi’n gweud wrth fy hun bron yn ddyddiol, yw “it’s only a phase!”

Beth yw dy uchelgais fel mam a sut fath o role model wyt ti am fod i’r plant?

Fy unig uchelgais fel mam yw i greu 3 dyn cryf, cariadus, gweithgar sy’n dangos parch at eu hunain ac eraill. Dwi jyst am iddyn nhw fod yn hapus ac yn gyffyrddus yn eu croen eu hunain.

Yn olaf – Beth fyddai diwrnod delfrydol Cath? Does dim cyllideb na rheolau jyst unhywbeth TI moyn!

Hmmmm…diwrnod delfrydol? Cwestiwn anodd…bydde fe’n dechre da lie in ar ol noson gyfan o gwsg (rwbeth prin iawn ar hyn o bryd!); ar ol codi, cal brecwast a glased bach o fizz ar y terrace yn yr haul. Cwpwl o oriau o chwarae dwl da’r plant yn y pwll, cyn I Ashley a fi ddianc I Paris am ginio bach a photel o win yn y bwyty hyfryd ma ar bwys Sacre Coeur. Mynd wedyn i gal massage mewn spa. Te prynhawn gyda’r teulu I gyd nol yn ty ni, ac yna gorffen y dydd yn rhannu pasta a pizza a photel o win gyda Ashley yn ein hoff fwyty yng Nghaerdydd…Cafe Citta, a siarad tan yr oriau man.

Hoffai Mam Cymru ddiolch o galon i Cath am rannu ei phrofiadau a’i chyfrinachau gyda ni. Rwyt ti wir yn ysbrydoliaeth Cath ac rydym yn dymuno pob llwyddiant i ti ac Ashley a’r bois.

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: